Wniosek dla osób fizycznych o wydanie Licencji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami
  * te dane nie będą udostępniane w rejestrze

  Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.: 519 086 195 oraz 505 702 011, adres e-mail: biuro@kign.pl
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
  - W przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji spraw związanych z procesem wydania licencji, a także publikacją danych w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości KIGN oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN (na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - do czasu wycofania zgody
  - W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. (na podst. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych (art.118 kodeksu cywilnego i nast.)
  - W celu rozliczeń podatkowych (na podst. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora (podstawowy okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - art. 70 Ordynacji podatkowej)
  - W przypadku wyrażenia innych zgód – w celu marketingu bezpośredniego usług administratora (na podst. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - do czasu wycofania zgody.
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, biuro rachunkowe), prawnicy świadczący obsługę prawną administratora;
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wydania licencji; w zakresie przetwarzania opartego na zgodzie – podanie danych jest dobrowolne;
  9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).