Inwestycje proekologiczne

Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły

Pełna nazwa Inwestycji:
Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe

Zgłaszający:
Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej

ul. Smolenia 35

41-902 Bytom

Inwestor:
Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej

ul. Smolenia 35

41-902 Bytom

Generalny wykonawca:
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek

Projektant:
Architektoniczne Biuro 'CoLoR inwestprojekt’ s.c. Czerwiński Linscheid, Rostański, ul. Brzozowa 13, 40-170 Katowice

Okres prac:
2 maja 2018 r. – 30 września 2018 r.

Lokalizacja:
Żabie Doły – ul. Krzyżowa w Bytomiu

Wartość inwestycji:

 

W ramach inwestycji zoatało wykonane:

– utworzenie ścieżek spacerowo-edukacyjno-przyrodniczych o długości 2,62 km wraz z dwoma stacjami edukacyjnymi (w formie zadaszonych wiat z siedziskami i tablicami informacyjnymi) oraz z elementami infrastruktury (schody terenowe oraz barierki na wiaduktach umożliwiające bezpieczny dostęp na ścieżki na nasypach) – modernizacja nawierzchni po śladach istniejących ścieżek spacerowych i przedeptów, będących w złym stanie technicznym stanowiących główne ciągi komunikacyjne oraz służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego, w tym remont ok. m2 nawierzchni asfaltowej głownej ulicy Krzyżowej – biegnącej w ciągu szlaku turystycznego – uzupełnienie ubytków asfaltu i naprawa przełomów;

– budowę czatowni (miejsc obserwacji ptaków) w formie podestów i ścian maskujących oraz nasadzenie krzewów;

– uporządkowanie linii brzegowych zbiorników wodnych z budową podestów obserwacyjnych;

– usunięcie odpadów;

– wprowadzenie elementów małej architekrtuy (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, oznakowanie ścieżki edukacyjnej itp.);

– działania mechaniczne, chemicznez, biologiczne oraz mieszane, umożliwiające wyeliminowanie populacji gatunków inwazyjnych (rdestowca ostrokończystego) oraz koszenie terenów zarastanych przez obce rośliny i dopuszczenie na tym miejscu sukcesji roślinności rodzimej;

– wycinkę drzew i sadzenie nowych drzew i krzewów;

– działania związane z ochroną siedlisk płazów (zapenienie miejsc rozrodu i migracji poprzez budowę dwóch sadzawek);

– rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz przeniesienie budek znajdujących się na drzewach przewidzianych do usunięcia;

– budowę trzech wysp pływających na stawach dla gniazdowania ptaków wodnych;

– opracowanie aplikacji edukacyjnej na telefony komórkowe oraz portalu interenetowego (aplikacja webowa wspierająca grę terenową odbywającą się na obrzasze ZPK Żabie Doły przy użyciu urządzenia z dostępem do internetu i włączoną lokalizację GPS).

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu unijnego – RPO WSL 2014 – 2020:

Oś Priorytetowa: V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,

działanie 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej,

poddziałanie 5.4.2 – Ochrona różnorodności biologicznej – OSI

PRZED

PO