Pilne !!! Pismo Pana Waldemara Budy, Ministra Rozwoju i Technologii, z dnia 4 lipca 2023 r. dotyczące konsultacji zmian w obszarze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami rozważanych przez resort

Konsultacje pośrednik w obrocie nieruchomościami

Szanowni Państwo,

przedstawiamy pismo dotyczące konsultacji zmian w obszarze pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami, które otrzymaliśmy 4 lipca 2023 z Ministerstwa Rozwoju Technologii  od Pana Waldemara Budy.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, które przekazywaliśmy trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian  w obszarze pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami w związku z zaobserwowanymi niepożądanymi, stosowanymi praktykami.

W ramach prowadzonych prac rozważono różne modyfikacje mające na celu poprawę jakości świadczonych usług przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zwiększenie bezpieczeństwa usługobiorców. Wypracowano cztery najistotniejsze obszary propozycji zmian, które przedstawiamy Państwu z prośbą o zaopiniowanie:

1. Doprecyzowanie elementów umowy pośrednictwa.

Dość częstą praktyką stało się zawieranie przez pośredników umów, w których czynności z zakresu pośrednictwa nie zostały precyzyjnie określone. W konsekwencji obserwuje się pobieranie przez pośrednika wynagrodzenia bez podejmowania faktycznych działań w interesie prawnym i finansowym klienta. Planowane jest zatem uszczegółowienie przepisów dotyczących treści umowy zawieranej z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami poprzez wskazanie, że przez umowę pośrednik zobowiązuje się do wykonania konkretnie określonych czynności pośrednictwa, za które przysługiwać mu będzie wynagrodzenie. Dopiero zatem wywiązanie się pośrednika w obrocie nieruchomościami ze zobowiązań precyzyjnie określonych w umowie będzie pociągało za sobą wypłatę wynagrodzenia. Prawo do wynagrodzenia będzie przysługiwało wyłącznie za faktycznie wykonane czynności.

2. Zakaz uzależniania prezentacji nieruchomości od uprzedniego zawarcia umowy pośrednictwa.

Osoby zainteresowane ofertami na rynku nieruchomości zgłaszają problemy z dostępem do informacji o nieruchomościach z powodu uzależniania przez pośredników dostępu do tych informacji od zawarcia umowy pośrednictwa. Takie praktyki wśród pośredników należy ocenić jako szczególnie godzące w interes uczestników obrotu. Blokując bowiem potencjalnym nabywcom dostęp do oferty pośrednik w obrocie nieruchomościami działa
wbrew interesowi osoby, z którą zawarł umowę pośrednictwa (np. właściciela nieruchomości). Taką praktykę należy oceniać jako wykorzystywanie przymusowego położenia stron, która niejednokrotnie zniechęca tych nabywców, którzy nie są zainteresowani korzystaniem z usług pośrednika. Za niedopuszczalne należy zatem uznać zawężanie kręgu potencjalnych kontrahentów do osób, które zawarły z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami umowę. Jako rozwiązanie tej kwestii proponuje się wprowadzenie zakazu uzależnienia prezentacji nieruchomości od uprzedniego podpisania umowy pośrednictwa.

3. Uregulowanie zasad publikacji ogłoszeń.

Częstą praktyką jest bezprawne wykorzystywanie przez pośredników ogłoszeń zamieszczonych przez właścicieli nieruchomości. W efekcie niejednokrotnie publikowane w ten sposób ogłoszenia zawierają treści, które mogą potencjalnego nabywcę wprowadzać w
błąd. Wykorzystując „cudzą” ofertę pośrednik w obrocie nieruchomościami często nie zna bowiem przedmiotu transakcji, gdyż nie miał możliwości sprawdzenia jej pod względem faktycznym i prawnym. Taki proceder powoduje również, że na rynku pojawiają się sprzeczne informacje na temat tej samej nieruchomości (np. w zakresie opisu cech lub ceny), co podważa wiarygodność faktycznego oferenta. Zwykle w zamieszczanych ogłoszeniach
brakuje również informacji, że pochodzi ono od pośrednika, co wprowadza w błąd potencjalnych kontrahentów. Nie każdy zainteresowany nieruchomością wyraża bowiem chęć korzystania z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. Planowane jest zatem wprowadzenie zakazu publikacji ogłoszenia przez pośrednika w obrocie nieruchomościami przed podpisaniem umowy pośrednictwa z właścicielem nieruchomości oraz uregulowanie wymogu informowania, że ogłoszenie pochodzi od pośrednika.

4. Pobieranie wynagrodzenia wyłącznie od podmiotu zlecającego wykonanie czynności pośrednictwa.

Na rynku nieruchomości dość powszechne jest zjawisko „przerzucania” obowiązku zapłaty prowizji na drugą stronę transakcji, która nie jest związana umową z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami bądź pobierania prowizji zarówno od osoby, która zawarła umowę z pośrednikiem, jak i od osoby, która w wyniku działań pośrednika została wytypowana jako kontrahent. Proponuje się zatem jednoznacznie wskazanie, że wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami pobierane jest wyłącznie od pomiotu zlecającego wykonanie czynności pośrednictwa.

Mamy nadzieję, że proponowane zmiany przyczynią się do profesjonalizacji usług świadczonych przez pośredników w obrocie nieruchomościami.

Przedstawiając powyższe koncepcje zapraszamy do konsultacji oraz przedstawienia Państwa opinii. Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi w terminie do 9 lipca 2023 r. na adres: biuro@kign.pl