Mieszkaniowa

Zastosowanie kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych

Pełna nazwa Inwestycji:
Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych mieszkalnych w Rudzie Śląskiej

Zgłaszający:

Zakład Budunków MIejskich sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

 

Inwestor:
Miasto Ruda Śląska

Generalny wykonawca:
„PROVSOLAR” Kopija Bogusław

Projektant:
Biuro projektów MC2 Projekty Sp. z o.o.

Okres prac:
sierpień 2015 – wrzesień 2015

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w trzech budynkach wielorodzinnych mieszkalnych stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Budynki zostały wyposażone w kolektory słoneczne wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do podgrzewania wody użytkowej oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, służącej do oświetlenia czeki wspólnych budynków. Instalacje zostały wykonane z najnowocześniejszej aktualnie dostępnej technologii – kolektory słoneczne firmy Solar-Expert Sp. typu S-Ex 219, w ilości 145 sztuk o powierzchni czynnej 285 m2, a panele fotowoltaiczne firmy AU Optrionics Corporation typu polikrystalicznego BenQ PM 060P00 o łącznej mocy 2 kW na każdy budynek (8 szt. x 250 W).

Budynki objęte Inwestycją zostały wybrane w sposób selektywny, pod katem najwyższych koszty eksploatacji i zużycia mediów, zwłaszcza w zakresie ciepłej wody użytkowej. Wybrane zostały budynki wytypowane po dokonaniu analizy ponoszonych kosztów przez najemców, a także właściciela czyli gminę, w przypadku zalegania z opłatami przez najemców. Realizacja inwestycji została poprzedzona przeprowadzeniem audytów energetycznych dla poszczególnych budynków.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i analizami techniczno-ekonomicznymi zrealizowana inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną i tym samym przyniesie następujące oszczędności w kosztach eksploatacji poszczególnych budynków:

Instalacja solarna – podgrzewanie wody użytkowej:

  • Jankowskiego 6 – zmniejszenie kosztów z 8 883 zł/rok do 4667 zł/rok czyli o 47%
  • Jankowskiego 8 – zmniejszenie kosztów z 19 414 zl/rok do 13 771 zł/rok czyli o 29%
  • Piernikarczyka 4 – zmniejszenie kosztów 2 48 832 zt/rok do 36 478 zł/rok czyli o 25%

Instalacja fotowoltaiczna – wytwarzanie energii elektrycznej:

  • Jankowskiego 6 – oszczędność w stosunku do kosztu energii z sieci to 882 zł/rok
  • Jankowskiego 8 – oszczędność w stosunku do kosztu energii z sieci to 891 zł/rok
  • Piernikarczyka 4 – oszczędność w stosunku do kosztu energii z sieci to 844 zł/rok

Koszt inwestycji wyniósł łącznie 570 132 zł, a montaż finansowy został skonstruowany w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obciążyć kosztowo właściciela budynków czyli gminę. Na realizację tej inwestycji pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w formie preferencyjnej pożyczki na łączną kwotę 240 tysięcy złotych oraz w formie bezzwrotnej dotacji na łączną kwotę ponad 167 tysięcy złotych (30% kosztów kwalifikowanych). Środki własne jakie zaangażowała gmina to 163 tysiące złotych. Okres zwrotu inwestycji jaki zaplanowano dzięki oszczędnościom oraz uzyskanej dotacji w wysokości 30% kosztów inwestycji w przypadku instalacji solarnej odpowiednio: dla Jankowskiego 6 to 15 lat, dla Jankowskiego 8 to 19 lat i dla Piernikarczyka 4 to 21 lat, natomiast dla instalacji fotowoltaiczne po 12-stu latach dla wszystkich budynków.