Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony nowy projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (numer w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD41) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2021 r.

Projektowana ustawa wprowadza do obrotu prawnego model samodzielnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne w formule kooperatywy mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa jest tu rozumiana jako grupa osób fizycznych współdziałających ze sobą na podstawie umowy w celu samodzielnego zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez nabycie działki i budowę co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo przeprowadzenie robót budowlanych (np. remontu) w istniejącym budynku. W projekcie ustawy określono zasady współdziałania członków kooperatyw w celu mieszkaniowym. Ze względu na wartość, jaką oddolne inicjatywy mieszkaniowe mogą wnieść w zagospodarowanie przestrzeni w gminach, przewidziano ponadto szczególne zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach takich inicjatyw, tj. inwestycji realizowanych przez członków kooperatyw lub nowo powstałe spółdzielnie mieszkaniowe.

W świetle powyższego podstawowymi celami projektowanej ustawy są:

– ułatwienie podejmowania się przez osoby fizyczne realizacji inwestycji mieszkaniowych w celu samodzielnego zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

– szersze zaangażowanie gmin w podejmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie oddolnego budownictwa mieszkaniowego.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy obejmują:

– zasady współdziałania w celu mieszkaniowym w formule kooperatywy mieszkaniowej, w tym rodzaje umów stanowiących podstawę współdziałania,

– zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach oddolnych inicjatyw mieszkaniowych, w tym możliwość rozłożenia ceny nieruchomości na raty, możliwość udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości oraz alternatywne formy rozliczenia ceny nieruchomości poprzez przekazanie lub wynajęcie gminie części lokali mieszkalnych powstałych w ramach realizowanej inwestycji,

– możliwość ubiegania się przez gminy udzielające bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach oddolnych inicjatyw mieszkaniowych o grant na infrastrukturę na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Prosimy o wyrażenie opinii do projektu ustawy do 10 sierpnia 2021 r., a w przypadku uwag o przedstawienie ich w załączonej tabeli i przekazanie (również w wersji edytowalnej) na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl

Projekt ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag