Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – historia i główne kierunki działań

Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła swą działalność w dniu 19 lipca 1958 roku rejestrując Statut. Od początku istnienia rola Spółdzielni była szczególna. Jako jedyna działająca na terenie Pszczyny oferując mieszkania, przyciągała ludzi, którzy żyjąc tu i pracując po dzień dzisiejszy stanowią prawdziwe bogactwo tej ziemi. Wykorzystując swój potencjał intelektualny, wiedzę, umiejętności oraz potrzebę społecznego działania nie tylko mają swój istotny udział w rozwoju Spółdzielni, ale także tworzą i zmieniają oblicze miasta i regionu. Spółdzielnia to nie tylko budowanie i oddawanie członkom nowych mieszkań, ale także podejmowanie działań będących odpowiedzią na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców naszych zasobów. Powstają więc świetlice osiedlowe oraz klub „Nad Stawem” gdzie dzieci i młodzież nie tylko rozwijały swoje zainteresowania. Uczyły się również szacunku do pracy i poszanowania wspólnego dobra poprzez zaangażowanie w pracach społecznie użytecznych wykonywanych na terenach spółdzielczych osiedli.

Historia Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to tysiące różnych ważnych wydarzeń składających się na jej dzisiejsze oblicze. Stan zasobów Spółdzielni to 2709 mieszkań, w których mieszka prawie 7200 osób, 324 garaże oraz 49 lokali użytkowych. Teraźniejszość – to profesjonalne zarządzanie tymi zasobami oraz infrastrukturą przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu informatycznego. Prowadzona od wielu lat strategia racjonalnej gospodarki remontowej przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii w budownictwie, przynosi efekt w postaci wyrównanego i dobrego stanu technicznego budynków, poprawy estetyki oraz komfortu i bezpieczeństwa zamieszkiwania. Spośród najważniejszych zadań realizowanych przez Spółdzielnię należy wymienić:

• kompleksową termomodernizację całości zasobów, w tym usunięcie płyt azbestowych ze ścian zewnętrznych budynków, finansowaną przy współudziale środków pochodzących z WFOŚ i GW w Katowicach. Zakres termomodernizacji realizowanej w latach 2001 – 2008 obejmował takie prace jak: usunięcie płyt azbestowych ze ścian zewnętrznych budynków, modernizacja węzłów cieplnych, wykonanie regulacji podpionowej instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą z wyprawą tynku akrylowego, ocieplenie stropodachów, wymiana okien na klatkach schodowych oraz w piwnicach. Program termomodernizacji zasobów kontynuowany był w kolejnych latach z wykorzystaniem środków pochodzących m.in. z częściowego umorzenia pożyczek otrzymanych na ten cel z WFOŚ i GW. I tak w latach 2015 -2017 zrealizowany został program ocieplenia stropów piwnic we wszystkich spółdzielczych budynkach. Sukcesywnie w trakcie prac termomodernizacyjnych wymieniane były drzwi wejściowe do budynków.
Efekt ekonomiczny termomodernizacji odczuwany jest wprost przez oszczędności w zużyciu ciepła, natomiast efekt estetyczny widoczny jest z daleka, gdyż osiedla zlokalizowane tuż przy przelotowej trasie rzucają się w oczy kolorowymi elewacjami budynków będąc wizytówką Spółdzielni, a także Pszczyny ponieważ zasoby spółdzielcze stanowią niemałą część miasta.
Przedstawiony powyżej tak szeroki zakres prac termomodernizacyjnych wymagał znacznych środków finansowych i nie byłby możliwy do zrealizowania bez ich aktywnego pozyskiwania ze źródeł poza czynszowych tj. z WFOŚ i GW w Katowicach oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki terenami inwestycyjnymi i lokalami użytkowymi. Łącznie na realizację programu termomodernizacji uzyskaliśmy z WFOŚ i GW pożyczki w wys. 10.579.204,00 zł, a po spełnieniu określonych w umowie wymagań, skorzystaliśmy z ich częściowego umorzenia w 3.462.951,60 zł z jednoczesnym przeznaczeniem tych środków na kolejne działania termomodernizacyjne,

• w latach 2013-2014 zrealizowany został kolejny proekologiczny program, którego celem było usprawnienie starej instalacji oświetleniowej oraz jej unowocześnienie, a przede wszystkim uzyskanie oszczędności na kosztach zużycia energii elektrycznej. Kompleksowy remont obejmował wymianę we wszystkich budynkach osprzętu oświetlenia korytarzy, klatek schodowych i piwnic na znacznie mniej energochłonne lampy LEDOWE z czujnikiem ruchu.
Hasłowo wymienione najważniejsze prace proekologiczne i energooszczędne, wymagały ogromnego wysiłku organizacyjnego i technicznego, niezbędnej merytorycznej wiedzy umożliwiającej nadzór i koordynowanie działań, a pojawiające się problemy szybkiego i elastycznego procesu decyzyjnego. W 2017 roku opracowana została dokumentacja do pozyskania świadectwa efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” za termomodernizację budynków, w tym ocieplenie piwnic w 42 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego w całych zasobach Spółdzielni. Otrzymana z tego tytułu premia, decyzją Walnego Zgromadzenia w całości przekazana została na fundusz remontowy Spółdzielni.

       

Spośród kolejnych ważnych kompleksowych działań podnoszące wartość techniczną i użytkową spółdzielczych budynków warto wymienić:

• rozpoczęty w 2001 roku remont sieci AZI. Wybudowano wówczas 10 stacji czołowych i wymienione zostały gniazdka abonenckie. Te działania umożliwiły odbiór prawidłowego sygnału TV oraz poszerzenie oferty programowej. Kolejne lata przyniosły nowe wymagania związane z koniecznością przejścia wyłącznie na cyfrowy sygnał przekazu programów telewizyjnych i radiowych. W związku z tym, w 2011 roku Spółdzielnia przystąpiła do remontu AZI polegającego na wymianie przewodów koncentrycznych pomiędzy budynkami, przeniesieniu stacji czołowych z klatek schodowych do piwnic oraz ich rozbudowę, przystosowanie instalacji do odbioru telewizji w przekazie cyfrowym. Tym działaniom towarzyszyło znaczące poszerzenie oferty programowej. Zaledwie w 5 lat później, Spółdzielnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spółdzielców w związku z możliwościami odbioru telewizji opartej na technologii światłowodów, w latach 2016-2017 zrealizowała program kompleksowego remontu instalacji i sieci Antenowej Zbiorczej Instalacji obejmującego wykonanie zewnętrznej sieci światłowodowej doprowadzającej sygnał światłowodowy do budynków, a następnie do każdego mieszkania. Wykonanie nowoczesnej pasywnej sieci światłowodowej w technologii FTTH daje możliwość dostarczenia mieszkańcom bogatej oferty programów TV o wysokiej rozdzielczości, bardzo dobrej jakości sygnału, a także telefonii cyfrowej i szybkiego łącza internetowego. Wszystkie dotychczasowe gniazdka AZI zastąpione zostały nowymi urządzeniami dostosowanymi również do odbioru Internetu. Wybudowanie nowych stacji czołowych umożliwiło likwidację rozwieszonych pomiędzy budynkami przewodów, którymi był dostarczony sygnał telewizyjny. Obecnie mieszkańcy zasobów w Pszczynie mogą oglądać 65 programów telewizyjnych, a w Brzeszczach 68 programów oraz 13 programów radiowych,

• sukcesywnie od lat 90-tych instalowano we wszystkich budynkach mieszkalnych domofony, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców, a od 2013 roku instalacja ta jest modernizowana, stare analogowe kasety domofonowe wymieniane są na cyfrowe z modułem RFID oraz klawiaturą numeryczną co ułatwia wejście do budynku mieszkańcom oraz służbom administracyjnym,

• wymianę we wszystkich budynkach pokryć dachowych z zastosowaniem papy termozgrzewalnej o wysokich paramentach użytkowych. Stawianie na bardzo dobrą jakość i nowoczesność użytych materiałów gwarantujących trwałość i bezpieczeństwo przyniosły oczekiwany efekt. Skończyły się bowiem czasy interwencji i bieżącego łatania dziur w pokryciach dachowych,

• wymianę pionów instalacji gazowej wraz z przeniesieniem liczników gazowych na klatki schodowe oraz wymianę instalacji elektrycznej tj. wewnętrznych linii zasilających, głównych i podpionowych rozdzielni elektrycznych, jak również montaż na zalecenie Straży Pożarnej przeciwpożarowych wyłączników prądu. Prace te prowadzone są sukcesywnie podnosząc tym samym bezpieczeństwo w budynkach,

• wymianę pionów wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej we wszystkich budynkach, czego efektem jest zdecydowanie mniej odnotowanych awarii na tych instalacjach, a co zatem idzie zmniejszenie kosztów eksploatacji lokali, związanych z usuwaniem awarii i różnego rodzaju usterek,

• wymianę we wszystkich budynkach podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym. Korzyści z ich montażu to usprawnienie systemu rozliczania kosztów c.o., zwiększenie dokładności odczytu, odczyt zdalny bez konieczności wchodzenia do mieszkania, duża pamięć podzielnika pozwalająca na zapamiętywanie i odczytywanie wartości poprzednich okresów rozliczenia, bieżąca autodiagnoza wraz sygnalizacją stwierdzonych usterek, bądź manipulacji, wieloletni okres nieprzerwanego użytkowania,

• wyposażenie wszystkich mieszkań i lokali użytkowych w wodomierze nowej generacji ze zdalnym odczytem radiowym. Są to urządzenia o dużo wyższej dokładności pomiaru, a zdalny odczyt usprawnia i umożliwia rozliczenie bez konieczności wchodzenia do mieszkania. Efekt tych działań – to zdecydowane obniżenie niedoborów na wodzie,

• zakończenie w 2017 roku programu montażu nowych dźwigów osobowo-towarowych w budynkach 8 kondygnacyjnych. Ogółem Spółdzielnia wymieniła 20 wind na urządzenia nowej generacji, estetyczne, energooszczędne i spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa,

• malowanie klatek schodowych i korytarzy w nowej, przyjemnej dla oka technologii lamperii natryskowej wraz z wyrównywaniem, gipsowaniem ścian i montażem narożników stalowych przy otworach okiennych i drzwiowych. Przy okazji malowania, tam gdzie na korytarzach są wykładziny lub płytki PCV wymieniamy je na wykładziny przemysłowe, nowszej generacji o podwyższonej wytrzymałości. Co roku w funduszu remontowym Spółdzielnia zabezpiecza środki na malowanie klatek schodowych w kolejnych budynkach.

Zasoby spółdzielcze to nie tylko budynki, ale także cała infrastruktura zewnętrzna – drogi, chodniki, parkingi otaczająca osiedla zieleń. W tym miejscu warto przypomnieć najważniejsze z tego zakresu inwestycje i działania organizacyjne takie jak:

• kompleksowy remont infrastruktury komunikacyjnej w PSM, realizowany w latach 2010- 2012. Efektem tych prac są liczone w dziesiątkach tysięcy m2 nowe nawierzchnie dróg osiedlowych i chodników, setki nowych miejsc parkingowych, a także rozwiązania komunikacyjne poprawiające bezpieczeństwo poruszania się po terenie osiedli. To również działania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych usuwając bariery architektoniczne poprzez wykonanie łagodnych zjazdów z chodników, podjazdów do budynku itp.

• zrealizowany w latach 2013-2014 kompleksowy remont i konserwacja architektury zieleni spółdzielczych osiedli, który zwieńczył prace związane z remontem infrastruktury komunikacyjnej. Do realizacji tego programu włączona została również budowa altanek śmieciowych, które zastąpiły wolnostojące kontenery na odpady komunalne. Te działania nie tylko poprawiły estetykę osiedli, ale zdecydowanie podniosły również poziom higieniczno-sanitarny osiedli oraz uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi,

• w 2015 roku, po przeprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni, utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego osiedli i konserwację zieleni w wyniku przeprowadzonego przetargu, powierzono firmy zewnętrznej. Firma ta posiada odpowiedni sprzęt, zasób ludzki, poziom fachowej wiedzy zapewniający sprawną konserwację zieleni (koszenie i wywóz trawy), pielęgnację roślinności oraz utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynkach i spółdzielczych terenach.

Od wielu lat dewizą Spółdzielni jest kreowanie przyjaznej i rzetelnej polityki informacyjnej. Ta dewiza realizowana jest nie tylko poprzez fachową i szybką obsługę członków Spółdzielni, ale również temu celowi służy dostarczana mieszkańcom spółdzielcza gazetka Aktualności PSM, informująca o bieżących sprawach i problemach oraz strona internetowa zawierająca część informacyjną wraz z kompletem aktów prawa wewnątrzspółdzielczego oraz aktualne wiadomości wraz z możliwością natychmiastowego e-mailowego kontaktu ze Spółdzielnią. Do dyspozycji użytkowników lokali jest również aplikacja E-BOK, umożliwiająca internetowy dostęp do indywidualnego konta rozliczeń należności z tytułu opłat eksploatacyjnych. Mając na uwadze podniesienie poziomu merytorycznej obsługi mieszkańców jak i kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz umiejętności interpersonalnych niezbędnych w kontaktach z członkami i klientami Spółdzielni, pracownicy Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2005-2008 brali udział w projekcie szkoleniowych współfinasowanych ze środków unijnych pt. Doskonalenia umiejętności i kwalifikacji kadr spółdzielni mieszkaniowych. Po zakończeniu tego programu spółdzielnia otrzymała CERTYFIKAT potwierdzający udział w projekcie szkoleniowym.

Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa realizowała również działania na rzecz ochrony środowiska poprzez włączanie pracowników do szkoleń proekologicznych. W latach 2014 -2015 przy współudziale środków unijnych, zrealizowany został projekt EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE, w ramach którego pracownicy brali udział w szkoleniach tematycznych takich jak „ABC ochrony środowiska w Spółdzielniach”, „Jak budować i remontować ekologicznie”, „Jak uzyskać dofinansowanie na innowacyjne rozwiązania ekologiczne w SM”, „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania środowiskowego ISO 14000”. Ponadto w 2014 roku Spółdzielnia wdrożyła działania ekologiczne wynikające z raportu doradztwa opracowanego w ramach PROJEKTU EKO – BIURO finansowanego ze środków unijnych.

Do tradycji Spółdzielni należy także włączanie się w społeczne inicjatywy takie jak współfinansowanie imprez dziecięcych (Mikołajki, Dzień Dziecka, pikniki i festyny rodzinne) organizowane przez Zarządy osiedli, których celem jest nie tylko dobra zabawa, ale także integracja spółdzielczej społeczności. Ważną inicjatywą społeczną Spółdzielni jest włączanie się w organizację i współfinansowanie wyjazdu na coroczny piknik osób niepełnosprawnych mieszkających w spółdzielczych zasobach województwa śląskiego. Organizatorami tej masowej imprezy są spółdzielnie zrzeszone w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. W 2012 roku Pszczyńskiej Spółdzielni przypadła rola głównego organizatora Jubileuszowego X Pikniku, który zgromadził w Siewierzu -Warężynie ok. 700 uczestników.

Jesteśmy Spółdzielnią dobrze gospodarująca wspólnym mieniem. Remontując i inwestując w nowe rozwiązania technologiczne stale podnosimy standard techniczny, użytkowy i estetyczny naszych zasobów, zapewniając równocześnie komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania oraz poruszania się po terenach naszych osiedli. Dobra jest również kondycja finansowa Spółdzielni, co potwierdzają wskaźniki ekonomiczne wykazywane w trakcie corocznego badania sprawozdania finansowego. Pozytywne są również opinie dot. całokształtu działalności Spółdzielni przedstawiane w kolejnych protokołach z lustracji przeprowadzanej co 3 lata przez Lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, w którym zrzeszona jest Pszczyńska Spółdzielnia.

Za dotychczasowe osiągnięcia, efektywne działania zarówno dla rozwoju Pszczyny, zrzeszonych w Spółdzielni, a także ruchu spółdzielczego poprzez udział w przedstawicielskich strukturach regionalnych i krajowych, Krajowa Rada Spółdzielcza w 2003 roku uhonorowała Spółdzielnię odznaką ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI. Natomiast w 2008 roku Marszałek Województwa Śląskiego przyznał Spółdzielni ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.W 2013 roku Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyróżniona została przez Kapitułę Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach za dotychczasowe osiągnięcia ZŁOTYM LAUREM. Kolejnym wyróżnieniem dla Spółdzielni było przyznanie w 2018 roku przez Krajowa Izbę Gospodarki Nieruchomościami odznaczenia LIDER ZARZĄDZANIA. Te wyróżnienia dają satysfakcję z dobrze wykonanych zadań, ale również zobowiązują do dalszej aktywności dla dobra członków Spółdzielni – mieszkańców Pszczyny oraz regionu.