Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa – EWOLUCJA ENERGETYCZNA – Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa KIGN Katowice

EWOLUCJA ENERGETYCZNA

– Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

Zapraszamy na Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa w dniu 12 września 2024 r.,

który odbędzie się w Hola Hotel przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach.

W tym roku Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa dedykowany będzie zmianom, jakie zachodzą w zakresie energooszczędności na rynku nieruchomości. Kongres jest unikalną platformą skupiającą przedstawicieli sektora mieszkalnictwa, umożliwiającą wymianę wiedzy i poglądów, prezentacje osiągnięć i nowoczesnych technologii, a także nawiązanie cennych relacji biznesowych. Program tegorocznego Kongresu przedstawimy niebawem.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU ROZWOJU MIESZKALNICTWA

ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA WKRÓTCE

 

 

Zarządzanie obiektami zabytkowymi

Zapraszamy za szkolenie dla zarządców nieruchomości z zakresu tematyki zarządzania obiektami zabytkowymi.

Tematyka szkolenia obejmie:

1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

2. Rodzaje obiektów zabytkowych m.in.:

 • wpis do rejestru zabytków,
 • wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa,
 • uznanie za Pomnik Historii przez Prezydenta RP.

3. Współdziałanie właścicieli nieruchomości zabytkowej z organami administracyjnymi państwa.

4. Uwagi praktyczne dotyczące zarządzania obiektami zabytkowymi.

5. Wsparcie finansowe dla właścicieli nieruchomości zabytkowej oraz podatek od nieruchomości.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

11 czerwca 2024 r. godz. 10:00-13:00


Koszt 

100 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

150 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

200 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadzący

Wykładowca Marian Uherek KIGNMarian Uherek – mgr chemii. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno- Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Licencjonowany zarządca nieruchomości. Wieloletni pracownik i dyrektor zakładów zarządzających nieruchomościami, obecnie emeryt. Przewodniczący Rady Programowej  Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Wykładowca na kursach i studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. W trakcie swojej pracy zawodowej doprowadził m. in. do wpisania osiedla „Familoki” w miejscowości Czerwionka-Leszczyny do „Szlaku zabytków techniki województwa Śląskiego”, oraz do powstania obiektu  „Zabytkowa Kopalnia Ignacy.

Autor cyklu artykułów i książek o tematyce związanej z nieruchomościami. Współpracownik  Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydawnictwa Naukowego Śląsk oraz Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

 

 

 


 

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa  Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach:

  Zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami komercyjnymi

  KIGN szkolenie zarządzanie najmem komercyjnym

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących jako zarządcy nieruchomości, dotyczyć będzie zarządzania i administrowania nieruchomościami komercyjnymi, czyli m. in.: centrami handlowymi, hotelami, biurowcami itp.

  Szkolenie obejmie zagadnienia:

  1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania (administrowania) nieruchomościami komercyjnymi oraz ich specyfikę:

  • biurowymi
  • handlowymi,
  • magazynowymi
  • usługowymi,
  • hotelowymi.

  2. Umowa najmu komercyjnego oraz jej charakterystyczne elementy:

  • charakter prawny umowy najmu komercyjnego, jako umowy nazwanej w świetle ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
  • forma prawna umowy najmu komercyjnego,
  • zakres obowiązków i uprawnień stron kontraktu,
  • korzystne oraz ryzykowne postanowienia dla wynajmującego reprezentowanego przez zarządcę,
  • zabezpieczenie interesów po stronie wynajmującego oraz stosowne w tym zakresie narzędzia,
  • klauzula tajemnicy oraz RODO,

  3. Waloryzacja czynszu najmu komercyjnego.

  4. Omówienie poszczególnych czynności usługi zarządzania najmem komercyjnym:

  • przygotowanie konkretnej nieruchomości dedykowanej do wynajmu,
  • zorientowanie w rynku potencjalnych nieruchomości, a znajomość strategii i polityki biznesowej strony wynajmującej nieruchomość,
  • partycypacja w negocjacjach warunków najmu oraz podpisanie kontraktu,
  • uczestniczenie w czynności protokołu zdawczo-odbiorczego powierzchni najmu komercyjnego,
  • nadzorowanie wszelkich kosztów związanych z zarządzaniem najmem, w tym płatności uiszczonych przez najemców komercyjnych, rozliczania mediów z najemcami oraz ich egzekwowanie,
  • systematyczne kontrola stanu nieruchomości stanowiącej przedmiot najmu,
  • reprezentowanie strony wynajmującej przed podmiotami trzecimi (urzędami, dostawcami mediów itd.) oraz przechowywanie dokumentacji,
  • budowanie dobrych relacji biznesowych z najemcami i rozwiazywanie ewentualnych sporów w zarodku.

  5. Działania marketingowe oraz sposoby na zwiększenie zysku najmu powierzchni komercyjnych fit-out (prace adaptacyjne):

  • fit-out powierzchni komercyjnych,
  • reklama i marketing,
  • znajomość i budowanie marki po stronie wynajmującego,
  • współpraca z funduszami inwestycyjnymi z zagranicy inwestującymi w nieruchomości komercyjne w Polsce,

  6. Zarządzanie stawką czynszu najmu komercyjnego oraz wpływ poszczególnych czynników na kształtowanie się wysokości czynszu najmu.

  7. Certyfikacja nieruchomości komercyjnych.

  8. Obowiązki zarządcy nieruchomości spełniającego obowiązki zarządcy obiektu budowlanego określonych w art. 61 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

  • użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z należytą starannością,
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz pozostałej dokumentacji technicznej,
  • okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego,
  • uprawnienia nadzorcze organu nadzoru budowlanego,
  • protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów.

  9. Kosztowe i finansowe aspekty istotne przy zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi.

  10. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń w ramach grupy szkoleniowej.

   

  Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


  Termin szkolenia online

  14 czerwca (piątek) 2024 godz. 10:00-14:00


  Koszt 

  300 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

  350 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

  400 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

   


  Prowadząca

  Alicja Sławińska jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym ALICJA SŁAWIŃSKA AS LAW FIRM, który specjalizuje się w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno – budowlanym i obsłudze korporacyjnej. Posiada szeroką wiedzę, praktykę i doświadczenie w obsłudze deweloperskiej oraz komercjalizacji obiektów użytkowych, a także jest zorientowana w towarzyszących nowelizacjach prawa. Regularnie publikuje teksty naukowe dla różnych magazynów naukowych w obszarze nieruchomości oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest wysokiej klasy ekspertem z ugruntowanym doświadczeniem w procesie inwestorskim, a praktykę zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich i trójmiejskich – więcej informacji dostępnych –

   

   

   

   

   


   

   Dane osobowe

   Adres e-mail

   Dane licencyjne


   Proszę o wystawienie faktury VAT

   Warunki uczestnictwa   Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach:

   Umowa pośrednictwa nieruchomości oraz uczestnictwo pośrednika w transakcjach nieruchomościowych

   Szkolenia KIGN pośrednik w obrocie nieruchomościami

   Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pomoże pogłębić i usystematyzować wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu.

   Szkolenie obejmie zagadnienia:

   1. Charakter prawny i forma umowy pośrednictwa

   • umowa rezultatu, starannego działania lub mieszana,
   • porównanie z umową cywilnoprawną typu umowa agencyjna,
   • forma pisemna czy elektroniczna,
   • przypadki nieważności umowy pośrednictwa.

   2. Poszczególne elementy umowy pośrednictwa omawiane na przykładach konkretnych umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

   • komparycja strony,
   • przedmiot umowy,
   • cel umowy pośrednictwa,
   • wynagrodzenie/prowizja,
   • okres trwania umowy pośrednictwa i jej wypowiedzenie,
   • klauzula na wyłączność, a otwarta umowa pośrednictwa,
   • klauzula poufności oraz RODO,
   • korzystanie i ryzykowne zapisy dla pośredników – omówione na konkretnych przykładach.

   3. Modele rozliczania umowy pośrednictwa.

   4. Uczestnictwo pośrednika w transakcji sprzedaż , najmu czy zamiany nieruchomości

   • przebieg poszczególnych czynności i usług świadczonych przez pośrednika w transakcji sprzedaży oraz najmu nieruchomości – formalności i dokumenty,
   • rozproszenie współwłaścicieli przy spadku czy rozwodzie,
   • klient zagraniczny oraz reprezentacja klienta w Polsce,
   • umowa najmu mieszkalnego, komercyjnego, okazjonalnego oraz dobrowolne poddanie się egzekucji.

   5. Protokół zdawczo-odbiorczy jako czynność techniczna zdania nieruchomości.

   • poszczególne elementu protokołu zdawczo-odbiorczego,
   • udział profesjonalnej firmy inżynierskiej,
   • brak protokołu zdawczo-odbiorczego,
   • znaczenie korespondencji emaliowej jako ewentualnego materiału dowodowego.

   6. Współpraca z zainteresowanymi podmiotami na rynku pierwotnym deweloperskim.

   • modele współpracy z deweloperem, w tym wsparcie czy prowadzenie biura sprzedaży dewelopera przez agencję pośrednictwa nieruchomości,
   • pokrycie kosztów usług pośrednictwa nieruchomości na rzecz dewelopera,
   • nowelizacja ustawy deweloperskiej,
   • poszczególne elementy umowy rezerwacyjnej,
   • czynność techniczna protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dokument w postaci prospektu informacyjnego oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nieruchomości,
   • zakres odpowiedzialności prawnej dewelopera, a pośrednika nieruchomości,
   • współpraca z notariatem,
   •  ewentualne ryzyka i błędy po stronie pośrednika – omawiana na przykładzie konkretnego stanu faktycznego.

   7. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń w ramach grupy szkoleniowej.

    

   Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


   Termin szkolenia online

   17 maja 2024 godz. 10:00-14:00


   Koszt 

   250 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

   300 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

   350 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

    


   Prowadząca

   Alicja Sławińska jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym ALICJA SŁAWIŃSKA AS LAW FIRM, który specjalizuje się w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno – budowlanym i obsłudze korporacyjnej. Posiada szeroką wiedzę, praktykę i doświadczenie w obsłudze deweloperskiej oraz komercjalizacji obiektów użytkowych, a także jest zorientowana w towarzyszących nowelizacjach prawa. Regularnie publikuje teksty naukowe dla różnych magazynów naukowych w obszarze nieruchomości oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest wysokiej klasy ekspertem z ugruntowanym doświadczeniem w procesie inwestorskim, a praktykę zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich i trójmiejskich – więcej informacji dostępnych –