Zawiadomienie – Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zgromadzeniu

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach

 

Działając w imieniu Zarządu Delegatury, informuję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 r. o godzinie 12.00, w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 (sala A4.20).

W związku z powyższym przedkładam do wiadomości planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatury:

  1. Przedstawienie przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023
  2. Zaakceptowanie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023
  3. Podjęcie uchwały nr 1/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Katowicach za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku
  4. Podjęcie uchwały nr 2/2024 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Delegatury.
  5. Podjęcie uchwały nr 3/2024 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Wnioski Członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane w Izbie, najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatury.

W terminie 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Delegatury Izby zostaną wyłożone materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym projekty uchwał, udostępnione do wglądu dla Członków Delegatury.

Edyta Koster
Prezes Zarządu
Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami
Delegatura w Katowicach

 

Swój udział w zebraniu prosimy zgłosić mailowo na adres biuro@kignkatowice.pl najpóźniej do 17.06.2024 r., podając: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela. Na zebranie prosimy pamiętać o zabraniu pełnomocnictwa od reprezentowania firmy (dot. firm, w których sposób reprezentacji jest wieloosobowy).

Wzór pełnomocnictwa