Obiekty biurowe i handlowe

Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8 w Płocku

Pełna nazwa Inwestycji:
Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8 w Płocku

Zgłaszający:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 8

09-402 Płock

Inwestor:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 8

09-402 Płock

Generalny wykonawca:
EURODOM Dawid Dąbkowski, Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo

Projektant:
Pracownia Architektoniczna ABRYS Andrzej Marciniak, ul. Tęczowa 41, 09-402 Płock

Okres prac:
26.02.2018 r. – 07.12.2018 r.

Lokalizacja:
ul. Miodowa 8

09-402 Płock

Wartość inwestycji:
2 990 000,00 zł

 

Na działce o nr ew. 370/18 przy ul. Miodowej 8 w Płocku zlokalizowany jest kompleks lokali użytkowych składający się z 3 budynków z wydzielonymi wewnętrznie 24 lokalami o charakterze handlowo-usługowo-biurowym. Budynki o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych połączone są ze sobą układem komunikacji pieszej w poziomie terenu i w poziomie I pietra. Zużyty technicznie budynek wybudowany w 1969 r. zagrażający bezpieczeństwu osób w nim przebywających wymagał grunowej modernizacji, unowocześnienia, rekonstrukcji oraz przystosowania do obecnie obowiązujących przepisów technicznych. Konieczność wynikała również z faktu, iż nieprzystające do obecnych wymagań technicznych rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w budynku przyczyniały się do znacznych strat ciepła i tym samym ponoszenia znacznych opłat z tytułu zuzycia energii cieplnej. Zły stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu (ścian, podestów, schodów, murków oporowych, stalowej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, nierównej i zniszczonej nawierzchnina poziomie terenu), jak też stosunkowo duże opłaty eksploatacyjne związane z ich utrzymaniem miały bezpośredni wpływ na trudności w znalezieniu potencjalnych najemców chętnych do wynajęcia lokali usługowych i prowadzenia w nich działalności gospodarczych. Wiele z nich było niewynajętych i od kilku lat były pustostanami. Wymiana zużytych technicznie elementów konstrukcyjnych obiektu, poprawa jego wyglądu i efektywności energetycznej, wykonanie nowych przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych miała na celu pozyskanie nowych i zatrzymanie dotychczasowych najemców/klientów.

w złym stanie technicznym były:

– konstrukcja żelbetowa podestów,

– słupy i podciągi,

– schody wejściowe,

– murki oporowe,

– warstwy nawierzchniowe podestów z niesprawną izolacją skutkującą licznymi przeciekami wody opadowej pod podestami i do lokali uzytkowych,

– izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynku,

– tynki zewnętrze ścian i podestów,

– stalowa stolarka okienna i drzwiowa,

– nawierzchnia w poziomie terenu,

– nawierzchnia parkingu,

– przyłącza i instalacje teletechniczne,

– podziemna instalacja kanalizacji deszczowej,

– wewnętrzne instalacjie wod.-kan. i centarlnego ogrzewania, których Spółka dokonała w 2015 r.

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa modernizacja budynku. Zakres prac modernizacyjnych obejmował w szczególności:

a) rozbiórkę istniejących podestów, schodów, murków oporowych, altanki śmietnikowej oraz nawierzchni w poziomie terenu,

b) roboty konstrukcyjne, w zakresie wykonania:

– słupów,

– schodów,

– podestów,

– tarasu przynależnego do kolaku gastronomicznego,

– murków oporowych,

– konstrukcji pylonu reklamowego,

– attyki,

c) wykonanie nowych elementów budynku takich jak:

– dobudowa tarasu do lokalu gastronomicznego,

– budowa ogólnodostępnego pomieszczenia sanitarnego (łazienki),

– budowa pomieszczenia teletechniczengo (serwerowni),

– budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych,

– montaż windy dla osób niepełnosprawnych,

– budowa pylonu reklamowego (mający na celu przystosowanie obiektu i reklam na nim znajdujących się do wymogów związanych z estetyzacją miasta),

d) roboty wykończeniowe zewnętrzne w postaci:

– wymiany zużytej stalowej stolarki okiennej i drzwiowej,

– docieplenia ścian zewnętrznych,

– wykonania attyki (opaski) okalającej budynek w poziomie dachu z elemenatmi charakterystycznych plastrów miodu nawiązujących do nazwy ulicy i osiedla,

e) roboty w zakresie infrastruktury technicznej:

– przebudowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa przyłącza gazowego,

– wykonanie przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych,

– wykonanie monitoringu wizyjnego,

– wykonanie instalacji odgromowej;

– wykonanie oświetlenia budynku,

f) zagospodarowanie terenu w postaci:

– obniżenia terenu wraz z przebudową schodów wejścia głównego od strony ul. Miodowej,

– przebudowy parkingu,

– montażu nowej systemowej altanki śmietnikowej,

– częściowej wycinki i przesadzenia instniejących drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych,

– montażu ławek.

Parametry techniczne budynku:

– powierzchnia zabudowy: 1 427,85 m2

– powierzchnia użytkowa budynku: 1 937,90 m2

– kubatura budynku: 10 276,29 m2

Efekt realizacji inwestycji:

– odrestaurowanie (zrewitalizowanie) budynku znajdującego się w złym stanie technicznym,

– poprawa atrakcyjności (rewitalizacja) zabudowy osiedla „Miodowa” w Płocku, wpisanego do Płockiego Programu Rewitalizacji

– unowocześnienie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczych przez lokalnych przedsiebiorców,

– lokalny rozwój społeczno-gospodarczy miasta,

– tworzenie nowych miejsc pracy.

W kompleksie znajdują sie m.in.:

– sklepy spożywcze,

– sklep rybny,

– sklep garmażeryjny,

– restauracja,

– kwiaciarnia,

– salony fryzjerskie i kosmetyczne,

– zegarmistrz,

– zakłady bukmacherskie,

oraz

– jednostka Urzędu Miasta Płocka – Punkt Obsługi Mieszkańca Miodowa,

– Rada Mieszkańców Osiedla Miodowa,

– administracja MZGM-TBS Sp. z o.o. (Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1).

PRZED

PO