O Sądzie

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami jest niezależną jednostką powołaną do rozstrzygania sporów o charakterze krajowym i międzynarodowym w ramach postępowania arbitrażowego bądź mediacji. Rozstrzyganie sporów za pomocą sądownictwa arbitrażowego jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego w pełni uwzględnia specyfikę i potrzeby firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Prezes Sądu Arbitrażowego oraz Członkowie Sądu Arbitrażowego spełniający kryteria zawodowe i etyczne mogą być wybierani również spośród osób niebędących Członkami Izby. Arbitrów Sądu Arbitrażowego na wniosek Prezesa Sądu Arbitrażowego powołuje Zarząd Izby.

Sąd Arbitrażowy prowadzi również mediacje. Może administrować arbitraże ad hoc. Sprawy rozpatrywane są poufnie, w jednej instancji, szybko i sprawnie.

Arbitraż to nowoczesny, posiadający długą tradycję tryb rozstrzygania spraw cywilnych i gospodarczych przez arbitrów stosownie do zasad, na wybór których strony mają bezpośredni lub pośredni wpływ

Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, strony stosunku prawnego muszą wspólnie wyrazić na to zgodę w formie pisemnej, bądź zawrzeć umowę, w której znajdować się będzie właściwa klauzula arbitrażowa. Klauzula, której umieszczanie proponujemy w zawieranych przez Państwa umowach brzmi:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z tą umową będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.”

Jako podstawowe zalety sądownictwa arbitrażowego w stosunku do sądownictwa powszechnego należy wskazać:

  • zmniejszenie formalizacji postępowania – sądownictwo powszechne charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania, gdzie jakiekolwiek uchybienie formalne powoduje co najmniej przedłużenie toku postępowania, jeśli nie jego przerwanie. Sądownictwo polubowne z kolei, przy rozstrzygnięciu sporu kładzie nacisk na dotarcie do prawdy materialnej, wzywając strony do usunięcia uchybień formalnych na każdym etapie postępowania. Ponadto, jak wykazuje praktyka, w postępowaniu przed sądem polubownym strony mają większą skłonność do zawarcia ugody.

 

  • wpływ stron na wybór arbitrów oraz tryb postępowania – strony mają wpływ zarówno na wybór składu orzekającego, jak i tryb postępowania. Dokonując wyboru arbitra, partnerzy (strony) mogą kierować się przekonaniem o jego kwalifikacjach, wiedzy i rzetelności, przez co mogą zwiększyć kompetencję składu orzekającego. Na liście arbitrów rekomendowanych przez Sąd znajdują się wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin prawa. Należy jednak dodać, że arbiter może być osobą spoza listy rekomendowanych arbitrów oraz że nie musi posiadać wykształcenia prawnego, lecz może być specjalistą w określonej dziedzinie właściwej dla sprawy. Możliwość wyboru arbitrów umożliwia osiągnięcie rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z jej specyfiką w większym stopniu aniżeli w sądach państwowych.

 

  • poufność postępowania – w sądach państwowych rozprawa jest z reguły jawna. Najczęściej przedsiębiorcy nie są zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów- dlatego poufność postępowania arbitrażowego jest bardzo istotną cechą. Często w procesie podać należy informacje stanowiące tajemnicę handlową. Arbitraż zapewnia całkowitą poufność postępowania, a o fakcie procesu poza samymi stronami, arbitrami oraz uczestnikami postępowania nikt nie jest informowany.

 

  • wykonalność orzeczenia arbitrażowego – orzeczeniem wydanym w tym postępowaniu strony związane są na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Ponadto należy nadmienić, iż dzięki podpisaniu przez Polskę Konwencji nowojorskiej z dnia 10 czerwca 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych – wyroki sądów arbitrażowych są wykonywane w blisko 150 państwach świata – jest to bardzo istotny element przy egzekwowaniu należności i dodatkowy atut sądownictwa polubownego w porównaniu z sądami państwowymi, których wyroki wykonywane są zaledwie w kilkunastu państwach.

Należy także dodać, że Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami, przyznaje pełnomocnikom stron taką samą stawkę wynagrodzenia, jaką otrzymaliby reprezentując stronę przed sądem powszechnym.

 

Wyrażając nadzieję, że przedstawione argumenty skłonią Państwa do skorzystania z tej formy rozwiązywania sporów, zapraszamy do korzystania z usług naszego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami.