Petycja Zarządców Nieruchomości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła w budynkach wielolokalowych

W dniu 21.02.2023 r.  Instytut Gospodarki Nieruchomościami zorganizował otwarty dla wszystkich internetowy meeting zarządców nieruchomości w sprawie drastycznych podwyżek cen energii. Uczestnicy spotkania (przeszło 300 osób) jednomyślnie stwierdzili, że o ile dla odbiorców indywidualnych dokonano – chaotycznych co prawda – ale odczuwalnych rekompensat bezpośrednich, odbiorcy zbiorowi mają być rekompensowani odgórnie według niezrozumiałych mechanizmów i z dużym poślizgiem. Rekompensaty w zasadzie nie obejmują dokonanych przed 30 września 2022 r. drakońskich podwyżek. Przez ostatnie 15 miesięcy podwyżki cen ciepła u wielu zarządców nieruchomości wzrosty nawet o 180%.
Sytuacja ta spowodowała, że frustracja i gniew właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, a więc spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, tbs i jst obraca się przeciwko zarządom i zarządcom nieruchomości, w nich upatrując winnych. Narasta bezpardonowa ilość ustnych ataków ze strony mieszkańców skierowana przeciwko zarządcom nieruchomości, upatrując celowo w nich winnych powstałej sytuacji energetycznej. Na to nie ma naszej zgody i przyzwolenia. Nasza dalsza bierna postawa, jak również brak działań informacyjnych względem naszych mieszkańców, nie tylko naraża nas na bezkarne obarczanie odpowiedzialnością za skutki decyzji władz, ale również na zarzut mieszkańców o bezczynność. Nie pozwolimy również, aby to był argument, który posłuży w najbliższym czasie do próby odwołania wielu z nas z pełnionych funkcji w zarządach podmiotów zarządzających budynkami wielolokalowymi.

Przyjęte uzgodnienia przez uczestników spotkania
Uczestnicy spotkania poprzez jednogłośną aklamację przyjęli uzgodniony i przedyskutowany tekst petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (tekst w załączeniu). Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że nasze działania nie mają charakteru politycznego, służą ochronie mieszkańców przed dalszymi podwyżkami cen energii i zneutralizowaniem ich wpływu. Mają przede wszystkim na celu ochronę przed dalszym pogłębiającym się z każdym dniem problemem ubóstwa energetycznego mieszkańców naszego kraju.
Niniejsza petycja (w załączeniu) powinna zostać pilnie dostarczona przez zarządców nieruchomości (różnymi dostępnymi kanałami komunikacji wewnętrznej) do zapoznania się i podpisania przez mieszkańców zarządzanych przez nas budynków. Petycja wyjaśnia mieszkańcom nieuzasadniony i niedopuszczalny trend podwyżek cen energii. Podpisane przez mieszkańców petycje powinny zostać dostarczone do zarządcy nieruchomości (spółdzielnia mieszkaniowa, tbs, podmioty zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi etc.), a następnie odesłane przez zarządcę nieruchomości tradycyjną pocztą na adres Instytutu Gospodarki Nieruchomościami – adres na stronie www.ign.org.pl
Zgromadzeni uczestnicy spotkania dot. podwyżek cen energii zaapelowali również do wszystkich związków rewizyjnych, izb oraz stowarzyszeń i federacji zarządców nieruchomości z terenu całego kraju o czynne i pilne włączenie się do niniejszej inicjatywy przeciwko podwyżkom cen energii (prośba o kolportaż petycji do swoich członków). Uczestnicy spotkania zaapelowali do organizacji zawodowych, aby nie pozostały bierne na naszą wspólną inicjatywę, bądźmy choć raz ponad podziałami, bądźmy odpowiedzialni i odsuńmy wszystkie dotychczasowe spory i niedomówienia z przeszłości. W zaistniałej trudnej sytuacji zarządcy nieruchomościami z terenu całego kraju od nas tego oczekują i stańmy na wysokości zadania.
Podpisane petycje z terenu całego kraju zostaną przedłożone na celowo zorganizowanej konferencji prasowej i dostarczone następnie do Ministra Klimatu i Środowiska.
Zamierzamy, aby konferencja prasowa odbyła się przy szerokim współudziale Przedstawicieli środowisk zarządców nieruchomości (związki rewizyjne, izby gospodarcze, stowarzyszenia i federacje zarządców nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie). O terminie i miejscu konferencji prasowej oraz dostarczenia podpisanych petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska poinformujemy wszystkich odrębnym pismem.

Harmonogram działań na rzecz uzyskania rekompensat bezpośrednich do centralnego ogrzewania dla odbiorców mieszkaniowych ciepła sieciowego
• 21 luty 2023 – ogólnopolskie webinarium – przedstawienie aktualnej sytuacji wokół rekompensat do centralnego ogrzewania na cele mieszkaniowe ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców ciepła sieciowego
• przyjęcie rezolucji o potrzebie wystąpienia z petycją do Ministerstwa Klimatu
• zapoznanie się z projektem petycji
• przyjęcie uzgodnionego tekstu petycji
• zobowiązanie Instytutu Gospodarki Nieruchomościami do przekazania treści webinarium oraz tekstu petycji wszystkim związkom rewizyjnym oraz związkom właścicieli nieruchomości z poleceniem niezwłocznego dalszego ich rozesłania zrzeszonym i nie zrzeszonym zarządcom / administratorom spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz TBS-ów. ( dalej: zarządcom / administratorom) w Polsce.

Przyjęcie do realizacji poniższej agendy:
a) przekazanie w trybie pilnym przez zarządców nieruchomości / administratorów treści petycji (najlepiej z pismem przewodnim opisującym aktualną sytuację ciepłowniczą oraz termin zwrotnego dostarczenia petycji do administracji (bezwzględnie do 15 marca 2023 r.) do skrzynek pocztowych wszystkich lokali mieszkalnych administrowanych przez siebie budynków
b) przekazanie przez zarządców nieruchomości / administratorów odebranych od użytkowników lokali mieszkalnych oryginałów petycji (po skopiowaniu) z określeniem liczby podpisów do siedziby Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r.
c) poinformowanie przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2023 r. o dacie i miejscu konferencji prasowej oraz dacie złożenia podpisanych petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska
d) konferencja prasowa informująca media ogólnopolskie i lokalne o zamiarze złożenia petycji, z określeniem liczby podpisów. Konferencja prasowa przy udziale Przedstawicieli związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie (w uzgodnionym terminie)
e) złożenie petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska, przy udziale Przedstawicieli związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie (w uzgodnionym terminie).

Szanowni Państwo Zarządcy Nieruchomości,
bez zorganizowanego i uporządkowanego sposobu działania, wszyscy nasi członkowie personalnie odczują na najbliższych zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz walnych zgromadzeniach skutki podwyżek cen energii oraz narastającą frustrację odbiorców końcowych energii. Wtedy będzie już niestety za późno. Zorganizujmy się więc już teraz i w sposób odpowiedzialny podejdźmy do dostarczenia, a następnie zebrania podpisanych petycji od naszych mieszkańców.
Zwracam się do Państwa o przyłączycie się naszej do wspólnej inicjatywy jaką jest zbieranie podpisów pod petycją do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Prosimy pamiętać, by do petycji załączyć również (przy podpisywaniu przez mieszkańców niniejszej petycji) klauzulę informacyjną zgodnie z RODO.
Podpisane petycje należy dostarczyć do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami (ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice) w zamkniętych opakowaniach z dopiskiem „PETYCJA” i dokładnym oznaczeniem ilości uzyskanych podpisów. Instytut Gospodarki Nieruchomościami nie będzie ingerował w zawartość otrzymanych przesyłek. Prosimy o zachowanie terminów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Pełna treść uzgodnień i przyjęta poprzez aklamację petycja, oraz harmonogram naszych dalszych działań znajdują się również na stronie www.ign.org.pl

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami popiera działania Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Poniżej znajdą Państwo treść petycji oraz pismo do mieszkańców Waszych mieszkań (proszę modyfikować jego treść zgodnie z własnymi potrzebami, tzn. Wasze logo na piśmie etc.).

Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska

Pismo do mieszkańców