Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – największa spółdzielnia mieszkaniowa w województwie śląskim i jedna z największych spółdzielni w kraju

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została założona 7 lipca 1957 roku i jej obszarem działania jest miasto Katowice. Obecnie Spółdzielnią kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:

  1. mgr Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu KSM, Dyrektor Spółdzielni,
  2. mgr Zbigniew Olejniczak – Zastępca Prezesa Zarządu KSM, Zastępca Dyrektora Spółdzielni ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni
  3. mgr Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu KSM, Zastępca Dyrektora Spółdzielni d/s Ekonomicznych

Ponadto skład dyrekcji uzupełniają:

  1. inż. Waldemar Wojtasik – Pełnomocnik Zarządu KSM, Zastępca Dyrektora Spółdzielni ds. Technicznych
  2. mgr Marek Janusz – Pełnomocnik Zarządu KSM, Główny Księgowy

Kontrolę i nadzór nad całokształtem działalności Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza, obecnie w 22-osobowym składzie pod przewodnictwem Pana Józefa Zimmermann.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni celem jej działalności jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Spółdzielnia prowadzi również inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celów statutowych, a w szczególności:

– usługi parkingowe,

– pośrednictwo przy zakupie/sprzedaży wynajmowaniu lokali i nieruchomości oraz wycena nieruchomości,

– produkcja i dystrybucja ciepła,

– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

– zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

– realizacja przedsięwzięć budowlanych związanych z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

– wynajmowanie i dzierżawa nieruchomości,

– prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rzecz członków i ich rodzin.

Według stanu na dzień 30.06.2021 roku Spółdzielnia zarządza łącznie 346 budynkami o zróżnicowanej wysokości zabudowy (od domków jednorodzinnych do ponad 20-kondygnacyjnych wieżowców), liczących łącznie ponad 20 tysięcy lokali mieszkalnych i użytkowych przekraczających 1 mln powierzchni użytkowej. Budynki są zlokalizowane na obszarze 100 ha. Zasoby Spółdzielni oddalone są w stosunku do siedziby  Zarządu w promieniu ok. 11 km i są zlokalizowane niemal we wszystkich dzielnicach Katowic, tj. w szczególności w: Centrum Miasta, Śródmieściu, Brynowie, Ligocie, Murckach, Giszowcu, Szopienicach, Dąbrówce Małej, Bogucicach, Zawodziu, Wełnowcu, Józefowcu.

Pod względem posiadanego potencjału członkowskiego, gospodarczego i wielkości zarządzanych zasobów mieszkaniowych Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zaliczana do grona największych spółdzielni mieszkaniowych w kraju, będąc największą organizacją tego typu na południu Polski, w tym na Śląsku. Obecnie w mieszkaniach należących i zarządzanych przez Spółdzielnię zamieszkuje  ok. 1/7 obywateli miasta Katowice.

Zarządzenie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi prowadzone jest w oparciu o 17 – wyodrębnionych organizacyjnie i ekonomicznie osiedli w ramach 16 administracji oraz Dyrekcję KSM, przy wykorzystaniu wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej dla realizacji określonych zadań – usług specjalistycznych czterech zakładów celowych – działających również na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym. Są to: Zakład Ciepłowniczy ( z sekcją ds. zielni), Serwis Techniczny, Zakład Usług Parkingowych oraz Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa.

Poprzez planowaną systematyczną, wieloletnią prace Spółdzielnia doprowadziła do stanu, iż obecnie wszystkie budynki mają zapewniona centralną dostawę ciepła (ze źródeł obcych lub też własnych kotłowni lokalnych) oraz wszelkie podstawowe media bytowe (prąd, woda, kanalizacja, gaz itd.). Wraz z budynkami mieszkaniowymi realizowana była niezbędna infrastruktura użytkowa i towarzysząca, czyli osiedlowe miejsca rekreacyjne, zieleń, place zabaw, garaże, parkingi.  Powierzchnia samych terenów zielonych obejmuje obszar 63 ha.

Działalność remontowa Spółdzielni od lipca 1997 roku jest ukierunkowana przez wieloletnią krocząca strategie ekonomiczną wyznaczając w perspektywie 10 – letniej plany remontów kapitalnych i modernizacyjnych dla nieruchomości Spółdzielni, uwzględniających ich zakres i pilność dla poprawy jakości zamieszkiwania. Jest ona też aktualizowana corocznie i corocznie zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie tj. najwyższy organ władzy Spółdzielni , która też corocznie uchwala kierunki rozwoju Spółdzielni, przyjmuje sprawozdania roczne i bilanse, zadania gospodarcze w perspektywie najbliższego roku. W oparciu o sukcesywną realizacje wyznaczonych strategią zadań w roku 2011 w spółdzielni zakończono proces termomodernizacji elewacji wszystkich budynków założonych i przyjętych w 1997 roku Strategii Ekonomicznej, ( a w tym do końca 2007 roku Spółdzielnia zrealizowała program likwidacji acekolu z elewacji wszystkich – prawie 100 budynków mieszkalnych).

Działania remontowe objęte wieloletnią Strategią Ekonomiczną polegające m.in. na kompleksowym ociepleniu elewacji budynków, dachów i piwnic prowadzą do sukcesywnego zmniejszania zapotrzebowania, jak i zużycia ciepła w budynkach  z jednoczesną poprawa odczuwalnego przez samych mieszkańców komfortu zamieszkania.

Od roku 2011 Spółdzielnia przystąpiła do modernizacji ociepleń elewacji wykonanych w latach 90-tych XX wieku. Działania te zmierzają do przystosowania budynków do warunków wynikających ze zmieniających się norm ustawowych, co prowadzi do dalszego, stopniowego zmniejszania energochłonności budynków. W latach 2021-2020, w ramach kontynuacji programu termomodernizacji – kompleksowo zmodernizowano ocieplenie elewacji 53 budynków wielorodzinnych. Program jest kontynuowany z wykorzystaniem m. in. częściowo umarzalnych środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Aktualnie w roku 2021, zgodnie z przyjętą Strategię Ekonomiczną, prowadzona jest kontynuacja dociepleń w osiedlach: Giszowiec, Murcki Szopienice, Ligota, Ściennego, Janów oraz Zawodzie.

W ramach nowych inwestycji mieszkaniowych w ostatnich latach Spółdzielnia wybudowała nowe budynki wielorodzinne w atrakcyjnych lokalizacjach miasta: 4 – budynkowe osiedle mieszkaniowe „ Rekreacyjna Dolina – Mały Staw” przy ul. Pułaskiego oraz 4 – kondygnacyjny budynek przy ul. Domeyki z 20 lokalami mieszkalnymi.

Obecnie w przygotowaniu znajdują się budynki mieszkalne na terenie dzielnicy Szopienice. Równolegle, wiele miejsca w działalności Spółdzielni, oprócz zarządzania nieruchomościami , dążeń do rozwoju potencjału gospodarczego zajmuje – także wpisana w Statut – działalność społeczno – kulturalna na rzecz mieszkańców zasobów Spółdzielni, mająca na celu integrację i aktywizację mieszkańców  – niezależnie od ich statusu zawodowego, wieku, zasobności finansowej czy preferencji i zamiłowań hobbistycznych. Działalność tę Spółdzielnia realizuje na rzecz wszystkich osiedli poprzez 8 własnych placówek, tj. 6 klubów i 2 sal integracyjnych oraz wykorzystując do tych celów w ramach współpracy bogatą bazę kulturalną, sportowa, turystyczną, itp. Katowic i województwa. Celem tej działalności (poprzez różnego rodzaju zajęcia, w tym wydarzenia turystyczne, kulturalno-sportowe i inne) jest samopomoc sąsiedzka i umacnianie więzi sąsiedzkich, szeroko pojęta integracja międzypokoleniowa mieszkańców, propagowanie dobrych wzorców i osiągnięć polskiej kultury, zdarzeń historycznych, jak również zdrowego stylu życia.