Obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone

Budowa trasy rowerowej w Przechowie gmina Świecie

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa trasy rowerowej w Przechowie gmina Świecie.

Zgłaszający:
Gmina Świecie, ul. Wojskie Polskiego 124, 86-100 Świecie

Inwestor:
Gmina Świecie, ul. Wojskie Polskiego 124, 86-100 Świecie

Generalny wykonawca:
KONAR A.B. CIEMNICCY Sp. z o.o, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie

Projektant:
RAD TRACKS Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 16/210, 14-200 Iława

Okres prac:
07.07-30.09.2020

Lokalizacja:
Przechowo działka nr 373/7 obręb 0002, jedn. ew. Świecie – Miasto

Wartość inwestycji:
242 063,43 zł

 

W Polsce pomimo rozwoju niskoemisyjnych rozwiązań transportowych nadal brakuje inicjatyw o zasięgu lokalnym, których celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gmina Świecie poprzez budowę trasy rowerowej w 2020 roku miała na celu pokazanie dzieciom i młodzieży alternatywną formę spędzania wolnego czasu, a także zgodnie z ideą takiego obiektu doskonalenie techniki jazdy, koordynacji ruchowej i wypracowanie odpowiedniej postawy podczas jazdy rowerem. Jest to niezwykle istotne działanie ponieważ w Polsce odsetek wypadków z udziałem rowerzystów jest wysoki, dlatego każda forma edukowania społeczeństwa jest ważna.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Świecie w dzielnicy Przechowo. Funkcjonalność toru pozwala na korzystanie z infrastruktury przez osoby w każdym wieku. Ścieżka rowerowa składa się z dwóch pętli o różnym stopniu trudności, czerwonej trudniejszej i zielonej łatwiejszej. Trasa zielona została połączona z torem pumprack. Ścieżki zostały wykonane z kruszywa mineralnego. Wykonane ścieżki są jednokierunkowe, kręte i urozmaicone o różne przeszkody. Większość trasy stanowi ścieżka zielona,  dostosowana dla użytkowników w każdym wieku. Na jej przebiegu występują przeszkody terenowe wykonane z ziemi i kamienia typu: mulda, zakręty płaskie oraz profilowane typu banda, a także „roc garden” czyli ogródki skalne o różnej skali trudności. Na przebiegu ścieżki są również dwa szlaki w kolorze czerwonym dla osób zaawansowanych, w których znajdują się dwie przeszkody dobule, dwie przeszkody typu stolik, jedna przeszkoda typu drop oraz zakręty profilowane typu banda. Tor pumprack składa się z ziemnych garbów oraz profilowanych ramp łukowych, tor jest o szerokości całkowicie zmiennej zróżnicowany wysokościowo i ma układ zamknięty. Powstała infrastruktura jest nowoczesna ze względu na nie stosowane dotąd nowatorskie rozwiązania architektoniczne, wykorzystane materiały i wielofunkcyjność obiektu. Cała ścieżka została zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem istniejącego drzewostanu w istniejącym parku, celem jego ochrony. Szlak rowerowy został wykonany bez negatywnego wpływu na środowisko, nie leży na terenie obszarów chronionych Natura 2000. Zastosowane materiały spełniają wymagane normy środowiskowe.

Teren inwestycji to również miejsce spotkań i wymiany doświadczeń. Na terenie znajdują się ścieżki do spacerowania otoczone zielenią. Teren przeznaczony dla ruchu pieszego nie posiada barier architektonicznych i jest dostępny zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i rodziców z małymi dziećmi. Podczas spacerów zaobserwować można przyrodnicze walory miasta, widoki na panoramę z rzeką Wdą. Inwestycja miała na celu wykorzystanie istniejących terenów zielonych w sąsiedztwie kompleksu rekreacyjno-sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną, siłowni plenerowej oraz Parku Wodnego w Świeciu. Inwestycja jest spójna z otaczającą ją infrastrukturą, razem tworząc kompleks sportowo- turystyczno-rekreacyjny. Efekty inwestycji pozytywnie wpływają na atrakcyjność Gminy pod względem gospodarczym.

Teren jako część większego kompleksu umożliwia realizację sportowych pasji. Miłośnicy sportu zainicjowali pomysł stworzenia trasy rowerowej w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt nie uzyskał wystarczającej ilości głosów społeczeństwa, aby realizować go w ramach inicjatywy mieszkańców, jednakże Gmina uznała, że zadanie ma potencjał i sfinalizowała go ze środków własnych. To pierwsza tego typu inwestycja na terenie Gminy ciesząca się tak dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Otwarcie obiektu nastąpiło 10.10.2020 i spotkało się z dużym zaciekawieniem i wysoką frekwencją. Gmina liczy blisko 33 tys. mieszkańców. Poniesione wydatki są niewspółmierne do korzyści, które płyną z powstałej infrastruktury na rzecz społeczności lokalnej.