Projekt z dnia 22 kwietnia 2021 r. USTAWA o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z § 36 Uchwały Rady Ministrów nr 190 z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.),w załączeniu przekazuję projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali, wraz z uzasadnieniem i OSR (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UB2).
Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, również w wersji edytowalnej na adres: sekretariatDM@mrpit.gov.pl. – Uwagi można przesłać na maila biuro@kign.pl do dnia 21 maja – zostaną wszystkie zebrane i przesłane przez nas do Ministerstwa. 
Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt P 7/16 oraz z dnia 10 czerwca 2020 r., sygn. akt K 3/19. Projekt wprowadza także rozwiązania służące poprawie pozycji prawnej członków spółdzielni mieszkaniowych oraz jawności funkcjonowania spółdzielni.
Wprowadzone rozwiązania zakładają też realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, tj. priorytetu C: „Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań – aktywizacja nowego budownictwa lokatorskiego”, instrumentu: „Poprawa dostępności mieszkań przez usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i zwiększenie możliwości realizacji przez spółdzielnie nowych inwestycji zwiększających podaż mieszkań użytkowanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego”. Projektowana ustawa, realizując założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, ma na celu eliminację barier w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Projekt doprecyzowuje również przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz.11).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak uwag w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako akceptacja przedmiotowego projektu.
Z poważaniem,
z upoważnienia Anna Kornecka Podsekretarz Stanu

Projekt z dnia 22 kwietnia 2021 USTAWA o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

Uzasadnienie projektu Ustawy z dnia 22.04.2021

OSR 22.04.21