Inżynieria

System zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych wysokich 'wieżowcach’

Pełna nazwa Inwestycji:
System zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych wysokich 'wieżowcach’

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Osiedle Piastowskie’ Cieszyn

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Osiedle Piastowskie’ Cieszyn

Generalny wykonawca:
ANTYFIRESYSTEM, Cieszyn

Projektant:
ANTYFIRESYSTEM, Cieszyn

Okres prac:
01.02.2019 – 30.12.2019

Lokalizacja:
Cieszyn

Wartość inwestycji:
555 713,00 zł

System zabezpieczenia przeciwpożarowego w mieszkalnych budynkach wysokich „wieżowcach”

W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, w naszym kraju powstało tysiące wieżowców, budowanych często wg powtarzalnych projektów, w których bezpieczeństwu mieszkańców poświęcano jedynie tyle uwagi, na ile zobowiązywały aktualne wtedy przepisy. Wiele projektów opracowywanych było w krajach byłego Bloku Wschodniego (np. w opisanych dalej budynkach użyto stosowane w NRD rozwiązanie windy, która zatrzymuje się co 3 piętro). Uogólniając, większość budynków mieszkalnych wielorodzinnych wybudowanych w ubiegłym i w pierwszej dekadzie bieżącego wieku, nie spełniała obecnie obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców (w tym bezpieczeństwem pożarowym).

Przy projektowaniu takich budynków, skupiano się jedynie na ich podstawowej funkcji. Na stworzeniu możliwe największej przestrzeni dla mieszkańców w wystarczającym dla nich standardzie. Nie analizowano możliwości ewakuacji mieszkańców budynki w przypadku wybuchu pożaru w którymś mieszkaniu, skuteczności działań ratowniczych. Klatki schodowe nie były wyposażone w żadne urządzenia usuwające dym, nie było montowane oświetlenie, które w przypadku braku prądu oświetliłoby drogę ucieczki. Jedynym elementem służącym ochronie przeciwpożarowej, były hydranty umieszczone na korytarzach każdego piętra. Hydranty te nie były jednak napełnione wodą. W ubiegłym stuleciu, w budynkach montowane były tzw. suche piony hydrantowe, które napełniane mogły być jedynie z zewnątrz budynku, z wozu bojowego Straży Pożarnej. Brak wody w instalacji hydrantowej powodował, że instalacje te przez lata eksploatacji budynków były sukcesywnie pozbawiane zaworów i węży hydrantowych, co całkowicie uniemożliwiało ich potencjalne użycie w przypadku konieczności prowadzenia akcji gaśniczej.

Rosnąca świadomość zagrożeń wynikających z braku urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej połączona ze wzrostem ryzyka wybuchu pożaru wynikającym m.in. z coraz większej ilości łatwopalnych materiałów przechowywanych w mieszkaniach (np. tworzywa sztuczne) oraz większego, niż planowane przez projektantów budynków, obciążenia prądowego instalacji elektrycznej (kuchenki, piekarniki, czajniki elektryczne, suszarki do włosów, itp.) wywołała konieczność wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych, czego konsekwencją jest obowiązek dostosowania budynków do aktualnych przepisów.

Wieżowce w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OSIEDLE PIASTOWSKIE” w Cieszynie, oddane zostały do użytku w 1980 roku. W każdym znajdują się 44 mieszkania. Każdy z budynków posiada jedną windę zatrzymującą się na parterze oraz piętrach 3, 6 i 9 oraz dwie wewnętrzne klatki schodowe ze schodami zabiegowymi.

Otoczenie ze wszystkich stron klatek schodowych izbami mieszkalnymi, uniemożliwia ich wietrzenie (całkowity brak okien), co w przypadku wybuchu pożaru w którymś z mieszkań nie pozwala na usunięcie dymu i uniemożliwia ewakuację. Dodatkowo klatki te są oświetlone wyłącznie światłem sztucznym więc w przypadku braku zasilania panuje na nich niemal całkowita ciemność (w dachu znajduje się naświetle dające niewielką ilość światła). Zamontowane wewnątrz klatek schodowych hydranty, podłączone były do pustych rurociągów. Już wiele lat wcześniej z szafek hydrantowych skradzione zostały węże i zawory.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, Zarząd SM „OSIEDLE PIASTOWSKIE” w 2018 roku podjął decyzję o sukcesywnym dostosowaniu budynków do obowiązujących przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową. Rozpoczęto od wykonania inwentaryzacji budowlanej oraz opracowania projektów branżowych. Następnie opracowano harmonogram robót, które zostały podzielone na etapy tak, aby nadmiernie nie zakłócać funkcjonowania mieszkańców budynków.

W ramach poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków wysokich wykonano następujące prace:

1. Wymieniono rozdzielnie główne prądu.

2. Zamontowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu uruchamiane przyciskami zlokalizowanymi przy wejściu do każdego z budynków.

3. Wymieniono dotychczasowe suche piony hydrantowe na nawodnione piony zaworów hydrantowych.

4. Zamontowano systemy oddymiania klatek schodowych z dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym.

5. Zamontowano instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Ad.1.

Niemal 40 letnia eksploatacja spowodowała całkowite zużycie głównych rozdzielni prądu w budynkach. Przestarzałe rozdzielnie nie spełniały ponadto obowiązujących przepisów prawa, co czyniło niezasadnym ich remont. W istniejącym stanie rozdzielnie zagrażały bezpieczeństwu budynku, istniało realne zagrożenie wybuchu pożaru, coraz częściej zdarzały się awarie. Rozdzielnie zostały w całości wymienione na nowoczesne, z odrębną sekcją służącą do przyłączenia instalacji przeciwpożarowych (oddymianie, pompownia pożarowa).

Ad.2.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa strażaków prowadzących potencjalną akcję gaśniczą, niezbędnym jest szybkie odcięcie prądu w budynku. Służy temu przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zamontowany przy każdym przyłączu energetycznym do budynku z przyciskiem zamocowanym przy wejściu głównym do każdego z budynków. Przed wejściem do budynku, strażacy szybko mogą odłączyć zasilanie budynku (z wyjątkiem instalacji, których działanie wymagane jest w czasie pożaru, np. pompownia wody pożarowej).

Ad.3.

Istniejące, niekompletne i nieszczelne suche piony hydrantowe, zostały zdemontowane i zastąpione napełnionymi pionami wody przeciwpożarowej. Do rurociągów zostały podłączone nowe zawory hydrantowe umiejscowione w zamykanych szafkach. W każdej klatce schodowej, w piwnicy oraz na każdym piętrze powyżej dziewiątego, znajdują się obecnie po dwa zawory hydrantowe, na pozostałych kondygnacjach – po jednym. Piony obu klatek schodowych każdego z budynków połączone są nad ostatnim piętrem tak, aby w przypadku awarii któregokolwiek z nich, woda dostarczana była nieprzerwanie. Aby dostarczyć na najwyższe kondygnacje budynków wodę pod odpowiednim ciśnieniem, w piwnicach wykonano pompownie pożarowe. W każdej zamontowano zestawy pompowe podnoszące ciśnienie wraz ze zbiornikami buforowymi. Wymienione zostały również główne przyłącza wodne do budynków tak, aby zapewnić odpowiednią wydajność instalacji hydrantowej. Na przyłączach zamontowane została armatura zabezpieczająca przed wtórnym zanieczyszczeniem instalacji wody bytowej, a przede wszystkim odcinająca instalację wody bytowej w przypadku konieczności użycia hydrantów. Na zewnątrz każdego z budynków, zamontowane zostało przyłącze dla wozów bojowych Straży Pożarnej. Umożliwia to w przypadku braku wody w sieci wodociągowej, wtłoczenie do pionów wody ze zbiornika samochodu.

Ad.4.

Każda z klatek schodowych budynków wysokich, wyposażona została w system oddymiania. Systemy składają się z central sterujących, klap oddymiających wbudowanych w dachy klatek schodowych, czujek dymu zamontowanych na każdej kondygnacji oraz ręcznych przycisków oddymiania, zapewniających ręczne uruchomienie systemu. W przypadku dostrzeżenia pożaru lub dymu wcześniej, aniżeli zostanie on wykryty przez czujkę, każdy z mieszkańców budynku, może z łatwością uruchomić system i otworzyć klapy oddymiające, naciskając przycisk znajdujący się blisko drzwi do jego mieszkania (przyciski znajdują się na każdym piętrze klatki schodowej). Dodatkowe ręczne przyciski oddymiania znajdują się przy wejściu głównym do budynku. Aby dym został grawitacyjnie usunięty z przestrzeni klatek schodowych, powstać musi naturalny ciąg, konieczne jest więc dostarczenie z zewnątrz powietrza kompensacyjnego (uzupełniającego). W tym celu okna istniejące na parterze korytarzy prowadzących do klatek schodowych, zostały zmodyfikowane i wyposażone w podłączone do centrali sterującej oddymianiem, elektryczne siłowniki, otwierające je automatycznie na zewnątrz budynku, co umożliwia swobodny napływ powietrza. W przypadku wykrycia przez czujkę zadymienia lub wciśnięcia ręcznego przycisku oddymiania, automatycznie zostaną otwarte klapy oddymiające oraz opisane wyżej, okna napowietrzające. Systemy oddymiania wyposażone są również w sygnalizację dźwiękową, ostrzegającą mieszkańców przed potencjalnym zagrożeniem. Każda z central sterujących posiada własne zasilanie akumulatorowe, zapewniające zadziałanie systemu oddymiania w przypadku braku napięcia sieciowego nawet przez 3 doby.

Ad.5.

Na każdym piętrze klatki schodowej oraz na każdym korytarzu, zamontowane zostały oprawy oświetlenia awaryjnego. Oparte o nowoczesne źródła światła LED i posiadające indywidualne akumulatory oprawy, zapewniają doświetlenie klatek schodowych przez godzinę po zaniku napięcia sieciowego i korytarzy przez trzy godziny. Dodatkowa oprawa zamontowana została na zewnątrz, nad wejściem głównym do budynku.

Opisane wyżej prace, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów w tym zakresie, powierzyliśmy profesjonalnej firmie ANTYFIRESYSTEM, z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Pokoju 1. Wyboru tej firmy dokonaliśmy po szeregu przeprowadzonych spotkań, rozmów i negocjacji. Zaproponowane nam rozwiązania techniczne okazały się najkorzystniejsze i w pełni dostosowane do naszych potrzeb. Wymieniona firma zapewniła nam kompleksową obsługę przedmiotowego zadania począwszy od inwentaryzacji, poprzez projektowanie, na wykonaniu i uruchomieniu systemów kończąc. Na każdym etapie realizacji mogliśmy liczyć na rzeczową pomoc techniczną wraz ze wszelkimi uzgodnieniami formalnymi. Firma w pełni dostosowała tryb swojej pracy do naszych potrzeb i możliwości zarówno w zakresie terminowym, jak i finansowym.

Firma ANTYFIRESYSTEM wykonuje dla nas również wymagane ustawowo przeglądy i konserwacje instalacji przeciwpożarowych.

Dostosowanie 40-letnich wieżowców do obowiązujących obecnie przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową, jest zadaniem trudnym, żmudnym i stosunkowo kosztownym. Natrafialiśmy na przeszkody wynikające z konstrukcji budynków, wymagające stosowania rozwiązań nietypowych, indywidualnych. Wyraźnie widać, że w budowanych w ubiegłym stuleciu wieżowcach, w najmniejszym stopniu nie analizowano możliwości ucieczki z płonącego budynku. Długie, ciemne korytarze, ciemne i wąskie klatki schodowe, brak instalacji oddymiania i wreszcie brak hydrantów wewnętrznych, niemal całkowicie uniemożliwiają ewakuację i sprawne prowadzenie akcji gaśniczej.

Mimo poniesienia znacznych kosztów wykonanych prac, jesteśmy usatysfakcjonowani, mając przekonanie wykonania prac potrzebnych mieszkańcom budynków. Mając nadzieję, że zamontowane w budynkach instalacje nigdy nie będą musiały zostać użyte, śpimy spokojnie w przekonaniu, że znacznie poprawiliśmy bezpieczeństwo pożarowe.