Taryfa opłat za czynności sądu arbitrażowego

TARYFA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI SĄDU ARBITRAŻOWEGO
przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach

 

§1

Przepisy ogólne

1. Za czynności przed Sądem Arbitrażowym przy KIGN w Katowicach pobiera się:

a) opłatę rejestracyjną,

b) opłatę arbitrażową,

c) opłatę mediacyjną,

d) zaliczki na zwrot kosztów,

e) opłaty za wydanie uwierzytelnionego odpisu wyroku lub innego dokumentu,

f) opłatę za dokonanie nominacji zastępczej,

g) opłatę kancelaryjną.

2. Do opłat dolicza się obowiązujący podatek VAT.

3. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu do uiszczenia opłaty.

4. Wszystkie opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

 

§2

Opłata rejestracyjna

1. Strona wnosząca pozew lub pozew wzajemny, zobowiązana jest uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 150,00 zł.

2. Połowę opłaty rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pobiera się od strony wnoszącej o zawiadomienie osoby trzeciej o toczącym się postępowaniu i wezwanie jej do wzięcia udziału w sprawie.

3. Połowę opłaty rejestracyjnej pobiera się od strony przystępującej do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.

4. W przypadku współuczestnictwa po stronie pozwanej podwyższa się opłatę rejestracyjną o 25% od każdego kolejnego pozwanego.

5. W postępowaniu mediacyjnym opłata rejestracyjna wynosi 100,00 zł.

6. W przypadku, gdy liczba uczestników mediacji jest większa niż dwóch opłatę mediacyjną podwyższa się o 25% od każdego kolejnego uczestnika mediacji.

7. Opłata rejestracyjną nie podlega zwrotowi.

 

§3

Opłata arbitrażowa

Opłata arbitrażowa wynosi odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

– do 20.000,00 zł. – 5%, lecz nie mniej niż 400,00 zł.

– od 20.000,01 do 50.000 zł. – 4,75%, lecz nie mniej niż 1.000,00,00 zł.

– od 50.000,01 do 100.000 zł – 4,5%, lecz nie mniej niż 2.500,00 zł.

– od 100.000,01 do 500.000 zł – 4,25%, lecz nie mniej niż 4.500,00 zł.

– od 500.000,01 do 600.000 zł – 4%, lecz nie mniej niż 21.000,00 zł.

– od 600.000,01 do 700.000 zł – 3,75%, lecz nie mniej niż 23.000,00 zł.

– od 700.000,01 do 800.000 zł – 3,5%, lecz nie mniej niż 25.000,00 zł.

– od 800.000,01 do 900.000 zł – 3,25%, lecz nie mniej niż 27.000,00- zł.

– od 900.000,01 do 1.000.000 zł – 3%, lecz nie mniej niż 27.500,00 zł.

– od 1.000.000,01 do 2.000.000 zł – od pierwszego 1.000.000,00 zł. 30.000,00 zł. oraz od nadwyżki ponad 1.000.000,- zł – 1%;

– od 2.000.000,01 do 5.000.000 zł. – od pierwszego 2.000.000,00 zł. – 40.000,00 zł. oraz od nadwyżki ponad 2.000.000,- zł – 0,5%;

– od 5.000.000,01 do 10.000.000 zł – od pierwszego 5.000.000,- zł – 55.000,- zł oraz od nadwyżki ponad 5.000.000,- zł – 0,25%;

– powyżej 10.000.000,01 zł – od pierwszych 10.000.000,- zł – 67.500,- zł oraz od nadwyżki ponad 10.000.000,- zł – 0,15% lecz nie więcej niż 90.000,- zł;

 

§3

Opłata mediacyjna

Sąd pobiera opłatę mediacyjną odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

– do 4.999,00 – 200,- zł

– od 5.000,00 do – 9.999,00 – 400,- zł

– od 10.000,00 do – 14.999,00 – 600,- zł

– od 15.000,00 do – 19.999,00 – 800,- zł

– od 20.000,00 do – 49.999,00 – 1000,- zł

– od 50.000,00 do – 99.999,00 – 2000,- zł

– od 100.000,00 do 199.999 zł – 3%,

– od 200.000,00 do 999.999 zł – 2,75%, lecz nie mniej niż 6.000,- zł;

– powyżej 1.000.000,00 – 27.500,- + 1% od nadwyżki ponad 1.000.000, 00 zł.

 

§4

Opłata sądowa lub mediacyjna wskazana w § 2 i 3 może zostać zwiększona do 30%, jeżeli postępowanie toczy się w języku obcym albo wg porządku prawnego państwa obcego.

 

§5

W sprawach nieskomplikowanych , gdzie strony przedkładają dokumenty i nie wnoszą innych dowodów możliwe jest zredukowanie opłaty rejestracyjnej oraz opłat sądowej
i mediacyjnej do 1/4 wysokości tych opłat . O zredukowaniu opłat postanawia Prezes Sądu.

 

§6

Sąd zwraca uiszczoną opłatę sądową:

a) 90% opłaty – po cofnięciu pozwu, przed doręczeniem go pozwanemu;

b) 85% opłaty – przed wyznaczeniem składu orzekającego (także jedynego arbitra), lecz po doręczeniu pozwu pozwanemu, przy czym za skuteczne cofnięcie powództwa rozumie się wycofanie pozwu z Sądu za pisemną zgodą pozwanego;

c) 80% opłaty – gdy przed wyznaczeniem składu orzekającego (także jedynego arbitra) strony zawarły ugodę;

d) 60% opłaty – gdy strony zawarły ugodę po wyznaczeniu składu orzekającego (jedynego arbitra);

e) 40% opłaty – gdy strony zawarły ugodę na rozprawie.

 

§7

1. Kosztami postępowania obciążającymi strony w postępowaniu sądowym lub mediacyjnymi są w szczególności:

– koszty podróży i noclegów oraz diety arbitrów lub mediatorów,

– koszty podróży i utraconych zarobków świadków,

– wynagrodzenia i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,

– koszty związane z prowadzeniem postępowania poza miejscowością będącą

siedzibą Sądu,

– koszty przeprowadzenia dowodu,

– inne usprawiedliwione tokiem postępowania koszty.

2. Strona, która wniosła o podjęcie czynności związanej z wydatkami, albo swym działaniem lub zaniechaniem czynność związaną z wydatkiem spowodowała, obowiązana jest na wezwanie Sądu do uiszczenia ustalonej przez Sąd zaliczki na ten cel.

3. Jeżeli czynność została dokonana na zgodny wniosek stron, wydatki ponoszone są przez strony proporcjonalnie, chyba że strony ustaliły odmiennie.

4. Nie wpłacenie przez stronę w wyznaczonym przez Sąd terminie zaliczki na poczet wydatku równa się cofnięciu wniosku strony, z którym ten wydatek jest związany i rezygnacją
z przeprowadzenia czynności w postępowaniu. Jednak koszty związane z nominacją zastępczą mogą być określone i rozliczone przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie przed sądem.

5. Ustala się zryczałtowane koszty nominacji zastępczej:

a. powołanie zastępcze jednego arbitra – 50,00 zł

b. powołanie zastępcze „jedynego arbitra” lub „arbitra przewodniczącego”- 100,00 zł.

 

§8

1. Opłata kancelaryjna od wniosku o wydanie poświadczonych odpisów protokołów i orzeczeń z akt sprawy wynosi 6 zł. za każdą rozpoczętą stronę wydawanego dokumentu.

2. Opłata kancelaryjna od wniosku o wydanie kopii dokumentów, znajdujących się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złoty za każdą rozpoczętą stronę wydanego dokumentu.

3. W przypadku skierowania do Sądu Arbitrażowego pozwu z wnioskiem o zwrócenie się do pozwanego o uzyskanie zgody na zapis na Sąd Arbitrażowy, pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 50,00 zł.

 

§9

Za pobraniem 20,00 zł Sąd przesyła papierowy wydruk regulaminu Sądu.