Rozliczenie roczne w spółdzielniach mieszkaniowych

Szkolenie rozliczenie w spółdzielniach mieszkaniowych KIGN 17.01.2024

Tematyka szkolenia:

 • Ustawa o rachunkowości najważniejsze aspekty w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.
 • Polityka rachunkowości – obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego, zasady wyceny aktywów i pasywów, terminy sporządzenia SF.
 • Sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za 2023 r. – przygotowanie do jego sporządzenia.
 • E-sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych – podpisywanie.
 • Sprawozdanie finansowe – specyfika działalności SM w sprawozdaniu finansowym.
 • Korekta błędów po sporządzeniu sprawozdania finansowego.
 • Korekty sporządzonego sprawozdania finansowego.
 • Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie – podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 • Aktywa bilansu i pasywa bilansu.
 • Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy.
 • Ustalenie wyniku z działalności Spółdzielni.
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 • Informacja dodatkowa – zakres informacji.
 • Sprawozdanie z działalności spółdzielni.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
 • Interpretacje indywidualne – przegląd orzecznictwa.

 

Wykładowca:

Karina Grobelny wykładowca KIGNKarina Grobelny – licencjonowany zarządca i pośrednik nieruchomości, certyfikowany księgowy, certyfikowany archiwista, główna księgowa i członek Zarządu spółdzielni mieszkaniowej, członek zarządu legnickiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, praktyk i wykładowca w zakresie obsługi spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.

 

 

 

 

 

 

Termin:

17 stycznia 2024 r. (środa) od godz. 09.00 – 14.00

Szkolenie online

Kosz:

200,00 zł brutto/ os. – pracownicy Firm Członkowskich KIGN

225,00 zł brutto/ os. – osoby posiadające licencję KIGN

250,00 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób.

 

W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie przesłane online.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa