Umowa o zarządzanie oraz obowiązki zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego

Zapraszamy za szkolenie dla zarządców nieruchomości, zagadnienia omówione zostaną na podstawie praktycznych przykładów.

Tematyka szkolenia obejmie:

1. Źródło regulacji prawnych (wprowadzenie)

2. Umowa o zarządzanie (administrowanie) nieruchomością wspólną w pojęciu art. 185 UGN

 • charakter prawny umowy o zarządzanie nieruchomością,
 • forma prawna umowy o zarządzanie nieruchomością,
 • zakres obowiązków zarządcy nieruchomości, w tym reprezentowanie WM,
 • korzystne i ryzykowne postanowienia dla zarządcy,
 • klauzula tajemnicy oraz RODO,
 • protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości stanowiącej przedmiot zarządzania.

3. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego zdefiniowane w art. 61 związku z art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego:

 • użytkowanie obiektu budowalnego zgodnie z jego przeznaczeniem i należytą starannością,
 • respektowanie wymogów ochrony środowiska,
 • utrzymanie obiektu budowalnego we właściwym stanie technicznym, estetycznym
 • omówienie na podstawie praktycznych przykładów.

4. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, protokół z kontroli stanu technicznego, obiektu budowlanego, instalacji i przewodów.

5. Książka obiektu budowlanego oraz jej elektroniczna forma w systemie c-KOB

 • charakter i rodzaj wpisów dokonywanych w książce obiektu budowlanego,
 • założenie i obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • przekazanie książki obiektu budowlanego,
 • konto w systemie c-KOB,
 • uwierzytelnienie i autoryzacja osoby,
 • przechowanie książki obiektu budowlanego.

6. Obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji technicznej wymienionej w art. 63 Prawa budowlanego.

7. Usuwanie nieprawidłowości i rozbiórka obiektu budowlanego oraz opróżnienie budynku

 • uprawnienia nadzorcze organu nadzoru budowlanego  oraz odpowiedzialność zarządcy w związku z nieprawidłowościami obiektu budowlanego,
 • przesłanki dla wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości obiektu budowlanego, opróżnienia budynku i zakazującej użytkowania obiektu budowlanego,
 • rygor natychmiastowej wykonalności oraz właściwości organów nadzoru budowlanego,
 • przesłanki dla wydania decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego z zastrzeżeniem specyfiki obiektów zabytkowych i elektrowni wiatrowych,
 • omówienie na podstawie praktycznych przykładów.

8. Stosowanie środków zabezpieczających w celu usunięcia niebezpieczeństwa oraz obowiązek dokonania napraw.

9. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 • obowiązek zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
 • procedura zgłoszenia,
 • przesłanki wydania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji odmownej w postaci sprzeciwu,
 • opłata legalizacyjna samowoli budowlanej lub rozbiórka,
 • nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania i odpowiedzialność karna.

10. Rola zarządcy obiektu budowlanego w przypadku katastrofy budowlanej.

11. Funkcjonalności portalu e-Budownictwo oraz omówienie na podstawie praktycznych przykładów.

12. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

10 maja 2024 r. godz. 10:00-14:00


Koszt 

250 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

300 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

350 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadząca

Alicja Sławińska jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym ALICJA SŁAWIŃSKA AS LAW FIRM, który specjalizuje się w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno – budowlanym i obsłudze korporacyjnej. Posiada szeroką wiedzę, praktykę i doświadczenie w obsłudze deweloperskiej oraz komercjalizacji obiektów użytkowych, a także jest zorientowana w towarzyszących nowelizacjach prawa. Regularnie publikuje teksty naukowe dla różnych magazynów naukowych w obszarze nieruchomości oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest wysokiej klasy ekspertem z ugruntowanym doświadczeniem w procesie inwestorskim, a praktykę zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich i trójmiejskich – więcej informacji dostępnych –

 

 

 

 

 


 

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa