Regulamin – mediacja

REGULAMIN
MEDIACJA

 

§45. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego

1. Przed wszczęciem postępowania przed Sądem Arbitrażowym lub powszechnym, strona sporu może zwrócić się do Sądu z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania zmierzającego do ugodowego zakończenia sporu przedstawionego we wniosku.

2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawierać: oznaczenie stron, żądanie wraz z przytoczeniem uzasadniających je okoliczności, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli strony zawarły umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy.

 

§46. Wniesienie opłaty mediacyjnej oraz wezwanie drugiej strony

1. Po złożeniu wniosku o mediację wzywa się wnioskodawcę, aby w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni uiścił opłatę rejestracyjną oraz połowę opłaty mediacyjnej zgodnie z Taryfą opłat obowiązującą w dniu złożenia wniosku.

2. W razie potrzeby wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienie wniosku, jeżeli spór nie jest przedstawiony dostatecznie dokładnie.

3. Po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej oraz połowy opłaty mediacyjnej, doręcza się drugiej stronie wniosek i wzywa ją do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu mediacyjnym, oraz do uiszczenia drugiej połowy opłaty mediacyjnej w terminie wyznaczonym nie krótszym niż 7 dni.

4. W razie, gdy druga strona nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, zwraca się wnioskodawcy wpłaconą przez niego opłatę mediacyjną.

 

§47. Wybór mediatora

1. Po wyrażeniu przez drugą stronę sporu, zgody na postępowanie mediacyjne i po wpłaceniu przez nią połowy opłaty mediacyjnej, strony wspólnie wyznaczają mediatora. W braku wyznaczenia mediatora przez strony, mediatora wyznacza Prezes Sądu, biorąc pod uwagę charakter sprawy.

2. Strony mogą wyznaczyć mediatora jedynie z Listy Mediatorów prowadzonej przez Sąd.

 

§48. Postępowanie mediacyjne

1. Po otrzymaniu od stron akt dotyczących sporu, mediator organizuje spotkanie pojednawcze, w wyniku którego przedstawia stronom propozycję polubownego uregulowania sporu. Przed spotkaniem pojednawczym lub w trakcie jego trwania, mediator może porozumiewać się ze stronami.

2. Postępowanie mediacyjne powinno się zakończyć na pierwszym spotkaniu, chyba że strony i mediator postanowią inaczej.

 

§49. Zakończenie postępowania mediacyjnego

1. W przypadku nakłonienia stron do zawarcia ugody, mediator sporządza protokół, określający warunki i treść ugody. Protokół podpisują strony i mediator.

2. W przypadku niedoprowadzenia do zawarcia ugody, mediator składa do akt sprawy odpowiednie oświadczenie na piśmie

3. W razie doprowadzenia do ugody lub złożenia przez mediatora oświadczenia o niedoprowadzeniu do ugody, postępowanie mediacyjne zostaje zakończone.

 

§50. Ugoda w formie wyroku Sądu

1. W przypadku zawarcia ugody, na zgodny wniosek stron, Prezes Sądu mianuje mediatora arbitrem uprawnionym do wydania wyroku na podstawie zawartej ugody.

2. Arbiter wzywa strony, aby w terminie oznaczonym uiściły opłatę arbitrażową należną z tytułu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd zgodnie z Taryfą opłat z dnia złożenia wniosku.

3. Arbiter wydaje wyrok na podstawie zawartej ugody po uiszczeniu przez strony opłaty arbitrażowej.

4. W pozostałym zakresie do wyroku arbitrażowego wydanego w wyniku postępowania pojednawczego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu od wyrokach wydawanych w wyniku postępowania arbitrażowego.

 

§51. Zakaz łączenia funkcji

Mediator nie może bez zgody obu stron brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem postępowania pojednawczego jako arbiter, świadek, biegły lub pełnomocnik strony.

Mediator nie może bez zgody obu stron brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem postępowania pojednawczego jako arbiter, świadek, biegły lub pełnomocnik strony.

 

§52. Zakaz powoływania się na oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron

Wszelkie oświadczenia, wyjaśnienia i propozycje stron złożone w trakcie postępowania pojednawczego w związku z możliwością ugodowego zakończenia sporu, nie mogą być powoływane i brane pod uwagę w postępowaniu arbitrażowym, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§53. Wynagrodzenie pełnomocników, biegłych i tłumaczy

Do wynagrodzenia pełnomocników stron, biegłych i tłumaczy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

§54. Wejście w życie

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………………………..