Konsultacje publiczne – projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,
stosownie do postanowień § 36 ust. 1 w zw. z § 140 uchwały Rady Ministrów Nr 190 z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów uprzejmie informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” zamieszczone zostały projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
1) w sprawie wzoru zaświadczenia o upoważnieniu notariusza do dokonywania wpisów w księdze wieczystej lub wydawania notarialnych nakazów zapłaty (A 487);
2) w sprawie warunków technicznych dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez notariuszy (A 488);
3) w sprawie określenia minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjnotechnicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy pomocy którego notariusz może wydać notarialny nakaz zapłaty (A 489);
4) w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących notarialnego nakazu zapłaty oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (A 490).

Ewentualne uwagi do ww. projektów prosimy zgłaszać drogą elektroniczna na adres biura KIGN: biuro@kign.pl do dnia 7 listopada 2022 r.

 

Projekt A487

Projekt A488

Projekt A489

Projekt A490