Opłaty członkowskie

Informujemy, że od 2018 roku obowiązują następujące opłaty członkowskie i opłaty wpisowe (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą):

Ilość osób zatrudnionychSkładka miesięczna [zł]Kwota wpisowego [zł]
1-osobowa działalność gospodarcza10,0030,00
2-510,0060,00
6-1020,0090,00
11-3040,00120,00
31-5060,00150,00
51-10080,00180,00
101-200100,00240,00
>201200,00300,00
Podmioty stowarzyszone (federacje, fundacje, stowarzyszenia)10,0030,00

Składka opłacana jest w okresie do 10 marca za dany rok z góry (istnieje możliwość rozłożenia na raty półroczne lub kwartalne).

W przypadku przystąpienia do Izby nowego Członka w trakcie trwającego roku kalendarzowego składka winna być opłacona wraz z wpisowym w chwili złożenia deklaracji członkowskiej i nie później niż w 10 dni po przyjęciu do Izby.

W sytuacji odstąpienia Członka od Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w trakcie roku kalendarzowego zapłacona składka za dany rok nie podlega zwrotowi.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawą prawną jest:

  1.  ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust.1 pkt 30 lit. b)
  • dla członków prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, albo w formie spółek handlowych osobowych, jak również w formie spółki cywilnej.
  1. ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c z późniejszymi zmianami)
  • dla członków mających osobowość prawną.

Klasyfikacja przedsiębiorstw:

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez rozporządzenie 364/2004 (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). W dniu 6 sierpnia 2008 roku zostało wydane rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), które stosuje się w przypadku udzielania MŚP pomocy publicznej. Definicja MŚP ma zastosowanie do wszystkich polityk, programów i działań, jakie KE realizuje wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

  • średnie przedsiębiorstwo: 1. zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 2. jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro 3. jeżeli firma duża posiada więcej niż 25% udziałów, akcji lub głosów to pomimo spełnienia kryteriów w punkcie 1 i/lub 2, firma jest klasyfikowana jako firma duża.
  • małe przedsiębiorstwo: 1. zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 2. jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro 3. jeżeli firma średnia lub duża posiada więcej niż 25%m udziałów, akcji lub głosów, wtedy bez względu na wskaźniki w punkcie 1 i/lub 2 firma mała uznawana jest za średnią lub dużą firmę.
  • mikroprzedsiębiorstwo: 1. zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz 2. jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro 3. Jeżeli firma mała, średnia lub duża posiada więcej niż 25% udziałów, akcji lub głosów, wtedy bez względu na wskaźniki w punkcie 1 i 2 firm jest odpowiednio firmą małą, średnią lub dużą. Definicje określone w rozporządzeniach Rady czy Komisji Europejskiej obowiązują wprost i są stosowane bezpośrednio na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki: Definicja MŚP