Centralny Rejestr Manager Najmu Nieruchomości

Wpis do Centralnego Rejestru Manager Najmu Nieruchomości KIGN może uzyskać osoba fizyczna, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym przed Komisją Egzaminacyjną. REGULAMIN nadawania licencji Manager Najmu Nieruchomości KIGN

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

  1. posiadanie minimum średniego wykształcenia,
  2. ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu Managera Najmu organizowanego przez Delegatury Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami lub akredytowany przez KIGN,
  3. złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.