Regulamin – wyroki i postanowienia

REGULAMIN
WYROKI I POSTANOWIENIA

 

§ 35 Orzeczenia Sądu

1. Zespół Orzekający rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok jest wiążący dla stron, które przez poddanie sporu rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowego przy KIGN zobowiązały się do jego wykonania.

2. W wypadkach określonych w Regulaminie oraz w innych sprawach nie wymagających wydania wyroku, Prezes Sądu oraz Zespół Orzekający wydają postanowienia.

 

§ 36. Wyroki

1. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu miesiąca od zamknięcia rozprawy. Termin ten ma charakter instrukcyjny. Prezes Sądu może z urzędu, bądź na wniosek Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, przedłużyć powyższy termin na czas oznaczony, jeśli jest to niezbędne ze względu na złożoność problemów będących przedmiotem rozstrzygnięcia lub inne okoliczności sprawy.

2. Zespół Orzekający wydaje wyrok po przeprowadzeniu niejawnej narady obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad wyrokiem, a w razie potrzeby, także nad zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Wyrok zapada większością głosów. Jeżeli jeden z arbitrów odmawia udziału w głosowaniu, pozostali arbitrzy mogą przeprowadzić głosowanie bez jego udziału.

3. Arbiter, który w głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę przy swoim podpisie na wyroku. Arbiter ten może także złożyć do akt sprawy uzasadnienie zdania odrębnego, które powinno zostać sporządzone w tym samym terminie co uzasadnienie wyroku.

4. Prezes Sądu może żądać od Przewodniczącego Zespołu Orzekającego wyjaśnienia przyczyn niewydania przez Zespół Orzekający wyroku w terminie.

 

§ 37. Treść wyroku

Wyrok powinien zawierać:

1) oznaczenie arbitrów i stron oraz datę i miejsce wydania wyroku,

2) podstawę właściwości Sądu (powołanie zapisu na Sąd),

3) rozstrzygnięcie o wszystkich żądaniach pozwu oraz o żądaniach zgłoszonych w toku postępowania wraz z uzasadnieniem obejmującym motywy, którymi Zespół Orzekający kierował się przy wydaniu wyroku,

4) rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego jednego pełnomocnika, stosownie do nakładu pracy, do maksymalnej wysokości połowy opłaty arbitrażowej w sprawie, nie więcej jednak niż 100.000,00 złotych lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie, ustalonej w oparciu o średni kurs waluty polskiej do innych walut, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym jej zasądzenie,

5) na wniosek strony – rozstrzygnięcie o kosztach przejazdów i noclegów arbitrów, które obciążają tę stronę i rozliczane są z zaliczki pobranej od niej przez Sąd na wydatki arbitrażowe.

 

§ 38. Wyrok częściowy i wyrok wstępny

1. Zespół Orzekający może wydać wyrok częściowy, jeżeli do rozstrzygnięcia nadaje się tylko część żądania lub niektóre żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.

2. Wyrokiem częściowym Zespół Orzekający może także rozstrzygnąć o całości żądania pozwu albo pozwu wzajemnego.

3. Zespół Orzekający może wydać wyrok wstępny, uznając roszczenie za usprawiedliwione co do zasady, prowadząc dalej postępowanie (rozprawę) co do spornej wysokości żądania.

4. Wniesienie skargi o uchylenie wyroku częściowego lub wstępnego nie hamuje dalszego postępowania w sprawie.

 

§ 39. Forma, podpisanie, data i doręczenie wyroku

1. Wyrok sporządzany jest na piśmie i doręczany stronom postępowania po uiszczeniu wszystkich kosztów postępowania.

2. Oryginał wyroku i wszystkie jego odpisy muszą być opatrzone podpisami wszystkich członków Zespołu Orzekającego lub co najmniej dwóch członków Zespołu Orzekającego, z zaznaczeniem przyczyny braku podpisu któregokolwiek z nich oraz podpisem Prezesa Sądu, a także pieczęcią Sądu.

3. Prezes Sądu podpisując wyrok stwierdza, że podpisy członków Zespołu Orzekającego są autentyczne.

4. Datą wyroku jest data podpisania wyroku przez arbitra jedynego, a jeżeli Zespół Orzekający składa się z trzech arbitrów – data złożenia podpisu przez drugiego z nich.

5. Prezes Sądu, przed podpisaniem wyroku może, bez ingerencji w merytoryczna treść rozstrzygnięcia, przekazać wyrok Przewodniczącemu Zespołu Orzekającego w celu dokonania niezbędnych poprawek formalnych i sprostowania oczywistych omyłek.

 

§40. Orzeczenie w wypadku ugody

1. Jeżeli po dokonaniu wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego strony zawrą ugodę, Zespół Orzekający:

a) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania,

b) na wniosek stron nadaje ugodzie formę wyroku.

2. Osnowa ugody zawartej przed Sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu i stwierdzona podpisami stron.

3. Przepis ust. 1 pkt b) ma zastosowanie w szczególności do tych postanowień ugody, które nadają się do egzekucji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym albo podlegać uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności według właściwych przepisów o uznaniu i wykonaniu wyroku sądu polubownych i ugód przed nim zawartych.

 

§41. Sprostowanie i wykładnia wyroku

1. Strona, w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku, może zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o:

a) rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (wykładnię wyroku),

b) sprostowanie w tekście wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.

2. Zespół Orzekający może dokonać sprostowania wyroku także z urzędu.

3. Wzmiankę o sprostowaniu wyroku postanowieniem Zespołu Orzekającego umieszcza się na oryginale wyroku oraz na jego odpisach. Dalsze odpisy wyroku wydaje się z uwzględnieniem sprostowania.

4. Wykładnia wyroku, dokonana przez Zespół Orzekający, stanowi jego integralną część.

 

§42. Uzupełnienie wyroku

1. Strona może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wyroku, zgłosić wniosek, doręczając jego odpis drugiej stronie, o rozstrzygnięcie o żądaniach zgłoszonych w pozwie lub w postępowaniu, o których Zespół Orzekający nie orzekł w wyroku (uzupełnienie wyroku).

2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna wniosek za zasadny, wydaje wyrok uzupełniający w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku.

3. Zespół Orzekający wydaje wyrok uzupełniający także w razie podjęcia postępowania zgodnie z § 22 ust. 2 po wykonaniu czynności wskazanych przez sąd powszechny. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§43. Postanowienia

1. Postanowienia wydaje się w sprawach, w których Regulamin nie przewiduje wydania wyroku.

2. Postanowienia Prezydium Sądu i Zespołu Orzekającego nie podlegają zaskarżeniu.

3. Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu o wydawaniu wyroków.

 

§ 44. Publikacja orzeczeń

Prezydium Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia, w całości lub w części, zapewniając anonimowość stron postępowania.