Usługi i produkty

Świadectwa efektywności energetycznej czyli białe certyfikaty pozyskujemy już od 2013 r. i dzięki temu, że zaufało nam już przeszło 500 spółdzielni mieszkaniowych, tbsów, wspólnot mieszkaniowych, firm produkcyjnych możemy poszczycić się, że jesteśmy niekwestionowanymi liderami na polskim rynku w ich pozyskiwaniu. Naszą dewizą jest transparentność, rzetelność i najwyższa jakość świadczonych usług. Nie pobieramy żadnych zaliczek i zadatków za wykonane świadectwa efektywności energetycznej, nasze wynagrodzenie wypłacane jest nam dopiero wówczas, gdy dla naszych Zleceniodawców osiągniemy sukces w postaci pozyskania białych certyfikatów, a następnie ich zbycia na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Preferujemy metody działania na zasadzie success fee (umowa sukcesu). Otrzymujemy wynagrodzenie dopiero po osiągnięciu i satysfakcji naszych Zleceniodawców (ryzyko przedsięwzięcia w postaci osiągnięcia sukcesu bierzemy na siebie). Współpracujemy również z bardzo dobrym efektem z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami, a nasz kilkunastoosobowy zespół audytorów energetycznych, to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

Czym są białe certyfikaty?

Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej.
Na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym Ustawa efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do wydawania tych świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a wynikające z nich prawa majątkowe będą zbywalne, stanowiąc towar giełdowy podlegający obrotowi na TGE.

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. wprowadza system białych certyfikatów – mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach, tj.:

  • zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
  • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych – rozumianych zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy, jako zespół pomocniczych obiektów lub instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo energetyczne, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła;
  • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Dla wymienionych powyżej trzech kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej są przeprowadzane przetargi na tzw. białe certyfikaty przez Prezesa URE (pierwszy został ogłoszony 31 grudnia 2012 r.)..

Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, można otrzymać za wykonane już działanie proefektywnościowe lub takie, które dopiero planujemy wykonać. W przypadku działań już zrealizowanych datą graniczną, przed którą nie powinny działania te zostać zakończone jest 1 styczeń 2011 r. Świadectwo efektywności energetycznej otrzymać będzie można za działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

Nowych przepisów nie stosuje się do urządzeń technicznych stosowanych w celach wojskowych oraz tych, które zostały objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Jednakże w drugim przypadku istnieje pewne wyłączenie odnoszące się do urządzeń potrzeb własnych przedmiotowych instalacji.
Ustawa nakłada obowiązek pozyskania białych certyfikatów i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE na następujące grupy przedsiębiorców:

  • przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają odbiorcom końcowym energię,
  • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
  • towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, które realizują transakcje na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organem upoważnionym do wydawania świadectw efektywności energetycznej jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Świadectwa te zostaną wydane podmiotom, które z sukcesem zakończą postępowanie przetargowe, to znaczy zmieszczą się w przedziale (t × ωśr ; ωmax), gdzie:
t – jest współczynnikiem akceptacji ofert ogłaszanym przez Prezesa URE
ωśr i ωmax – wartość średnia i maksymalna efektu energetycznego.

Sam efekt energetyczny jest rozumiany jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej do wartości świadectwa efektywności energetycznej.
Tak zdefiniowany efekt energetyczny sprawia, że w przetargach wygrywać będą te przedsięwzięcia, dzięki którym zainwestowanie jednostki pieniądza przyniesie największą oszczędność energii. Można zatem powiedzieć, że aby skutecznie startować w przetargu należy mieć dobrze zidentyfikowany i uszeregowany potencjał oszczędności – co może być wynikiem kompleksowego audytu.

Aby pozyskać biały certyfikat, należy postępować według ścieżki wytyczonej przez Ustawę o efektywności energetycznej. W pierwszej kolejności należy dla wybranego przedsięwzięcia proefektywnościowego wykonać audyt efektywności energetycznej celem określenia poziomu bazowego i zaproponowania potencjalnych rozwiązań technicznych wykorzystujących zidentyfikowany potencjał. Z zaproponowanych działań należy wybrać rozwiązanie będące optymalne technicznie i ekonomicznie. W następnej kolejności należy wziąć udział w przetargu. Warunkiem wygrania przetargu jest osiągnięcie oszczędności z współczynnikiem określającym efekt energetyczny w przedziale pomiędzy ωśr i ωmax. Kiedy już otrzymamy świadectwo efektywności energetycznej, wówczas realizujemy działanie proefektywnościowe zgodnie z wytycznymi z audytu wstępnego, a po zakończeniu działań modernizacyjnych realizujemy audyt efektywności energetycznej potwierdzający deklarowaną oszczędność. W przypadku audytu potwierdzającego są pewne wyłączenia – w przypadku działań, dla których zadeklarowana oszczędność energii jest niższa niż 100 toe jako wartość średnioroczna, audytu takiego wykonywać nie musimy. Po wykonanym audycie potwierdzającym (a jeżeli nie jest on wymagany – po zakończonym przedsięwzięciu modernizacyjnym) podmiot, który otrzymał świadectwo zawiadamia w terminie ustawowym Prezesa URE o zakończonych działaniach. Dalszy tryb to już w większości działania po stronie Prezesa URE zmierzające do nadania świadectwu praw majątkowych.

Z chwilą wpisania świadectwa na konto ewidencyjne podmiotu, który zrealizował z sukcesem dane przedsięwzięcie proefektywnościowe (dzieje się tak na wniosek Prezesa URE), świadectwo otrzymuje prawa majątkowe. Prawa te są towarem giełdowym i są zbywalne. W praktyce pozyskane zostaną więc środki finansowe, które poprawią nam wskaźniki ekonomiczne wykonanego działania proefektywnościowego.

Podmioty, które w myśl Ustawy o efektywności energetycznej są objęte obowiązkiem pozyskania białych certyfikatów, a nie uzyskają ich i nie umorzą, będą musiały uiścić opłatę zastępczą w odpowiedniej wielkości określonej Ustawą.

Kontakt ws. opracowania dokumentacji przetargowej do przetargów na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej oraz realizacji audytów efektywności energetycznej: certyfikaty@ign.org.pl