Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej:

  1. Joachim Gembalczyk
  2. Barbara Grzesiek
  3. Beata Perska
  4. Marian Uherek

 

Rada Programowa jest organem pomocniczym Izby. Do kompetencji i zadań Rady Programowej należy wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych organów, podejmowanie inicjatyw w sprawach programu działania Izby i kierunków rozwoju Izby, opiniowania programu działania Izby, wyrażanie stanowiska w najistotniejszych sprawach dotyczących Izby.