Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński składa się z członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Izby lub ich przedstawicieli.

Do szczególnych obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy realizacja zadań wynikających z § 14 ust. 8 Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, a nadto rozpatrywanie spraw wniesionych przez Członków Izby lub przeciw Członkom Izby nawet na wniosek firm niebędących Członkami Izby,

Do szczególnych kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy m.in. rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy Członkami Izby oraz Członkami Izby i organami Izby, rozstrzyganie o sposobie załatwienia, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, jak również rozpatrywanie wniosków odwoławczych od tych rozstrzygnięć,

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Formularz Skargi

Teresa Janeczko

Teresa Janeczko

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. W 2000 roku uzyskała licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 364. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od dwudziestu lat. Od 1995 roku aktywnie uczestniczy w organizowaniu Wspólnot Mieszkaniowych, przygotowywaniu zebrań, projektów uchwał na zebrania właścicieli, opracowywywaniu planów gospodarczych, rozliczeń rocznych. Od września 1999 roku członek zarządu kilkunastu wspólnot mieszkaniowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Tychach gdzie w 2004r został wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2001 oraz jest Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ekspertów Rynku Nieruchomościami, Członkiem Komisji Rewizyjnej Federacji Gospodarki Nieruchomościami, Członkiem Komisji Rewizyjnej Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, Członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – Sekcji Zarządców Nieruchomościami w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Tychach otrzymała Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa Śląskiej Izby Gospodarczej za profesjonalne zarządzanie nieruchomościami . Laureatka złotego medalu od Prezydenta RP za długoletnią służbę oraz złotej odznaki honorowej od Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za szczególny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, ochronę środowiska oraz działań energooszczędnych.

Ewa Kamińska

Ewa Kamińska

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 13204/99). W roku 2012 uzyskała dyplom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z zakresu gospodarki nieruchomościami i otrzymała licencję Zarządcy Nieruchomościami nr 24069. Od roku 2001 zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 2010 roku Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielsku-Białej. Poprzez Stowarzyszenie Tebeesów Polski Południowej i Zachodniej uczestniczy w opiniowaniu ustaw i innych aktów prawnych związanych z mieszkalnictwem.

Zbigniew Matyjas

Anna Tejs

Rafał Szczeponek