Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD306), wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

W toku stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pojawiły się liczne postulaty w dużej mierze dotyczące nowego obowiązku składania sprawozdań o praktykach płatniczych. Wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom proponuje się zmiany, które uproszczą proces składania sprawozdań oraz wyeliminują wątpliwości interpretacyjne. Ponadto, istnieje potrzeba wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania
ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Uprzejmie proszę o przekazanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 04 kwietnia 202 r. również w wersji edytowalnej – w formie załączonej tabeli na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl

OSR

Projekt ustawy

Tabela uwag

Uzasadnienie