Regulamin – postępowanie przed sądem arbitrażowym

REGULAMIN
POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM

 

§22. Wszczęcie postępowania

1. Wszczęcie postępowania przed Sądem następuje przez wniesienie pozwu.

2. W przypadku uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego, podjęcie przez ten Sąd jeszcze raz postępowania w sprawie następuje na podstawie stosownego wniosku jednej ze stron.

3. W razie zawieszenia przed sądem powszechnym postępowania ze skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego, w celu usunięcia podstaw do jego uchylenia, ponowne podjęcie przez Zespół Orzekający postępowania w sprawie następuje na wniosek jednej ze stron.

4. Pozew wnoszony jest do Sądu wraz z niezbędną liczbą odpisów i odpisów załączników, przeznaczonych dla każdej z osób pozwanych oraz po jednej dla każdego arbitra.

5. Pozew powinien zawierać:

a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów oraz – w przypadku stron wpisanych do rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru – odpisy z tego rejestru; w przypadku gdy rejestr jest prowadzony w systemie informatycznym powszechnie dostępnym (np. CEIDG) strona może poprzestać na wskazaniu w pozwie nazwy rejestru, podania adresu strony internetowej rejestru i numeru pod jakim strona lub strony są zarejestrowanie,

b) wskazanie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) lub inne uzasadnienie właściwości Sądu,

c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,

d) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

6. Pozew może zawierać:

a) w braku odmiennych postanowień w umowie o arbitraż, wskazanie języka postępowania oraz miejsca postępowania arbitrażowego;

b) arbitra wyznaczonego przez stronę,

c) wniosek o rozpoznanie sprawy przez arbitra jedynego lub wniosek o wyznaczenie arbitra przez Prezesa Sądu.

7. Jeżeli pozew jest wnoszony przez pełnomocnika strony, do pozwu należy dołączyć oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

8. Jeżeli pozew wnoszony jest w języku obcym do pozwu należy dołączyć tłumaczenie pozwu i załączników na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

§23. Uzupełnienie braków pozwu

1. Po wniesieniu pozwu wzywa się stronę powodową, aby w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, uiściła opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową oraz uzupełniła braki pozwu.

2. Wysokość opłaty rejestracyjnej i opłaty arbitrażowej określona jest w Taryfie opłat.

3. W razie nie uzupełnienia pozwu lub nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub opłaty arbitrażowej w całości w terminie oznaczonym, pozew podlega zwrotowi.

4. W braku wskazania arbitra w pozwie, wzywa się stronę powodową do wyznaczenia arbitra zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§24. Odpowiedź na pozew

1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłat rejestracyjnej i arbitrażowej, pozew doręcza się stronie pozwanej wraz z Regulaminem i Listą arbitrów oraz wzywa ją, aby w terminie oznaczonym wniosła odpowiedź na pozew. Wskazanie w wezwaniu strony internetowej KIGN na której opublikowany jest Regulamin i Lista Arbitrów czyni zadość obowiązkowi doręczenia stronie tych dokumentów.

2. Wraz z wezwaniem, o którym mowa w ust. 1 stronę pozwaną informuję się o wyznaczeniu arbitra przez stronę powodową i wzywa ją do wyznaczenia arbitra zgodnie z Regulaminem.

 

§25. Przekazanie akt sprawy Zespołowi Orzekającemu

Po podpisaniu przez arbitrów Umów z Arbitrami i złożeniu wymaganych oświadczeń niezwłocznie przekazuje się im akta sprawy.

 

§26. Pisma w toku postępowania

1. Wszelkie pisma w toku postępowania arbitrażowego strony kierują do Sądu w takiej liczbie kopii jak pozew.

2. Po ustanowieniu Zespołu Orzekającego strona obowiązana jest doręczać odpisy pism wraz z załącznikami bezpośrednio drugiej stronie. W tym wypadku do pisma skierowanego do Sądu strona powinna dołączyć dowód nadania lub doręczenia pisma stronie przeciwnej.

3. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew może zostać zmieniony lub uzupełniony w toku postępowania, chyba że Zespół Orzekający uzna to za niedopuszczalne.

4. Cofnięcie powództwa bez zrzeczenia się roszczenia, jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę, lub gdy nastąpiło przed wyznaczeniem rozprawy.

5. Jeżeli powód cofnie powództwo i zrzeknie się roszczenia przed dokonaniem wyboru arbitra przewodniczącego lub arbitra jedynego, Prezes Sądu umarza postępowanie.

6. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę.

7. Zespół Orzekający, może podczas pierwszej rozprawy, określić rzeczywistą wartość przedmiotu sporu. Jeżeli jest to konieczne ze względu na rzeczywistą wartość przedmiotu sporu Zespół Orzekający wzywa do uzupełnienia opłaty rejestracyjnej i arbitrażowej.

 

§27. Powództwo wzajemne i zarzut potrącenia

1. Do czasu zakończenia pierwszej rozprawy, strona pozwana może wnieść powództwo wzajemne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu.

2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.

3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli zarzut potrącenia pozostaje w związku z roszczeniem powoda.

4. Na wniosek stron, zgłoszony do czasu zamknięcia rozprawy, Zespół Orzekający może zdecydować o połączeniu do wspólnego rozpoznania roszczenia zgłoszonego w innej sprawie między tymi stronami przed Sądem Arbitrażowym przy KIGN, jeżeli sprawa ta jest rozpoznawania przez Zespół Orzekający w takim samym składzie.

 

§28. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu

1. Dopuszczenie osoby trzeciej do udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym może nastąpić za zgodą stron, na podstawie postanowienia Zespołu Orzekającego.

2. W taki wypadku wzywa się osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu Orzekającego, aby w terminie oznaczonym uiściła opłatę zgodnie z Taryfą opłat.

3. Nie uiszczenie opłaty przez osobę wskazaną w postanowieniu Zespołu Orzekającego powoduje, że osoba trzecia nie zostaje dopuszczona do postępowania.

4. Osobie trzeciej nie przysługuje prawo wyboru arbitra.

 

§29. Zawieszenie postępowania

1. Zespół Orzekający może zawiesić postępowanie na wniosek stron lub w uzasadnionych przypadkach z urzędu. Na wniosek strony lub po ustaniu przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania, Zespół Orzekający podejmuje zawieszone postępowanie.

2. Zespół Orzekający może postanowić o podjęciu postępowania na wniosek strony, a z urzędu, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała.

3. Zespół Orzekający może, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie zawieszone na wniosek stron lub strony, jeżeli:

1) strony zgodnie o to wnoszą,

2) żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania przed upływem roku od daty wydania postanowienia o zawieszeniu z, ani też w tym terminie nie sprzeciwi się jego umorzeniu.

4. Zespół Orzekający postanawia o umorzeniu postępowania w każdym przypadku, gdy od jego zawieszenia upłynęły trzy lata.

 

§30. Rozprawa

1. Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, chyba że strony uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy, albo jeżeli strony wyczerpująco przedstawiły okoliczności, które uznają za istotne dla obrony swoich praw, a Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia bez przeprowadzania rozprawy. Jednakże Zespół Orzekający rozpoznaje sprawę na rozprawie, jeżeli zażąda tego jedna ze stron, które nie uzgodniły, że postępowanie prowadzone będzie bez wyznaczania rozprawy.

2. Rozprawa jest niejawna. Poza stronami i ich pełnomocnikami w rozprawie mogą brać udział jedynie osoby wezwane oraz, za zgodą stron i Zespołu Orzekającego, inne osoby – nie więcej niż po dwie wskazane przez każdą ze stron. Na rozprawie może być obecny Prezes Sądu i członkowie Prezydium Sądu.

3. Termin rozprawy wyznacza Przewodniczący Zespołu. Przewodniczący Zespołu wydaje zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, tak aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło, jeżeli to możliwe, już po pierwszym posiedzeniu.

4. Rozprawą kieruje Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Arbitrowi jedynemu przysługują uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Orzekającego i Zespołu Orzekającego.

5. Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych, nie wstrzymuje postępowania.

 

§31. Dowody

1. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. W szczególności, Zespół Orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, dokonywać oględzin, zasięgać opinii biegłych oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych a także odbierać od nich przyrzeczenie.

2. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół Orzekający ocenia, na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu.

3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów lub zwrócić się o to do właściwego sądu państwowego lub przeprowadzić dowód w inny właściwy sposób. Strony i ich pełnomocnicy mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu przez arbitra wyznaczonego przez Zespół Orzekający.

4. Sąd pobiera zaliczki na czynności przeprowadzane przez Zespół Orzekający zgodnie z Taryfą opłat obowiązującą z dnia wniesienia pozwu.

 

§32. Protokół

1. Z rozprawy i każdej czynności Sądu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu Orzekającego oraz protokolant. Protokolanta wyznacza Prezydium Sądu. Protokolantem może być jeden z członków Zespołu Orzekającego.

2. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.

3. Stronom i ich pełnomocnikom Sąd udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy, w tym protokołów. Stronom i ich pełnomocnikom, Sąd – na ich wniosek – wydaje odpisy protokołów za pokwitowaniem. Za wydanie odpisu pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat.

4. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu, a jeśli idzie o protokół rozprawy, na której nastąpiło zamknięcie rozprawy – dopóki wyroku nie wydano.

 

§ 33. Zamknięcie rozprawy

1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną lub, gdy Zespół Orzekający uzna, że strony mogły wystarczająco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.

2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku, Zespół Orzekający uzna to za konieczne.

 

§34. Zabezpieczenie roszczenia lub zabezpieczenie dowodu

1. Na wniosek każdej ze stron, Zespół Orzekający może zarządzić zabezpieczenie roszczenia lub zabezpieczenie dowodu. Uwzględniając wniosek, Zespół Orzekający wydaje postanowienie z uzasadnieniem.

2. Strony mogą zwracać się do sądu powszechnego z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia oraz o zabezpieczenie dowodu w związku z postępowaniem arbitrażowym. Składanie takich wniosków przez strony postępowania arbitrażowego nie jest uznawane za sprzeczne z umową o arbitraż. Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania Sądu o uzyskanych w ten sposób zabezpieczeniach.