Konsultacje publiczne KE dotyczące rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE (EPBD)

Szanowni Państwo,
Jak zapowiedziano w Europejskim Zielonym Ładzie, Komisja Europejska przyjęła w dniu 14 października 2020 r. komunikat strategiczny „Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy,
poprawa jakości życia ”. Cele określone w komunikacie wymagają rewizji odpowiednich aktów prawnych UE, w tym dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE (EPBD).
Rewizja ta skupi się m.in na następujących elementach:
– stopniowym wprowadzaniu obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej (MEPS) dla wszystkich typów budynków;
– aktualizacji ram dla świadectw charakterystyki energetycznej (EPC), w tym rozważeniu jednolitego formatu danych do odczytu;
– paszportach renowacji budynków;
– wprowadzeniu standardu „głębokiej renowacji”.

Uprzejmie informujemy, że do dnia 22 czerwca 2021r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przeglądu dyrektywy 2010/31/UE.
Konsultacje dostępne są pod adresem:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPBDConsultation

Poniżej przedmiotowy kwestionariusz:

Kwestionariusz