Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości

Szanowni Państwo,

w dniu 21 czerwca 2023 roku wpłynęły do nad informacje o konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości.

Obecne rozporządzenie regulujące szczegółowe procedury określania wartości nieruchomości dla różnych celów oraz sposób sporządzania, formę oraz treść operatu szacunkowego zachowuje moc obowiązującą nie dłużej niż do dnia 9 września 2023 roku. Do wskazanej daty konieczne jest zatem wydanie przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa nowego rozporządzenia.

W przedkładanym projekcie poza normami przeniesionymi z obowiązującego rozporządzenia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, w bardziej szczegółowy sposób uregulowano najistotniejsze z punktu widzenia dokonywania wyceny nieruchomości zagadnienia, które dotychczas nie były ujęte w przepisach. Przedmiotowy projekt nie wprowadza jednak nieznanych wcześniej elementów metodyki wyceny, a jedynie doprecyzowuje obowiązujące regulacje. Ponadto, mając na uwadze, że obecne regulacje w tym obszarze obowiązują od niemal 19 lat i w tym czasie nie była dokonywana gruntowna zmiana tych przepisów, dostosowano dotychczasowe procedury do panujących realiów rynkowych.

Celem proponowanych rozwiązań jest przede wszystkim ujednolicenie praktyki dokonywania wycen nieruchomości oraz poprawa jakości usług oferowanych przez rzeczoznawców majątkowych. Poprzez ujednolicenie sposobów określania wartości nieruchomości dla różnych celów oraz sformułowanie regulacji prawnych w tych obszarach, które dotychczas budziły najwięcej trudności i wątpliwości proces wyceny nieruchomości
będzie bardziej transparentny. Proponowane rozwiązania powinny także przełożyć się na zminimalizowanie nieprawidłowości i błędów popełnianych podczas szacowania nieruchomości.

Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod numerem 111. Planowany termin wejścia w życie został określony na dzień 9 września 2023 roku.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w formie załączonej tabeli w terminie 03.07.2023 r. na adres biuro@kign.pl

 

Projekt_rozporządzenia

Projekt_załącznik nr 1 do rozporządzenia

Projekt_załącznik nr 2 do rozporządzenia

Projekt_załącznik nr 3 do rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR

pismo Załącznik Tabela uwag KONSULTACJE PUBLICZNE