Prekonsultacje zmian regulacji w zakresie wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w prekonsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Prosimy o opinie w terminie do 28 lutego 2023 r.

Dlaczego opracowano projekt rozporządzenia?

Projekt realizuje założenia oczekiwanej od dawna nowelizacji sposobu wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sposobu wyrażania charakterystyki energetycznej w postaci świadectw charakterystyki energetycznej w oparciu o takie kryteria jak:

  • zgodność z Dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą 2018/844;
  • prawidłowość procedur obliczeniowych oraz przyjmowanych założeń do obliczeń;
  • adekwatność wartości współczynników, jednostkowych strat ciepła i wskaźników;
  • czytelność i przystępność świadectw charakterystyki energetycznej.

Co było podstawą dla proponowanych zmian?

Nowe brzmienie rozporządzenia powstało na bazie obowiązujących przepisów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników ekspertyzy, przeprowadzonej w przedmiotowym zakresie przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

Jakie są główne założenia projektu?

Projekt uwzględnia wiele zmian, w tym w zakresie metody obliczeniowej, prezentacji charakterystyki energetycznej w postaci klas energetycznych czy samego wyglądu i zawartości świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.
Proponowane treści wychodzą naprzeciw zdefiniowanym problemom związanym z aspektami technicznymi i obliczeniowymi, wśród których najbardziej znaczące to:

  • zastosowanie nieadekwatnych metod obliczenia zapotrzebowania na energię dla różnych typów budynków, różnie użytkowanych i wyposażonych;
  • przyjmowanie uproszczonych założeń wskaźnikowych, szczególnie w aspekcie obliczania zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wyznaczania średniego strumienia powietrza wentylacyjnego;
  • ograniczenia w określaniu energii związanej z chłodzeniem, zapotrzebowania wynikającego z ciepła utajonego oraz z uwzględnieniem przegrzewania pomieszczeń.

Wśród zaproponowanych zmian warto zwrócić szczególną uwagę na metodę godzinową, jako podstawową metodę wyznaczania zapotrzebowania na energię w budynkach (pozostawiono jednocześnie dopuszczenie metody miesięcznej dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych), jak również zastąpienie dotychczasowego tzw. suwaka, będącego wizualną prezentacją charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, systemem klas energetycznych.

 

Materiały:

Projekt_nowego_rozporządzenia_PREKONSULTACJE

Projekt_załączników_do_nowego_rozporządzenia_PREKONSULTACJE

EKSPERTYZA_KAPE

EKSPERTYZA_NAPE_2020

Tabela_Prekonsultacje_projektu_rozporządzenia