Badania ankietowe – Technik Gospodarki Nieruchomościami

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety!

W ramach badań prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami sprawdzamy możliwość wprowadzenia na rynek nieruchomości nowego zawodu, Technika Gospodarki Nieruchomościami. W tym celu przeprowadzamy niniejsze badanie ankietowe, aby poznać opinie środowiska nieruchomościowego. Kwestionariusz skierowany jest do osób pracujących na rynku nieruchomości. Zebrane podczas badań dane będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk.

Z góry dziękujemy za poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza!

Ankieta do wypełnienia

Kilka słów o zawodzie…

… TECHNIK GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Głównym celem pracy technika gospodarki nieruchomościami jest podejmowanie działań i procedur związanych z zarządzaniem, rozporządzaniem i posiadaniem nieruchomości.

Do zadań technika gospodarki nieruchomościami należy administracja i rozporządzanie środkami finansowymi i materialnymi np. opracowywanie planów finansowych, remontowych, wykonywanie sprawozdań finansowych, analizowanie kosztów związanych z obsługą nieruchomości, prowadzenie księgowości, szacowanie wartości nieruchomości, analiza rynku nieruchomości, prowadzenie zebrań.

Technicy gospodarki nieruchomościami mogą kierować pracą zespołów zajmujących się kontaktem z kontrahentami zapewniającymi serwisy na budynku, przyjmowaniem zgłoszeń i ich ewidencjowaniem, nadzorem nad bezpieczeństwem budynku , kontrolą czystości budynków, odczytami liczników, sprawdzaniem stanów prawnych nieruchomości, doradztwem inwestycyjnym, obsługa programów typu CRM.

Mogą sprawować kontrolę nad prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji funkcjonujących w budynkach, prawidłowością przebiegu transakcji sprzedaży lub najmu nieruchomości.

Opracowują dane dla wspólnot mieszkaniowych, właścicieli, Spółdzielni mieszkaniowych jak i dla jednostek samorządu terytorialnego, są odpowiedzialni za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym im obszarze działania.

Mogą sprawować funkcje zarówno asystenckie jak i kierownicze w przedsiębiorstwach i urzędach powołanych do gospodarowania nieruchomościami (w firmach zarządzających lub administrujących wspólnotami mieszkaniowymi, jednostkami budżetowymi powołanymi w celu gospodarki nieruchomościami gminy lub miasta, biurach nieruchomości, podmiotach zarządzających najmem).
Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Ankieta do wypełnienia