25.05.2022 r. – Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Niniejszym zawiadamiamy, iż w dniu  25 maja 2022 r. o godz. 11.00 w naszej siedzibie (miejsce: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29) odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 2. Przyjęcie porządku obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 3. Powołanie Przewodniczącego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 4. Powołanie Komisji:
  1. Wnioskowej,
  2. Mandatowo-Skrutacyjnej,
  3. Wyborczej – zatwierdzenie listy wyborczej.
 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz projektowane kierunki działań Izby na lata 2022 – 2026;
 2. Podjęcie uchwały nr 1/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 4. Podjęcie uchwały nr 2/2022 w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Programowej;
 6. Podjęcie uchwały nr 3/2022 w sprawie udzielenia Radzie Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 7. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
 8. Podjęcie uchwały nr 4/2022 w sprawie udzielenia Sądowi Koleżeńskiemu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji;
 9. Sprawozdanie Komisji wyborczej – ogłoszenie i prezentacja kandydatów;
 10. Podjęcie uchwały nr 5/2022 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 11. Podjęcie uchwały nr 6/2022 w sprawie powołania pozostałych Członków Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 12. Podjęcie uchwały nr 7/2022 w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej;
 13. Podjęcie uchwały nr 8/2022 w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 14. Podjęcie uchwały nr 9/2022 w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 15. Podjęcie uchwały nr 10/2022 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 16. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.
 17. Dyskusja;
 18. Zakończenie obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Izby zostaną wyłożone materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym projekty uchwał, udostępnione do wglądu dla Członków KIGN.

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy zgłosić swój udział w Zgromadzeniu mailowo na adres biuro@kign.pl najpóźniej do 18 maja 2022 r., podając: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela. Na zgromadzenie prosimy pamiętać o zabraniu pełnomocnictwa od reprezentowania firmy (dot. firm, w których sposób reprezentacji jest wieloosobowy).

Z poważaniem,

Zarząd KIGN 

wzór pełnomocnictwa