Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej:

  1. Joachim Gembalczyk
  2. Barbara Grzesiek
  3. Beata Perska
  4. Marian Uherek
  5. Agnieszka Fudali
  6. Zbigniew Matyjas
  7. Jerzy Kruk
  8. Katarzyna Najbar

 

Rada Programowa jest organem pomocniczym Izby. Do kompetencji i zadań Rady Programowej należy wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji innych organów, podejmowanie inicjatyw w sprawach programu działania Izby i kierunków rozwoju Izby, opiniowania programu działania Izby, wyrażanie stanowiska w najistotniejszych sprawach dotyczących Izby.

Barbara Grzesiek

Barbara Grzesiek

Trener personalny kompetencji miękkich. Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja państwowa uzyskana w roku 2008). Zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami od 2003 r., specjalizuje się w pełnej obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych a w szczególnością tematyką związaną z rozliczaniami mediów we Wspólnotach Mieszkaniowych.  

Absolwentka Akademii Ekonomicznej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania (nieruchomościami, wyceny nieruchomości, zarządzania zasobami ludzkimi).   

Od maja 2022 roku członek Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.  

W czerwcu 2022 roku, została wybrana jednogłośnie Prezesem Zarządu Delegatury Kraków KIGN.

Beata Perska

Beata Perska

Jest jedną z najbardziej doświadczonych osób w kraju specjalizujących się w tematyce kurateli spadków nieobjętych. Swoją wiedza wspiera sędziów w prowadzonych rozprawach sądowych, współpracuje również z biegłymi sądowymi, starając się udzielać fachowych porad. Kuratorem spadków nieobjętych i zarządcą sądowym Pani Beata jest z zamiłowania, a zawodowo również związana z nieruchomościami. Zajmuje się zarządzaniem głownie wspólnot mieszkaniowych. Od zawsze związana jest ze środowiskiem nieruchomościowym, a to poprzez aktywne uczestnictwo w działaniu Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Krakowie, czy jak obecnie będąc członkiem Rady Programowej KIGN.

Marian Uherek

Marian Uherek

Z branżą nieruchomości związany od zawsze, mgr chemii. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno- Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Żeglarz i harcmistrz. Licencjonowany zarządca nieruchomości. Wieloletni pracownik i dyrektor zakładów zarządzających nieruchomościami, obecnie emeryt. Przewodniczący Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Wykładowca na kursach i studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. Pasjonat historii, autor książek o tematyce historycznej, oraz stały współpracownik wydawnictwa „Śląsk”. Autor cyklu artykułów naukowych o tematyce związanej z nieruchomościami a w szczególności artykułów na temat „Osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce”. W trakcie swojej pracy zawodowej doprowadził do wpisania osiedla na „Szlak zabytków techniki” jako osiedle Familoki.

Agnieszka Fudali

Agnieszka Fudali

Od 2005 r. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, w 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie. W 2010 r. otrzymała licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną decyzją Ministra Infrastruktury. W 2016r. otrzymała licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W 2021r. ukończyła kurs Zarządcy Sądowego oraz Kuratora spadków nieobjętych.

Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania inwentaryzacji, świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, audytów remontowych współpracując z wyspecjalizowanymi w tym zakresie audytorami z listy KAPE.

Od 2018 r. w ramach swojej firmy zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami, przeglądami budowlanymi, wnioskami o dofinansowanie termomodernizacji i remontów.

Od 2021 r. współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomości prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Szczególnie bliska jej tematyka związana jest z zagadnieniami prawnymi zarządzania nieruchomościami.

Zbigniew Matyjas

Zbigniew Matyjas

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej – inżynier budowlany, ale także absolwent Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku menadżerskim i Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej.

Od 2000r. związany ze spółdzielczością mieszkaniową, od 2001r. w Zarządach spółdzielni, obecnie od 2014r. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. W latach 2008-2014 Prezes Zarządu spółki zajmującej się recyklingiem odpadów. Od początku swojej kariery zawodowej związany z budownictwem oraz budowaniem i kierowaniem zespołami ludzi w zarządzaniu nieruchomościami. Od 2003r. licencjonowany zarządca nieruchomości. Z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami związany od 2015r.: posiada licencję zarządcy nieruchomości KIGN, jest członkiem Zarządu Delegatury Katowickiej. W wolnych chwilach wolontariusz.

Jerzy Kruk

Jerzy Kruk

Pracuje nieprzerwanie zawodowo, pełniąc funkcję prezesa zarządu 45 lat (w tym 15 lat jako zarząd jednoosobowy) Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” (istniejącej już 64 lata). Działa społecznie, dążąc do poprawy jakości życia i zamieszkania, na rzecz integracji międzyosiedlowej oraz międzypokoleniowej, prowadząc równolegle projekty rozwojowe – inwestycyjne, włączając się w program mieszkaniowy państwa „Mieszkanie Plus”. Zasłużył się na rzecz rozwoju samorządu obywatelskiego w 25-tysięcznej społeczności, nieprzerwanie dążąc do prawidłowego rozwoju i działając w obronie spółdzielczości.

Posiada licencję zarządcy nieruchomości, jest zarządcą sądowym, któremu sądy powierzają zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w trudnej sytuacji ekonomiczno-organizacyjnej.
Był współzałożycielem i prezesem zarządu Dolnośląskiej Delegatury Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (z siedzibą w SM „Metalowiec”), obecnie pełni funkcję wiceprezesa DDKIGN.

Prowadzi firmę (spółdzielnię) nowocześnie, wprowadzając humanizację pracy, 7-godzinny dzień pracy, rotacyjny system wyboru członków RN. Osiągane wyniki potwierdza certyfikat jakości pracy ISO, który spółdzielnia utrzymuje od 2003 roku oraz liczne wyróżnienia m.in.: Jakość Roku Qualitas, Inwestycja Roku, Filar Spółdzielczości, Gepard Biznesu, Złoty Laur IGN, Tytuł Złotej Jubilatki PTM, Złoty Klon BOŚ oraz Ekostrateg za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne, Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego, Orzeł Polskiego Budownictwa, Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej, czołowe miejsca w rankingach ogólnopolskich (np. Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej, Dobra Spółdzielnia).