08 – 09.10.2020 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN

W dniu 08 października 2020 r. godz. 15.00 w Hotelu „Las” w Piechowicach/ k. Szklarskiej Poręby odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 3. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Weryfikacyjnej;
 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Zaakceptowanie przez Walne Zgromadzenie Członków KIGN sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 7. Podjęcie uchwały nr 1/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku;
 8. Podjęcie uchwały nr 2/2020 w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami skwitowania z wykonania obowiązków za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku;
 9. Podjęcie uchwały nr 3/2020 w sprawie zmian do Statutu;
 10. Podjęcie uchwały nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Sądu Koleżeńskiego;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Statut – tekst jednolity, który został uchwalony podczas Walnego Zgromadzenia.