Regulamin – postanowienia ogólne

REGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Wewnętrzna organizacja Sądu

1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, zwany dalej Sądem Arbitrażowym, Sądem lub Sądem Arbitrażowym przy KIGN jest stałym sądem arbitrażowym, działającym przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach (dalej także jako: KIGN albo Izba) na podstawie Statutu Izby.

2. Sądem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Prezes Sądu Arbitrażowego.

3. Prezydium Sądu stanowią Prezes Sądu oraz Wiceprezesi Sądu – o ile zostaną powołani.W przypadku nie powołania Wiceprezesów Sądu, wszystkie funckje Prezydium Sądu należą do wyłącznej kompetencji Prezesa Sądu.

4. Prezesa Sądu Arbitrażowego powołuje na kadencję 5-letnią Rada Programowa KIGN w Katowicach na wniosek Zarządu Izby zgodnie ze Statutem KIGN. Wiceprezesów Sądu Arbitrażowego przy KIGN powołuje Zarząd Izby na wniosek Prezesa Sądu Arbitrażowego. Kadencja Wiceprezesów Sądu Arbitrażowego kończy się z dniem zakończenia kadencji Prezesa Sądu Arbitrażowego.

5. W trakcie kadencji, z ważnych przyczyn i w interesie Sądu Arbitrażowego, zmian w składzie Prezydium Sądu Arbitrażowego może dokonać Zarząd KIGN w Katowicach, który informuje o zmianach Prezydium Rady Programowej KIGN.

6. Prezes i Wiceprezesi Sądu Arbitrażowego nie mogą być członkami organów statutowych KIGN.

7. Prezes i Wiceprezesi Sądu Arbitrażowego spełniający kryteria zawodowe i etyczne mogą być wybierani również spośród osób niebędących członkami KIGN.

8. Arbitrów Sądu Arbitrażowego na wniosek Prezesa Sądu Arbitrażowego powołuje Zarząd KIGN.

9. Do zakresu działania Prezesa Sądu należy, w szczególności:

a) wnioskowanie do Zarządu KIGN o powołanie arbitrów Sądu Arbitrażowego;

b) wyznaczanie arbitrów i mediatorów zgodnie z postanowieniami umowy o arbitraż i niniejszego Regulaminu;

c) opracowywanie projektu Regulaminu Sądu lub jego zmian oraz przedkładanie tego projektu Radzie Programowej KIGN, a projektów zmian Zarządowi KIGN;

d) ustalanie wysokości opłat za prowadzenie spraw przed Sądem Arbitrażowym;

e) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego niezbędnych do prawidłowej organizacji i funkcjonowania Sądu;

f) tworzenie funduszy Sądu Arbitrażowego.

10. Sąd używa okrągłej pieczęci z napisem Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach i logo KIGN.

11. Konto bankowe Sądu prowadzone jest w ramach KIGN.

12. Obsługę księgową Sadu prowadzi KIGN.

 

§ 2. Gospodarka finansowa

1. Działalność Sądu jest finansowana z jego przychodów.

2. Przychodami Sądu są:

– opłata rejestracyjna,
– opłata arbitrażowa,
– opłata mediacyjna,
– zaliczki na zwrot kosztów,
– inne przychody.

 

§ 3. Właściwość Sądu

1. Sąd Arbitrażowy przy KIGN jest właściwy jeżeli:

a) strony w umowie dokonały zapisu na Sąd tj. jeżeli poddały rozstrzygnięciu Sądu spory, które powstały lub mogą powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym;

b) strona pozwana, której został doręczony pozew wraz z wnioskiem powoda o poddanie się właściwości Sądu, wyraziła na piśmie zgodę na właściwość Sądu;

c) zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, spółki cywilnej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

2. Strony mogą również poddać spory istniejące lub mogące powstać między nimi w związku z określonym stosunkiem prawnym rozstrzygnięciu Sądu Arbitrażowego „ad hoc”.

3. Sąd Arbitrażowy przy KIGN prowadzi mediację na podstawie:

a) wniosku o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu;

b) umowy o mediację;

c) postanowienia sądu powszechnego kierującego strony do mediacji, jeżeli żadna ze stron nie zgłosiła sprzeciwu.

4. O właściwości Sądu oraz istnieniu, ważności (skuteczności) oraz zakresie umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) rozstrzyga wyłącznie Zespół Orzekający, a umowy o mediację – wyłącznie mediator.

5. Zarzut braku właściwości Sądu powinien zostać zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Zespół Orzekający może jednak rozpoznać zarzut zgłoszony później, jeżeli opóźnienie w zgłoszeniu zarzutu jest usprawiedliwione.

6. W razie uwzględnienia zarzutu braku właściwości Sądu pozew podlega odrzuceniu.

7. Pod rozstrzygnięcie Sądu strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe pozostające w zakresie obszaru działania KIGN – mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyjątkiem spraw z zakresu prawa osobowego i rodzinnego.

8. W uzasadnionych przypadkach Sąd Arbitrażowy może odmówić przyjęcia sprawy o arbitraż lub mediację.

 

§ 4. Miejsce postępowania arbitrażowego

1. Miejscem postępowania arbitrażowego są Katowice, chyba że strony zgodnie ustalą inne miejsce postępowania.

2. W uzasadnionych przypadkach, Zespół Orzekający może wyznaczyć inną miejscowość, jako miejsce postępowania arbitrażowego, jeżeli jest to wskazane ze względu na okoliczności sprawy.

3. Posiedzenia Zespołu Orzekającego, rozprawy oraz inne czynności mogą, na podstawie zarządzenia Zespołu Orzekającego, odbywać się poza siedzibą Sądu lub miejscem postępowania arbitrażowego.

 

§ 5. Zasady postępowania

1. Sąd oraz Zespół Orzekający stosując postanowienia niniejszego Regulaminu, uwzględniają postanowienia umowy o arbitraż oraz uzgodnione przez strony zasady postępowania, o ile nie są sprzeczne z Regulaminem Sądu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

2. Zespół Orzekający ma obowiązek działania w sposób bezstronny, umożliwiając stronom właściwe przedstawienie okoliczności istotnych dla obrony ich praw, a strony mają prawo przedstawienia Zespołowi Orzekającemu okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw.

3. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na Sąd. W każdym jednak wypadku Zespół Orzekający, stosując postanowienia Regulaminu, uwzględnia postanowienia umowy o arbitraż (zapisu na sąd polubowny) oraz uzgodnione przez strony zasady i sposób postępowania przed Sądem z zastrzeżeniem ust. 1.

4. W postępowaniu prowadzonym w trybie „ad hoc” postanowienia zawarte w Regulaminie mają zastosowanie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

5. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zespół Orzekający powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia.

 

§ 6. Właściwe prawo materialne

1. Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa wybranego przez strony lub – gdy strony nie wybiorą prawa – według ogólnych reguł prawa najściślej związanego ze stosunkiem prawnym, którego spór dotyczy.

2. Zespół Orzekający rozstrzyga spór według zasad słuszności (ex aequo et bono), jeżeli Strony upoważniły Sąd do rozstrzygania na tej podstawie.

3. W każdym jednak przypadku Zespół Orzekający uwzględnia postanowienia umowy oraz zwyczaje mające zastosowanie do danego stosunku prawnego.

 

§7. Język postępowania

1. Postępowanie toczy się w języku polskim, jednakże strony mogą uzgodnić, że postępowanie będzie prowadzone w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. W braku odmiennego zastrzeżenia stron, powyższe uzgodnienie odnosi się do wszystkich pism i oświadczeń pisemnych stron, rozprawy, jak również orzeczeń i zawiadomień Sądu.

2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje osobę biegłą w tłumaczeniu do całego postępowania lub jego części, jeśli prowadzone jest ono w języku innym niż polski albo gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia czynności z udziałem biegłego tłumacza (przesłuchanie świadków, stron itp.).

3. Zespół Orzekający może zdecydować o tłumaczeniu na język postępowania każdego dokumentu sporządzonego w języku innym niż język postępowania albo zażądać dołączenia tłumaczenia dokumentów składanych w sprawie przez strony postępowania.

4. Jeżeli językiem postępowania jest język inny niż polski, protokoły rozprawy oraz pisma składane przez strony lub sformułowane przez Zespół Orzekający tłumaczone są na język polski przez tłumacza zaakceptowanego przez Zespół Orzekający.

5. Koszty uczestnictwa tłumacza na rozprawie oraz tłumaczenia dokumentów ponoszą strony według zasad określonych przez Zespół Orzekający oraz zgodnie z Taryfą opłat za czynności Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, będącej załącznikiem do Regulaminu (dalej jako: Taryfa opłat).

 

§8. Doręczanie pism w postępowaniu arbitrażowym

1. Pisma i zawiadomienia pisemne w postępowaniu doręcza się stronie, a gdy strona ustanowiła pełnomocnika procesowego lub pełnomocnika do doręczeń – temu pełnomocnikowi.

2. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, każde pismo i zawiadomienie pisemne w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone, jeżeli zostało wręczone adresatowi osobiście albo dostarczone do jego siedziby, albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.

3. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo innego publicznego rejestru, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, gdy doszło na adres wskazany w rejestrze, chyba że strona podała inny adres do doręczeń.

4. Jeżeli żadnego z miejsc wymienionych w ustępach poprzedzających nie można ustalić pomimo dołożenia należytej staranności, każde pismo i zawiadomienie pisemne uważa się za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata. W takim wypadku uważa się, że doręczenie nastąpiło w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

 

§9.Poufność postępowania

1. Postępowanie przed Sądem jest niejawne.

2. Wszystkich uczestników postępowania przed Sądem obowiązuje zasada poufności, z uwzględnieniem zakresu, w jakim strony zasadę tę uzgodniły w umowie lub zgodnych oświadczeniach złożonych Sądowi na piśmie lub do protokołu rozprawy. Strony mogą uzgodnić, że sam fakt wszczęcia postępowania jest okolicznością poufną.

 

§10. Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu

Jeżeli uchybiono przepisom Regulaminu lub uzgodnionym przez strony zasadom postępowania, uważa się, że strona, która o powyższym uchybieniu wiedziała i nie podniosła zarzutu niezwłocznie lub w innym terminie określonym przez strony, zrzekła się możliwości podniesienia takiego zarzutu w postępowaniu przez Sądem.

 

§ 11. Wyłączenie odpowiedzialności

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, członkowie jej organów i jej pracownicy oraz Prezes Sądu Arbitrażowego, Wiceprezesi Sadu, arbitrzy, mediatorzy i pracownicy Sądu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działań lub zaniechań związanych z toczącym się postępowaniem arbitrażowym lub mediacją, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

 

§12. Zastępstwo Prezesa Sądu

W razie niemożności podjęcia przez Prezesa Sądu czynności zastrzeżonych dla niego w Regulaminie, jak również w razie jego nieobecności, czynności te, w zastępstwie Prezesa Sądu, podejmuje jeden z Wiceprezesów Sądu.

 

§13. Reguła należytej staranności

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie, zarówno Sąd, jak i Zespół Orzekający dokładają należytych starań, by wydane orzeczenie było wykonalne w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących uznawania i stwierdzania wykonalności wyroków sądów polubownych.