Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Delegatury Katowice KIGN

Zapraszamy wszystkich członków Delegatury Katowice Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami na  Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Delegatury – Katowice ul. Mickiewicza 29.

 

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zgromadzeniu Delegatury

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowice

 

Działając w imieniu Zarządu Delegatury, informuję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatury Katowice, które odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r. o godzinie 13.00, w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 (sala Kinowa – wysoki parter).

W związku z powyższym przedkładam do wiadomości planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatury:

  1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowych członków Zarządu Delegatury w miejsce obecnych.
  2. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania niektórych członków Zarządu Delegatury.
  3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia działalności Zarządu Delegatury.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Delegatury.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmienionego Statutu KIGN.
  6. Wolne wnioski.

Wnioski Członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane w Izbie, najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatury.

W terminie 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Delegatury Izby zostaną wyłożone materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym projekty uchwał, udostępnione do wglądu dla Członków Delegatury.

Teresa Janeczko
Prezes Zarządu
Delegatury w Katowicach
Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

 

Swój udział w zebraniu prosimy zgłosić mailowo na adres katowice@kign.pl najpóźniej do 04 maja 2022 r., podając: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela. Na zebranie prosimy pamiętać o zabraniu pełnomocnictwa od reprezentowania firmy (dot. firm, w których sposób reprezentacji jest wieloosobowy).

wzór pełnomocnictwa