Obiekty historyczne

Rewitalizacja części Śródmieścia miasta Piły

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja części Śródmieścia miasta Piły
(tj. kamienic przy ul. 14 Lutego, Placu Konstytucji 3Maja, 11 Listopada, Witosa, Placu Powstańców Warszawy w Pile jako część zadania: „Program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły”)

Zgłaszający:
Pilskie TBS Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 82a
64-920 Piła

Inwestor:
Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzanie przez Pilskie TBS Spółka z o.o. w Pile

Generalny wykonawca:
Firmy budowlane północnej Wielkopolski

Bezpośredni nadzór inwestorski: Pilskie TBS Spółka z o.o.

Projektant:
Koncepcje oraz wstępne dokumentacje: Pilskie TBS Spółka z o.o.

Okres prac:
od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Lokalizacja:
64-920 Piła:

ul. 14 Lutego
Plac Konstytucji 3 Maja
ul. 11 Listopada
Plac Powstańców Warszawy
ul. Witosa
ul. Roosevelta
ul. Okrzei
Wartość inwestycji:
2 415 254,31 zł

Inwestycja realizowana przez Pilskie TBS Spółka z o.o. jako zarządca nieruchomości – inwestor zastępczy wspólnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowych remontów budynków mieszkalnych – przedwojennych kamienic objętych ochroną konserwatorską – zlokalizowanych w centrum miasta.

Czynności inwestora zastępczego stanowiły: aktywizacja współwłaścicieli nieruchomości wytypowanych do rewitalizacji poprzez organizowanie spotkań – konsultacji z mieszkańcami w celu aktywnego włączenia się wspólnot mieszkaniowych do realizacji remontów kamienic z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań, przygotowanie propozycji rzeczowei i finansowej remontów, analiza możliwości realizacji remontów z udziałem zewnętrznych środków finansowych, pozyskanie kredytów (kredyty termomodernizacyjny z premią oraz kredyty remontowe z premią remontową z funduszu termomodernizacji i remontów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego), opracowanie wstępnej koncepcji i dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, wyłonienie w procedurach konkurencyjnych wykonawców robót, nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Zakres prac: 19 budynków mieszkalnych (kamienic z XX w.) o powierzchni użytkowej 13 594,01 m2 zlokalizowanych przy ul. 14 Lutego, Placu Konstytucji 3 Maja, ul. 11 Listopada, Placu Powstańców Warszawy, ul. Witosa, ul. Roosevelta, ul. Okrzei w Pile w zakresie:

 1. remont elewacji frontowych budynków w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Pile oraz Wydziałem Architektury Urzędu Miasta z odtworzeniem detali architektonicznych, z zastosowaniem nowoczesnych, wysokiej klasy renowacyjnych materiałów budowlanych, wykonanie iluminacji – podświetlenia elewacji,
 2. docieplenie pozostałych ścian budynku,
 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 4. wykonanie generalnego remontu klatek schodowych z wymianą oświetlenia na LED z czujkami ruchu,
 5. zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej podłączenie budynków w miejskiej sieci cieplnej,

Uzyskane efekty:

 • zwiększenie energooszczędności budynków z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów budowlanych i wykończeniowych – uzyskane oszczędności zapotrzebowania na ciepło na podstawie opracowanych audytów energetycznych wynosi średnio 36%
 • realizacja remontów z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych w ramach preferencyjnych kredytów termomodernizacyjnych i remontowych (BGK) podnoszących ekonomiczną zasadność inwestycji – uzyskano 188 052,43 zł premii termomodernizacyjnej,
 • wyeliminowanie ogrzewania piecowego stanowiącego główne źródło zanieczyszczenia powietrza w śródmieściu – terenem objętym działaniami programu KAWKA,
 • wprowadzenie ładu architektonicznego w centrum miasta – realizacja remontów w ramach „Programu rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły” przyjętego uchwałą nr XXXVI/460/13 Rady Miasta Piły w dniu 27 sierpnia 2013r obejmujących ulice: 14 Lutego, 11 Listopada, pl. Konstytucji 3 Maja, Witosa, pl. Powstańców Warszawy.
 • podniesienie atrakcyjności otoczenia wyremontowanych budynków jako miejsce integracji społecznej i pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez podniesienie atrakcyjności handlowej lokali użytkowych.

Podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonych przez program celów:

 • przywrócenie dawnej świetności nieruchomościom,
 • Wzrost znaczenia obszarów Śródmieścia i Zamość jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych oraz ogólnomiejskich w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych
 • Poprawa funkcjonalności obszarów centralnych Piły jako miejsca integracji społecznej mieszkańców, centrum kultury, miejsca spędzania wolnego czasu, zakupów i rekreacji
 • Podniesienie atrakcyjności przestrzennej obszarów centralnych Piły w skali regionu i kraju zmierzająca do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru
 • Wzmocnienie spójności przestrzennej obszarów centralnych Piły
 • Poprawa warunków mieszkaniowych w obszarach centralnych
 • Poprawa atrakcyjności przestrzennej kluczowych terenów aktywizacji turystycznej i rozwój usług rekreacji, sportu, wypoczynku, rozrywki oraz korzystania z usług kultur
 • Ochrona środowiska naturalnego obszarów centralnych zmierzająca do poprawy warunków korzystania z usług obszaru oraz warunków zamieszkiwania
 • Rozwój infrastruktury społecznej na rzecz wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym i zawodowym, szczególnie mieszkańców obszarów centralnych

Linki do stron internetowych związanych z realizacją rewitalizacji:

http://www.pila.pl/pl/program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-pily.html

http://www.asta24.pl/2015/06/30/nowe-miejsce-do-wypoczynku/

http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/nowe-oblicza-pilskich-kamienic.html

Obszar Śródmieścia objęty rewitalizacją budynków mieszkalnych realizowanych
przez Pilskie TBS

PRZED

PO