28 kwietnia 2023 r. AGH, KIGN i LPS zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

                                 

fot. Zbigniew Sulima

28 kwietnia 2023 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami i Logistic Planning Solutions sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

Porozumienie zostało podpisane przez Pana Marka Urbana – Prezesa Zarządu KIGN, Pana Jana Brożka – Prezesa Zarządu Logistic Planning Solution i Pana Michała Milforta Miroszewskiego – Wiceprezesa Zarządu Logistic Planning Solution oraz prof. Rafała Wiśniowskiego – Prorektora AGH ds. Współpracy.

Współpraca będzie polegać w szczególności na wspólnym uczestnictwie w międzynarodowych projektach naukowych, realizowaniu projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań, wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, oraz wspólnego organizowania sympozjów, seminariów i konferencji naukowych.

Koordynatorami porozumienia zostali:

 • ze strony AGH: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH – Wydział Zarządzania
 • ze strony KIGN: Marek Urban
 • ze strony Logistic Planning Solution: Jan Brożek

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) jest uniwersytetem uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym, prowadzi działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, dając podstawę do rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych, a dodatkowo oferuje możliwość kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz podąża za światowymi trendami, tworząc nowe kierunki dydaktyczne oraz zachowując te klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju. AGH wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych zespołów badawczych (międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych) oraz prowadzi badania naukowe na wysokim, światowym poziomie w różnych dziedzinach i dyscyplinach, jak również zapewnia wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry, co stanowi jeden z fundamentalnych elementów funkcjonowania i pozycji Uczelni. Od początku swojego istnienia AGH jest Uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu terytorialnego, realizującą postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy. Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona interesów oraz podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, technicznym, gospodarczym, ekonomicznym, ustrojowym i prawnym, w celu: tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania Państwa przyjaznego przedsiębiorcom, ochrony podstawowych praw i wolności przedsiębiorców. KIGN nadaje licencje i prowadzi Centralne Rejestry: Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Zarządców Nieruchomości, Managerów Najmu Nieruchomości, Zarządców Sądowych (Przymusowych), Kuratorów Spadków Nieobjętych, działając na obszarze całego kraju poprzez własne Delegatury oraz prowadząc szkolenia, kursy, studia dzienne oraz studia podyplomowe z zakresu szeroko rozumianej Gospodarki Nieruchomościami.

Zamierzeniem Logistic Planning Solutions (LPS) jest wszechstronne doradztwo w procesie inwestycyjnym mające na celu minimalizację czasu realizacji oraz ograniczenie intensyfikacji kosztów przede wszystkim strategicznych (kluczowych) inwestycji w Polsce, w tym np. Centralnego Portu Komunikacyjnego, infrastruktury przemysłowej (gaz i energia elektryczna), infrastruktury kolejowej oraz drogowej. Poprzez egidę Akademii Górniczo – Hutniczej LPS posiada bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz światowych patentów wspomaganych profesorską kadrą naukową uniwersytetu, przez co dysponuje systemowymi rozwiązaniami problemów polskiego rynku zarządzania projektami. Firma korzysta z najnowszych rozwiązań systemowych do tej pory niestosowanych w Polsce, a wykorzystywanych przy realizacji wielkich światowych inwestycji (lotnisko, koleje dużych prędkości, autostrady, elektrownie, przesył energii, gazu i ropy naftowej, itp.). LPS oferuje najwyższej jakości usługi planistyczne w zakresie przygotowania projektu, administrowania (zarzadzania czasem) oraz analizy zdarzeń (zakłóceń i opóźnień).

Stanowisko organizacji zarządców i stowarzyszeń – odpowiedź na pismo Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W dniu 28 marca 2023 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wspólnie z instytucjami:

 1. Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
 2. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert,
 3. Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomości,
 4. Unią Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce,
 5. Warmińsko-Mazurskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie,
 6. Stowarzyszeniem ds. Rozliczeń Energii,

wystosowała kolejne pismo odpowiadając na pismo Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska
z dnia 06.02.2023 r. w sprawie proponowanych zmian w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. w zakresie dotyczącym wyznaczania maksymalnego oraz minimalnego kosztu ogrzewania lokalu w przypadku stosowania podzielników
kosztów ogrzewania.

Udostępniamy Państwu treść pisma i stanowisko organizacji i stowarzyszeń w tej kwestii:

Pismo do Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Stanowisko organizacji zarządców i stowarzyszeń 28 03 2023

 

 

 

 

Dotyczy wstrzymania lub zmiany terminu obowiązku zawiadomienia odbiorców o cenach ciepła

KIGN przyłącza się do inicjatywy Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w sprawie protestu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

P R O T E S T do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W związku z zadaniami odbiorców ciepła wynikającymi z art. 23 ust 1 pkt 2), pkt 3) i obowiązkiem posługiwania się wzorem zawiadomienia, wynikającego z ust. 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295), wzywamy Ministerstwo do podjęcia działań w celu wstrzymania realizacji ww. obowiązku od odbiorców ciepła i zainicjowania działań w celu korekty zapisów art. 23 ust 1 pkt 2 i pkt 3 tej ustawy.

UZASADNIENIE:

W wielu wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych i tbs, realizacja powyższego zadania, tj. uwzględnienia w zaliczkach na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła i kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej, obniżonej opłaty za ciepło, jest niemożliwe do realizacji, ze względu na brak możliwości indywidualnego przyporządkowania wartości ciepła do lokalu w terminie ustawowym, bez rozliczeń i bez  naruszenia obowiązujących zasad i przepisów regulaminów rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania i rozliczeń kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej i bez poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, nie ujętych w planach gospodarczych tych podmiotów.

Realizując wytyczne art. 45a ust. 7a-10 Ustawy Prawo energetyczne i podobne wcześniejsze przepisy, wiele wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i tbs wdrożyło rozwiązania podziału kosztów zużycia ciepła wg urządzeń określonych w art. 7a Ustawy Prawo energetyczne przyjmując najczęściej roczne (12-miesięczne) okresy rozliczeniowe. Nie ma w takich przypadkach możliwości przyporządkowania (oszacowania) wiarygodnej wartości obniżenia kosztu (zaliczki) dla pojedynczego gospodarstwa domowego (lokalu), bez dokonania rozliczenia całego budynku tzn. przyporządkowania kosztu do wielkości zużycia ciepła. Ponieważ rozwiązania np. z wykorzystaniem podzielników, wymagają realizacji usług zewnętrznych firm rozliczeniowych, podmioty te podpisały takie umowy rozliczeniowe i określiły terminy odczytów podzielników czy ciepłomierzy.  Wszelkiego typu ww. usługi poza terminami ustalonymi w regulaminach tj. odczyty podzielników, wykonanie rozliczenia, obliczenia – szacowania, wykonanie wydruków, wymagają poniesienia przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i tbs, dodatkowych zupełnie nieplanowanych i niemałych nakładów finansowych,  na które te podmioty nie są przygotowane. Realizacja takich usług wymaga także ze względów organizacyjnych minimum od 6 tygodni do 3 miesięcy. Niezrozumiały jest w tej sytuacji wymóg „niezwłocznego zawiadomienia”.

Wprowadzenie obowiązków „niezwłocznych” wynikających z art. 23 ust 1 pkt 2), pkt 3) w okresie przygotowywania badań sprawozdań finansowych, organizacji spotkań wspólnot i organizacji walnych zgromadzeń spółdzielni, zupełnie dezorganizuje pracę tych podmiotów, gdyż wymaga organizacji nie tylko usług opisanych powyżej, ale także dokonanie nieplanowanych w tym okresie czynności przez pracowników lub usługodawców tych podmiotów: wprowadzenia naliczonych opłat do systemu, ustalenia nowej zaliczki na ciepło lub c.w.u., zawiadomienia mieszkańców wysokości nowej zaliczki oraz w ostateczności wypełnienia zawiadomienia dla każdego lokalu i dostarczenia go do tego lokalu.

Wszystkie te czynności ostatecznie generują dodatkowe koszty, które we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach mieszkaniowych i tbs ostatecznie poniosą gospodarstwa domowe, których ustawa nie rekompensuje i które mogą okazać się niewspółmierne z uzyskanymi obniżeniami opłat za ciepło. Poza dezorganizacją podmiotów, niezrozumieniem gospodarstw domowych, wprowadzony mechanizm obciąża gospodarstwa domowe dodatkowymi kosztami, a efekt społeczny obecnych zapisów może okazać się wprost przeciwny do oczekiwanych przez ustawodawcę i rząd. 

Dlatego wnioskujemy o wstrzymanie realizacji obowiązku wynikających z zapisów art. 23 ust 1 pkt 2 i pkt 3 od odbiorców ciepła i po konsultacjach ze środowiskami reprezentującymi zarządców nieruchomości, zainicjowania działań w celu korekty zapisów art. 23 ust 1 pkt 2 i pkt 3 oraz dostosowania ich zakresu, treści i terminów do zaproponowanych rozwiązań, być może dostosowanie zapisów na drukach rozliczeniowych, dostarczanych do lokali po obowiązujących w tych podmiotach okresach rozliczeniowych.

Pismo/protest, które należy przesłać pilnie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Protest

Badania ankietowe – Technik Gospodarki Nieruchomościami

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety!

W ramach badań prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami sprawdzamy możliwość wprowadzenia na rynek nieruchomości nowego zawodu, Technika Gospodarki Nieruchomościami. W tym celu przeprowadzamy niniejsze badanie ankietowe, aby poznać opinie środowiska nieruchomościowego. Kwestionariusz skierowany jest do osób pracujących na rynku nieruchomości. Zebrane podczas badań dane będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych statystyk.

Z góry dziękujemy za poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższego kwestionariusza!

Ankieta do wypełnienia

Kilka słów o zawodzie…

… TECHNIK GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Głównym celem pracy technika gospodarki nieruchomościami jest podejmowanie działań i procedur związanych z zarządzaniem, rozporządzaniem i posiadaniem nieruchomości.

Do zadań technika gospodarki nieruchomościami należy administracja i rozporządzanie środkami finansowymi i materialnymi np. opracowywanie planów finansowych, remontowych, wykonywanie sprawozdań finansowych, analizowanie kosztów związanych z obsługą nieruchomości, prowadzenie księgowości, szacowanie wartości nieruchomości, analiza rynku nieruchomości, prowadzenie zebrań.

Technicy gospodarki nieruchomościami mogą kierować pracą zespołów zajmujących się kontaktem z kontrahentami zapewniającymi serwisy na budynku, przyjmowaniem zgłoszeń i ich ewidencjowaniem, nadzorem nad bezpieczeństwem budynku , kontrolą czystości budynków, odczytami liczników, sprawdzaniem stanów prawnych nieruchomości, doradztwem inwestycyjnym, obsługa programów typu CRM.

Mogą sprawować kontrolę nad prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji funkcjonujących w budynkach, prawidłowością przebiegu transakcji sprzedaży lub najmu nieruchomości.

Opracowują dane dla wspólnot mieszkaniowych, właścicieli, Spółdzielni mieszkaniowych jak i dla jednostek samorządu terytorialnego, są odpowiedzialni za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym im obszarze działania.

Mogą sprawować funkcje zarówno asystenckie jak i kierownicze w przedsiębiorstwach i urzędach powołanych do gospodarowania nieruchomościami (w firmach zarządzających lub administrujących wspólnotami mieszkaniowymi, jednostkami budżetowymi powołanymi w celu gospodarki nieruchomościami gminy lub miasta, biurach nieruchomości, podmiotach zarządzających najmem).
Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Ankieta do wypełnienia

 

 

 

Petycja Zarządców Nieruchomości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie drastycznych podwyżek cen ciepła w budynkach wielolokalowych

W dniu 21.02.2023 r.  Instytut Gospodarki Nieruchomościami zorganizował otwarty dla wszystkich internetowy meeting zarządców nieruchomości w sprawie drastycznych podwyżek cen energii. Uczestnicy spotkania (przeszło 300 osób) jednomyślnie stwierdzili, że o ile dla odbiorców indywidualnych dokonano – chaotycznych co prawda – ale odczuwalnych rekompensat bezpośrednich, odbiorcy zbiorowi mają być rekompensowani odgórnie według niezrozumiałych mechanizmów i z dużym poślizgiem. Rekompensaty w zasadzie nie obejmują dokonanych przed 30 września 2022 r. drakońskich podwyżek. Przez ostatnie 15 miesięcy podwyżki cen ciepła u wielu zarządców nieruchomości wzrosty nawet o 180%.
Sytuacja ta spowodowała, że frustracja i gniew właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, a więc spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, tbs i jst obraca się przeciwko zarządom i zarządcom nieruchomości, w nich upatrując winnych. Narasta bezpardonowa ilość ustnych ataków ze strony mieszkańców skierowana przeciwko zarządcom nieruchomości, upatrując celowo w nich winnych powstałej sytuacji energetycznej. Na to nie ma naszej zgody i przyzwolenia. Nasza dalsza bierna postawa, jak również brak działań informacyjnych względem naszych mieszkańców, nie tylko naraża nas na bezkarne obarczanie odpowiedzialnością za skutki decyzji władz, ale również na zarzut mieszkańców o bezczynność. Nie pozwolimy również, aby to był argument, który posłuży w najbliższym czasie do próby odwołania wielu z nas z pełnionych funkcji w zarządach podmiotów zarządzających budynkami wielolokalowymi.

Przyjęte uzgodnienia przez uczestników spotkania
Uczestnicy spotkania poprzez jednogłośną aklamację przyjęli uzgodniony i przedyskutowany tekst petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (tekst w załączeniu). Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że nasze działania nie mają charakteru politycznego, służą ochronie mieszkańców przed dalszymi podwyżkami cen energii i zneutralizowaniem ich wpływu. Mają przede wszystkim na celu ochronę przed dalszym pogłębiającym się z każdym dniem problemem ubóstwa energetycznego mieszkańców naszego kraju.
Niniejsza petycja (w załączeniu) powinna zostać pilnie dostarczona przez zarządców nieruchomości (różnymi dostępnymi kanałami komunikacji wewnętrznej) do zapoznania się i podpisania przez mieszkańców zarządzanych przez nas budynków. Petycja wyjaśnia mieszkańcom nieuzasadniony i niedopuszczalny trend podwyżek cen energii. Podpisane przez mieszkańców petycje powinny zostać dostarczone do zarządcy nieruchomości (spółdzielnia mieszkaniowa, tbs, podmioty zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi etc.), a następnie odesłane przez zarządcę nieruchomości tradycyjną pocztą na adres Instytutu Gospodarki Nieruchomościami – adres na stronie www.ign.org.pl
Zgromadzeni uczestnicy spotkania dot. podwyżek cen energii zaapelowali również do wszystkich związków rewizyjnych, izb oraz stowarzyszeń i federacji zarządców nieruchomości z terenu całego kraju o czynne i pilne włączenie się do niniejszej inicjatywy przeciwko podwyżkom cen energii (prośba o kolportaż petycji do swoich członków). Uczestnicy spotkania zaapelowali do organizacji zawodowych, aby nie pozostały bierne na naszą wspólną inicjatywę, bądźmy choć raz ponad podziałami, bądźmy odpowiedzialni i odsuńmy wszystkie dotychczasowe spory i niedomówienia z przeszłości. W zaistniałej trudnej sytuacji zarządcy nieruchomościami z terenu całego kraju od nas tego oczekują i stańmy na wysokości zadania.
Podpisane petycje z terenu całego kraju zostaną przedłożone na celowo zorganizowanej konferencji prasowej i dostarczone następnie do Ministra Klimatu i Środowiska.
Zamierzamy, aby konferencja prasowa odbyła się przy szerokim współudziale Przedstawicieli środowisk zarządców nieruchomości (związki rewizyjne, izby gospodarcze, stowarzyszenia i federacje zarządców nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie). O terminie i miejscu konferencji prasowej oraz dostarczenia podpisanych petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska poinformujemy wszystkich odrębnym pismem.

Harmonogram działań na rzecz uzyskania rekompensat bezpośrednich do centralnego ogrzewania dla odbiorców mieszkaniowych ciepła sieciowego
• 21 luty 2023 – ogólnopolskie webinarium – przedstawienie aktualnej sytuacji wokół rekompensat do centralnego ogrzewania na cele mieszkaniowe ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców ciepła sieciowego
• przyjęcie rezolucji o potrzebie wystąpienia z petycją do Ministerstwa Klimatu
• zapoznanie się z projektem petycji
• przyjęcie uzgodnionego tekstu petycji
• zobowiązanie Instytutu Gospodarki Nieruchomościami do przekazania treści webinarium oraz tekstu petycji wszystkim związkom rewizyjnym oraz związkom właścicieli nieruchomości z poleceniem niezwłocznego dalszego ich rozesłania zrzeszonym i nie zrzeszonym zarządcom / administratorom spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz TBS-ów. ( dalej: zarządcom / administratorom) w Polsce.

Przyjęcie do realizacji poniższej agendy:
a) przekazanie w trybie pilnym przez zarządców nieruchomości / administratorów treści petycji (najlepiej z pismem przewodnim opisującym aktualną sytuację ciepłowniczą oraz termin zwrotnego dostarczenia petycji do administracji (bezwzględnie do 15 marca 2023 r.) do skrzynek pocztowych wszystkich lokali mieszkalnych administrowanych przez siebie budynków
b) przekazanie przez zarządców nieruchomości / administratorów odebranych od użytkowników lokali mieszkalnych oryginałów petycji (po skopiowaniu) z określeniem liczby podpisów do siedziby Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r.
c) poinformowanie przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2023 r. o dacie i miejscu konferencji prasowej oraz dacie złożenia podpisanych petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska
d) konferencja prasowa informująca media ogólnopolskie i lokalne o zamiarze złożenia petycji, z określeniem liczby podpisów. Konferencja prasowa przy udziale Przedstawicieli związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie (w uzgodnionym terminie)
e) złożenie petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska, przy udziale Przedstawicieli związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie (w uzgodnionym terminie).

Szanowni Państwo Zarządcy Nieruchomości,
bez zorganizowanego i uporządkowanego sposobu działania, wszyscy nasi członkowie personalnie odczują na najbliższych zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz walnych zgromadzeniach skutki podwyżek cen energii oraz narastającą frustrację odbiorców końcowych energii. Wtedy będzie już niestety za późno. Zorganizujmy się więc już teraz i w sposób odpowiedzialny podejdźmy do dostarczenia, a następnie zebrania podpisanych petycji od naszych mieszkańców.
Zwracam się do Państwa o przyłączycie się naszej do wspólnej inicjatywy jaką jest zbieranie podpisów pod petycją do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Prosimy pamiętać, by do petycji załączyć również (przy podpisywaniu przez mieszkańców niniejszej petycji) klauzulę informacyjną zgodnie z RODO.
Podpisane petycje należy dostarczyć do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami (ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice) w zamkniętych opakowaniach z dopiskiem „PETYCJA” i dokładnym oznaczeniem ilości uzyskanych podpisów. Instytut Gospodarki Nieruchomościami nie będzie ingerował w zawartość otrzymanych przesyłek. Prosimy o zachowanie terminów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Pełna treść uzgodnień i przyjęta poprzez aklamację petycja, oraz harmonogram naszych dalszych działań znajdują się również na stronie www.ign.org.pl

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami popiera działania Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Poniżej znajdą Państwo treść petycji oraz pismo do mieszkańców Waszych mieszkań (proszę modyfikować jego treść zgodnie z własnymi potrzebami, tzn. Wasze logo na piśmie etc.).

Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska

Pismo do mieszkańców

Spotkanie Forum Zarządców w dniu 01.03.2023 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na nasze pierwsze w tym roku spotkanie, w ramach Forum Zarządców Gminnych Zasobów Mieszkaniowych, które odbędzie się w dn. 01.03.2023 r. w Czerwionce – Leszczyny.

Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora ZGM Marcina Janużyk, będziemy mieli okazję spotkać się na terenie odrestaurowanego zameczku w Czerwionce – Leszczynach, który znajduje się w zasobach ZGMu. W 2020 r. była przeprowadzona rewitalizacja zabytkowego zameczku w Leszczynach i przestrzeni otaczającej obiekt.

Spotkanie rozpoczniemy od godz. 10.00, a w ramach spotkania planujemy:

– przekazanie informacji dla Państwa przez Pana Arkadiusza Borek odnośnie dostępnych grantów OZE, które przysługują inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (fotowoltaika, pompy ciepła). Grant wynosi 50% kosztów tego przedsięwzięcia.

– dyskusja w temacie wzrostu  cen nośników energii

– podjęcia działań mających na celu zrównoważenie rzeczywistych kosztów centralnego ogrzewania z wysokością zaliczek.

 

Miejsce spotkania:  Zameczek przy ul. Księdza Adolfa Pojdy 35, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

Na potwierdzenia Państwa uczestnictwa w spotkaniu czekamy do dnia 24.02.2023 r.

Zameczek w Czerwionce-Leszczyny

Zapraszamy,

Biuro Zarządu

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

 

Prekonsultacje zmian regulacji w zakresie wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w prekonsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Prosimy o opinie w terminie do 28 lutego 2023 r.

Dlaczego opracowano projekt rozporządzenia?

Projekt realizuje założenia oczekiwanej od dawna nowelizacji sposobu wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sposobu wyrażania charakterystyki energetycznej w postaci świadectw charakterystyki energetycznej w oparciu o takie kryteria jak:

 • zgodność z Dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą 2018/844;
 • prawidłowość procedur obliczeniowych oraz przyjmowanych założeń do obliczeń;
 • adekwatność wartości współczynników, jednostkowych strat ciepła i wskaźników;
 • czytelność i przystępność świadectw charakterystyki energetycznej.

Co było podstawą dla proponowanych zmian?

Nowe brzmienie rozporządzenia powstało na bazie obowiązujących przepisów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników ekspertyzy, przeprowadzonej w przedmiotowym zakresie przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

Jakie są główne założenia projektu?

Projekt uwzględnia wiele zmian, w tym w zakresie metody obliczeniowej, prezentacji charakterystyki energetycznej w postaci klas energetycznych czy samego wyglądu i zawartości świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.
Proponowane treści wychodzą naprzeciw zdefiniowanym problemom związanym z aspektami technicznymi i obliczeniowymi, wśród których najbardziej znaczące to:

 • zastosowanie nieadekwatnych metod obliczenia zapotrzebowania na energię dla różnych typów budynków, różnie użytkowanych i wyposażonych;
 • przyjmowanie uproszczonych założeń wskaźnikowych, szczególnie w aspekcie obliczania zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wyznaczania średniego strumienia powietrza wentylacyjnego;
 • ograniczenia w określaniu energii związanej z chłodzeniem, zapotrzebowania wynikającego z ciepła utajonego oraz z uwzględnieniem przegrzewania pomieszczeń.

Wśród zaproponowanych zmian warto zwrócić szczególną uwagę na metodę godzinową, jako podstawową metodę wyznaczania zapotrzebowania na energię w budynkach (pozostawiono jednocześnie dopuszczenie metody miesięcznej dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych), jak również zastąpienie dotychczasowego tzw. suwaka, będącego wizualną prezentacją charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, systemem klas energetycznych.

 

Materiały:

Projekt_nowego_rozporządzenia_PREKONSULTACJE

Projekt_załączników_do_nowego_rozporządzenia_PREKONSULTACJE

EKSPERTYZA_KAPE

EKSPERTYZA_NAPE_2020

Tabela_Prekonsultacje_projektu_rozporządzenia

 

Ogólnopolskie Forum rozliczania ciepła i ciepłej wody podsumowanie KIGN

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w „OGÓLNOPOLSKIM FORUM ROZLICZANIA CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH WG NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW PRAWA ENERGETYCZNEGO”,

które odbyło się dnia 20.10.2022 w Katowicach z udziałem Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Naczelnika Wydziału Departamentu Ciepłownictwa Pana Radosława Tabak.

Przesyłamy Państwu przygotowane przez KIGN opracowanie z wydarzenia. Znajdują się w nim podsumowania najważniejszych kwestii, poruszonych przez uczestników, podczas Forum.

Pismo z pytaniami i zastrzeżeniami do Rozporządzenia, zostało wysłane do Ministerstwa i długo czekaliśmy na odpowiedź, ale do dnia dzisiejszego pozostały one bez komentarza.

Jednocześnie przepraszamy za tak późne udostępnienie ważnych dla Państwa materiałów, ale istotne dla nas było uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jak tylko otrzymamy, zostaną przedstawione do Państwa wiadomości.

Forum podsumowanie KIGN

Ursynowski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości

Ursynowski Kongres Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości Patronat KIGN

Data Kongresu: 09 lutego 2023 r.
Miejsce Kongresu: Ursynowskie Centrum Kultury „ALTERNATYWY”,
ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa

UCZESTNICTWO W KONGRESIE JEST BEZPŁATNE! Liczba miejsc jest ograniczona, zatem zachęcamy do rejestracji jak najwcześniej.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ursynowskim Kongresie Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości, który odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. Kongres – pierwsze tego typu wydarzenie na terenie Ursynowa – jest organizowany przez wydawcę miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa – Municipium S.A., a jego gospodarzem jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. Adresatami wydarzenia są osoby odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi – zarządcy nieruchomości, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz osoby związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.

W programie Kongresu zaplanowaliśmy wiele interesujących wystąpień, które w praktyczny sposób przybliżą zagadnienia związane z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i ich otoczeniem. Doświadczeni eksperci i praktycy omówią m.in. kwestie związane z obowiązkiem udostępnienia lokalu w związku z remontem lub przeglądem okresowym, przechowywaniem rzeczy w garażu i częściach wspólnych w kontekście przepisów pożarowych, czy udzielaniem zgody na sprzedaż alkoholu i możliwością jej odwołania. Nasi specjaliści opowiedzą także
w jaki sposób postępować i jak przeciwdziałać zjawisku aut blokujących miejsca parkingowe
i wjazdy do garażów podziemnych. Przedstawiciele Dzielnicy Ursynów podzielą się swoją perspektywą na temat współpracy lokalnego samorządu ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, a także opowiedzą o swoich doświadczeniach w zakresie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowych na Ursynowie. Odrębnym zagadnieniem będzie możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na inwestycje w zasobie mieszkaniowym, np. na wymianę nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła.

Gwarantujemy wysoką jakość wykładów i debat oraz zapewniamy możliwość dzielenia się wiedzą, opiniami oraz pomysłami dotyczącymi zarządzania Państwa nieruchomościami, wprowadzania innowacji i zdobywania na nie funduszy.

Poza uczestnictwem w wykładach i dyskusjach będzie możliwość zapoznania się z ofertą partnerów świadczących usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz otrzymać bezpłatne egzemplarze miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa.

Rejestracja: https://wm.info.pl/ursynowski-kongres/rejestracja/

Program: https://wm.info.pl/ursynowski-kongres/program/

Walne Zgromadzenie Członków KIGN

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

20 – 22 kwietnia 2023 r.

Hotel „LAS” Turystyczna 8, 58-573 Piechowice /k. Szklarskiej Poręby

 20.04.2023 r.

od 12.00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie
14.00 – 14.30 Lunch
15.00 – 18.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – I część, podczas której odbędzie się dyskusja dotycząca  zmian potrzebnych do wprowadzenia w ustawie o własności lokali oraz omówione zostaną najnowsze zmiany w prawie budowlanym.

W trakcie przerwa kawowa.

19.00 Uroczysta kolacja.

21.04.2023 r.

08.00 – 10.00 Śniadanie
10.00 – 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – II część, podczas której Zarząd KIGN podsumuje roku 2022 oraz omówione zostaną zmiany do Statutu wraz z podjęciem stosownych uchwał.

W trakcie przerwa kawowa.

13.00 – 13.30 Lunch.
14.00 – 18.00 Wycieczka dla chętnych.
19.00 Kolacja

22.04.2023 r.

08.00 – 10.00 Śniadanie
10.00 – 12.00 Wykwaterowanie

 

Karta Zgłoszenia Walne Zgromadzenie Członków KIGN

 

Zgodnie z Statutem porządek obrad Walnego zostanie zamieszczony na stronie KIGN najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2023 r., natomiast projekty uchwał będą do wglądu od 7 kwietnia 2023 r.