Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Szanowni Państwo,
stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz upoważnienia Pana
Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
17 lutego 2021 r. (znak: MRPiT/46 – UM/21) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny
został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 45) wraz
z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii do ww. projektu
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Ewentualne uwagi lub opinie proszę
przekazywać również drogą elektroniczną na adresy: j.kozlowski@gunb.gov.pl oraz
e.grabowska@gunb.gov.pl. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak odpowiedzi w ww. terminie
pozwolę sobie potraktować jako uzgodnienie projektu.
Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w znowelizowanym art. 32
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).
Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia jest podyktowana zmianą przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia
2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz.
11), która w zakresie art. 32 ust. 5 wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie
inwestorom załatwiania spraw (uregulowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane) przez Internet poprzez określenie wzoru ww. oświadczenia.

Projekt Rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznik do rozporządzenia

UZASADNIENIE

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwaga do projektu Rozporządzenia