Regulamin – arbitrzy i mediatorzy

REGULAMIN
ARBITRZY I MEDIATORZY

 

§ 14. Kwalifikacje arbitra i mediatora

1. Prezes Sądu Arbitrażowego prowadzi listę arbitrów i listę mediatorów powołanych na jego wniosek przez Zarząd KIGN zgodnie z §1 ust. 8 Regulaminu. Prezes Sądu Arbitrażowego oraz członkowie Prezydium Sądu podlegają wpisowi na listę arbitrów i mediatorów z urzędu.

2. Arbitrem i mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

3. Arbiter i mediator jest bezstronny, niezależny i pełni swoją funkcję wedle najlepszej wiedzy i umiejętności kierując się zasadami prawa i etyki.

4. Arbiter i mediator nie może podjąć się pełnienia tej funkcji, jeżeli w danej sprawie zachodzą okoliczności, które budzą uzasadnione wątpliwości co jego bezstronności lub niezależności, a także wtedy, gdy nie ma on kwalifikacji określonych w umowie stron. Z tych samych przyczyn arbiter i mediator mogą podlegać wyłączeniu w trybie i na zasadach określonych w § 19.

5. Pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu funkcji, arbiter i mediator niezwłocznie przekazują Prezesowi Sądu. W takim wypadku Prezes Sądu ponownie wyznacza arbitra lub mediatora.

6. Arbiter i mediator składają na piśmie oświadczenie o swojej niezależności i bezstronności przed udostępnieniem im akt sprawy.

7. Arbiter i mediator obowiązany jest ujawnić arbitrom i stronom wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego niezależności lub bezstronności, w szczególności swoje bezpośrednie związki i kontakty zawodowe ze stronami lub podmiotami powiązanymi oraz pełnomocnikami stron i ich kancelariami lub spółkami, w których wykonują zawód, jeżeli miały one miejsce w okresie ostatnich trzech lat.

8. Mediator nie może brać udziału w postępowaniu arbitrażowym w sprawie, która była przedmiotem mediacji, jako arbiter lub pełnomocnik strony, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 15. Uprawnienie stron do powoływania arbitrów i mediatorów

1. Strony mogą powołać na arbitra każdą osobę fizyczną spełniającą wymagania określone w niniejszym Regulaminie,

2. Arbiter jedyny oraz arbiter przewodniczący powoływani i wyznaczani są spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów prowadzoną przez Sąd.

3. Strona, która powołuje arbitra spoza Listy Arbitrów, obowiązana jest podać co najmniej jego imię, nazwisko, adres oraz wykonywany zawód. Strona może podać także inne znane jej kwalifikacje i umiejętności powołanego arbitra.

4. Strona może powołać arbitra zastępczego na wypadek:

a) nieprzyjęcia funkcji przez arbitra z przyczyn, o których mowa w § 14 ust. 4,

b) wygaśnięcia powołania arbitra.

 

§16. Liczba arbitrów

1. Zespół Orzekający składa się z trzech arbitrów.

2. Zespół orzekający składa się z jednego arbitra wówczas, gdy strony tak postanowiły, lub gdy w braku takiego postanowienia stron, tak postanowi Prezydium Sądu ze względu na okoliczności sprawy.

 

§17. Zasady powoływania arbitrów

1. W przypadku, gdy Zespół Orzekający składa się z trzech arbitrów, wzywa się każdą ze stron do wyznaczenia po jednym arbitrze w zakreślonym terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie.

2. W razie nie wyznaczenia arbitra przez stronę w zakreślonym terminie arbitra wyznacza Prezes Sądu.

3. Po wyznaczeniu arbitrów przez strony albo w zastępstwie stron wzywa się arbitrów do wyznaczenia arbitra przewodniczącego, w terminie oznaczonym nie dłuższym niż 2 tygodnie. Arbitrem przewodniczącym może być wyłącznie arbiter z Listy Arbitrów prowadzonej przez Sąd.

4. W przypadku, gdy Zespół Orzekający składa się z jednego arbitra, wzywa się strony do wyznaczenia arbitra w zakreślonym terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie. Arbiter jedyny wyznaczany jest z Listy Arbitrów prowadzonej przez Sąd.

5. W razie nie wyznaczenia arbitra przewodniczącego albo jedynego arbitra przez strony, arbitra wyznacza Prezes Sądu.

6. W przypadku gdy w skład Zespołu Orzekającego wchodzi wyłącznie jeden arbiter z Listy Arbitrów prowadzonej przez Sąd, arbiter ten z urzędu pełni funkcję arbitra przewodniczącego, a przepisy ust. 3 i 5 nie mają zastosowania.

7. W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub pozwanej, osoby te wyznaczają zgodnie jednego arbitra w terminie oznaczonym nie dłuższym niż 3 tygodnie. Przepisy ust. 2 do 6 stosuje się odpowiednio.

 

§18. Umowa z arbitrem

1. Arbiter zawiera z Sądem Umowę z Arbitrem, w której zobowiązuje się do przyjęcia obowiązków arbitra i składa oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności.

2. W przypadku nie podpisania przez arbitra Umowy albo nie złożenia oświadczenia o swojej bezstronności arbitra wyznacza Prezes Sądu.

 

§ 19.Wyłączenie arbitra

1. Strona może żądać wyłączenia arbitra ze względu na uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności lub niezależności. Wniosek o wyłączenie arbitra powinien być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie. Uzasadnienie powinno wskazywać podstawy wyłączenia i dotrzymanie terminu na złożenie wniosku.

2. Strona może żądać wyłączenia arbitra w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawach jego wyłączenia. Po upływie tego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra z powodu tych podstaw.

3. Odpis wniosku o wyłączenie arbitra doręcza się drugiej stronie oraz pozostałym arbitrom z wezwaniem do ustosunkowania się do jego treści w zakreślonym terminie.

4. Wyłączenie arbitra, na wniosek strony która sama go powołała może nastąpić wyłącznie na podstawie okoliczności, o których strona dowiedziała się po jego powołaniu.

5. Prezydium Sądu rozstrzyga w przedmiocie wniosku w formie postanowienia, które nie wymaga uzasadnienia.

6. Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra nie wstrzymuje postępowania chyba, że Zespół Orzekający albo arbiter jedyny postanowi inaczej.

§ 20. Zmiana arbitra i kontynuowanie postępowania

1. Zmiana arbitra następuje w przypadku jego śmierci, ustąpienia, wyłączenia, oraz gdy Prezydium Sądu stwierdzi w formie postanowienia, że arbiter nie wykonuje należycie swoich funkcji.

2. Z wnioskiem o wydanie postanowienia o stwierdzenie, że arbiter nie wykonuje należycie swoich funkcji może wystąpić arbiter lub strona. Prezydium Sądu może wydać takie postanowienie z urzędu.

3. O powtórzeniu powołania arbitra przez strony, stronę lub arbitrów, decyduje Prezydium Sądu w formie postanowienia.

4. O powtórzeniu z udziałem nowego arbitra części lub całości postępowania decyduje Zespół Orzekający w formie postanowienia.

§21. Nominacja zastępcza

1. W razie niepowołania arbitra przez stronę lub strony albo niepowołania arbitra jedynego lub arbitra przewodniczącego, a także w innych wypadkach określonych w Regulaminie, arbitra wyznacza Prezes Sądu spośród osób wpisanych na Listę Arbitrów.

2. Prezes Sądu wyznaczając arbitra bierze pod uwagę kwalifikacje, jakie arbiter, arbiter jedyny lub arbiter przewodniczący powinien posiadać stosownie do porozumienia stron, jak również inne okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla powołania do pełnienia tej funkcji osoby niezależnej i bezstronnej oraz posiadającej kwalifikacje przydatne do rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu między stronami.