Obiekty biurowe i handlowe

Rozbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługowego na posesji przy ul. Grabiszyńskiej 238-240 we Wrocławiu

Pełna nazwa Inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa budynku handlowo-usługowego na posesji przy ul. Grabiszyńskiej 238-240 we Wrocławiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC

ul. Inżynierska 17

53-227 Wrocław

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC, ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław

Inwestor zastępczy – WOMAK OMEGA Sp. z o.o., pl. Powstańców Śl. 1/303, 53-329 Wrocław

Generalny wykonawca:
BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Projektant:
Arch-e Sp. z o.o., ul. Malarska 19-24/7, 50-111 Wrocław

Okres prac:
21.12.2015 r. – 18.05.2017 r.

Lokalizacja:
ul. Grabiszyńska 238-244

53-235 Wrocław

Wartość inwestycji:
50 000 000,00 zł

 

Planowanie przebudowy obiektu rozpoczęto już w 2010 r. Była to konieczność, gdyż zaczęły się kłopoty z wynajmowaniem lokali, ponieważ potencjalni oferenci mimo atrakcyjnej lokalizacji zwracali uwagę na jego stan techniczny i niedostosowanie do obecnie obowiązujących standardów i przepisów, tj. przestarzałe rozwiązania techniczne i technologiczne (np. za mała szerokośc klatek schodowych, za mała wysokość, zabezpieczenia p.poż.) oraz brak urządzeń ułatwiających obsługę klientów, a przez to generujących dochód właścicieli lokali użytkowych (np. windy, ruchome schody, parking, itd.) i wpływających bezpośrednio na dochód spółdzielni.

Uwzględniając powyższe okoliczności zarząd zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia faktycznego stanu technicznego obiektu z zamiarem podjęcia odpowiednich działań remontowo-modernizacyjnych, która została opracowana w grudniu 2010 r. Końcowe wnioski rozwiały wszelkie wątpliwości, co do konieczności podjęcia konkretnych działań, bowiem zdaniem opiniodawcy najbardziej uzasadnionym sposobem ze względów technicznych oraz ekonomicznych jest rozbiórka obiektu istniejącego i budowa w tym miejscu nowego.

Problem niezbędnej przebudowy był analizowany przez czerwca zarząd przez kolejne dwa lata, m.in. pod kątem zakresu oraz kosztów. Wstępnie kosty związane z przebudową, zakładając niestety konieczność częściowego wyburzenia, zostały oszacowane na kwotę 25 mln zł. Konsultacje i analizy wewnętrzne wskazywały jednoznacznie, że spółdzielnia nie może zainwestować takich środków.

Uwzględniając szczególny charakter inwestycji uznano za konieczne znalezienie inwestora, który będzie zarządzął obiektem, zrealizuje i sfinansuje przebudowę oraz podpisze wieloletnią umowę dzierżawy, na podstawie któej będzie mogła następować kompensata kosztów, poniesionych na przebudowę. W tym celu zarząd w 2013 r. ogłosił przetarg nieograniczony (ogłoszenie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim) – na wybór inwestora zastępczego – z uwzględnieniem generalnego wykonawstwa, który sfinansuje i wykona przebudowę, rozbudowę i remont przedmiotowego obiektu handlowo-usługowego. Przetarg został rozstrzygnięty zgodnie z procedurą obowiązującą w spółdzielni w tym zakresie (pozytywnie zweryfikowaną przez audytorów ISO), w obecności przedstawiciela Rady Nadzroczej. Procedurę zakończono poprzez podpisanie wieloletniej umowy dzierżawy na czas określony za spółką Womak, w sposób szczególny respektującej ustanowione w obiekcie własnościowe spółdzielcze prawa do 3 lokali. Po okresie dzierżawy obiekt będzie przekazany nieodpłatnie spółdzielni.

Możliwość wykonania planowanego zamierzenia potwierdziła uzyskana przez spółdzielnię Decyzja nr 2502/2014 Prezydenta Wrocławia z 05.06.2014 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę budynku handlowo-usługowego oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Postępowanie administracyjne w tym zakresie zakończyła Decyzja nr 6003/2015 Prezydenta Wrocławia z 10.11.2015 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

Budynek handlowo-usługowy przy ul . Grabiszyńskiej 238-240 we Wrocławiu po przebudowie i modernizacji to 3 kondygnacyjny obiekt o łącznej powierzchni handlowej ok. 8 000m2.

Zmodernizowane centrum handlowe działa pn. 'Tarasy Grabiszyńskie’. Po przebudowie obiekt zyskał nowoczesny wygląd, ale nadal jest wkomponowany w osiedle 'Milenium’ i stanowi jeo integralną częśc. Zapewnia mieszkańcom obsługę na właściwym poziomie oraz uzupełnia dotychczasową ofertę handlową (np. nowy operator spożywczy, drogeria, salon prasowy, księgarnia, Rossman, PEPCO). W obiekcie jest kontynuowana działalność m.in. PKO BP, Poczty, sklepu a artykułami AGD, zakładu fryzjerskiego, apteki. Przy budynku, w ramach zrealizowanego przedsięwizięcia inwestycyjnego, został wybudowany naziemny parking dla samochodów (ok. 160 miejsc parkignowych).

Uroczyste otwarcie obiektu, pzry udziale przedstawiciei Władz Miasta nastąpiło 9 czerwca 2017 r. Dla mieszkańców tego rejonu obiekt wyjątkowy. Z założenia miała to być i jest nowoczesna galeria osiedlowa, która od otwarcia integruje lokalną społeczność, uwzględniając oprócz typowej dla tego typu obiektów działalności handlowo-usługowej proponowany zakres działalności za specjalną strefą zabaw dla dzieci, nowoczesne cenrtum fitness, restaurację, kawiarnię, jak również gabinety lekarskie i powierzchnie biurowe. Hasło otwarcia obiektu 'Tarasy Grabiszyńskie – jesteś u siebie’ jest jak najbardziej adekwatne do sytuacji, tym bardziej, że nazwę obiektu mieszkańcy sami wybrali w drodze ogłoszonego konkursu.

Wyjątkowość tej inwestycji polega na tym, że została rozpoczęta w czynnym obiekcie z koniecznością rozwiązania problemu trzech funkcjonujących w straym obiekcie posiadaczy praw spółdzielczych własnościowych do lokali – co spowodowało splot najróżniejszych komplikacji, w tym wzrost kosztów budowy do kwoty ok. 50 mln zł, jak również konieczność przygotowania lokalizacji zastępczej, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do usług poczty i banku w trakcie realizacji inewstycji.

Na tym miejscu supermarket – zwany przez mieszkańców biały domem – choć faktycznie przez ostanie lata był kolorowy – który budowano 17 lat – obecny obiekt Generalnym Wykonawca tj. firma BUDIMEX S.A. wykonała w 2 lata.