Konsultacje projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl) udostępniony został projekt ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (nr UD312 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów).

Projekt ustawy wynika z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i wiąże się z reformą B3.2 – „Wsparcie naprawy stanu środowiska i zabezpieczenia przed substancjami niebezpiecznymi”. Projektowany akt prawny realizuje kamień milowy B14L „Wejście w życie ustawy umożliwiającej kompleksowe eliminowanie negatywnego wpływu na środowisko na wielkoobszarowych terenach poprzemysłowych”.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 10 sierpnia 2022 r. na adres mailowy biuro@kign.pl  

Projekt ust. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

OSR proj. ust. o wielkoobszar. terenach zdegradowanych

Uzasadnienie proj. ust. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych