15-16 lutego 2018 r. – Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Szanowni Członkowie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,

W dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 15.00 odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Hotelu STOK**** w Wiśle wg poniższego porządku obrad:

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 2. Przyjęcie porządku obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 3. Powołanie Przewodniczącego oraz Sekretarza Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Programowej.
 7. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku;
 8. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie udzielenia Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami skwitowania z wykonania obowiązków za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku;
 9. Podjęcie uchwały nr 3/2018 w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami skwitowania z wykonania obowiązków za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku;
 10. Podjęcie uchwały nr 4/2018 w sprawie udzielenia Sądowi Koleżeńskiemu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami skwitowania z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji;
 11. Podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie udzielenia Radzie Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami skwitowania z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji;
 12. Podjęcie uchwały nr 6/2018 w sprawie przeznaczenia zysku;
 13. Podjęcie uchwały nr 7/2018 w sprawie zmian do Statutu;
 14. Podjęcie uchwały nr 8/2018 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 15. Podjęcie uchwały nr 9/2018 w sprawie powołania pozostałych Członków Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 16. Podjęcie uchwały nr 10/2018 w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej;
 17. Podjęcie uchwały nr 11/2018 w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 18. Podjęcie uchwały nr 12/2018 w sprawie powołania Członków Sądu Koleżeńskiego;21. Zakończenie obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
 19. Wolne wnioski;
 20. Propozycje zmiany wysokości i zasad uiszczania składek członkowskich Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 21. Podjęcie uchwały nr 13/2018 w sprawie pobierania wynagrodzenia przez Członków Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;