11.04.2024 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Walne KIGN kwiecień 2024

 

Zapraszamy wszystkich członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 (sala kinowa).

Zapisy przyjmujemy mailowo pod adresem: biuro@kign.pl

Porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz zdolności do podejmowania uchwał;
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
3. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Weryfikacyjnej;
5. Przedstawienie przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023;
6. Zaakceptowanie przez Walne Zgromadzenie Członków KIGN sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023;
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
8. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Programowej;
10. Podjęcie uchwały nr 1/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku;
11. Podjęcie uchwały nr 2/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku;
12. Podjęcie uchwały nr 3/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami  za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku;
13. Podjęcie uchwały nr 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami  za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku
14. Podjęcie uchwały nr 5/2024 w sprawie zmian do Statutu;
15. Podjęcie uchwały nr 6/2024 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
16. Podjęcie uchwały nr 7/2024 w sprawie uzupełnienia składu i powołania Członków Zarządu KIGN;
17. Wolne wnioski;
18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Projekty uchwał:

Uchwała WZ Nr 1 Sprawozdanie Zarządu

Uchwała WZ Nr 2 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Uchwała WZ Nr 3 sprawozdanie Sąd Koleżeński

Uchwała WZ Nr 4 sprawozdanie Rada Programowa

Uchwała WZ Nr 5 zmiany Statutu       Statut_KIGN_ tekst obowiązujący

Uchwała WZ Nr 6 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu      Statut_KIGN_2024_tekst jednolity

Uchwała WZ Nr 7 Powołanie powołania i uzupełnienie składu zarządu

 

Zapisy przyjmujemy mailowo pod adresem: biuro@kign.pl