Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony nowy projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz o zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (numer w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD41) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2021 r.

Projektowana ustawa wprowadza do obrotu prawnego model samodzielnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne w formule kooperatywy mieszkaniowej. Kooperatywa mieszkaniowa jest tu rozumiana jako grupa osób fizycznych współdziałających ze sobą na podstawie umowy w celu samodzielnego zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych poprzez nabycie działki i budowę co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo przeprowadzenie robót budowlanych (np. remontu) w istniejącym budynku. W projekcie ustawy określono zasady współdziałania członków kooperatyw w celu mieszkaniowym. Ze względu na wartość, jaką oddolne inicjatywy mieszkaniowe mogą wnieść w zagospodarowanie przestrzeni w gminach, przewidziano ponadto szczególne zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach takich inicjatyw, tj. inwestycji realizowanych przez członków kooperatyw lub nowo powstałe spółdzielnie mieszkaniowe.

W świetle powyższego podstawowymi celami projektowanej ustawy są:

– ułatwienie podejmowania się przez osoby fizyczne realizacji inwestycji mieszkaniowych w celu samodzielnego zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

– szersze zaangażowanie gmin w podejmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie oddolnego budownictwa mieszkaniowego.

Najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy obejmują:

– zasady współdziałania w celu mieszkaniowym w formule kooperatywy mieszkaniowej, w tym rodzaje umów stanowiących podstawę współdziałania,

– zasady zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach oddolnych inicjatyw mieszkaniowych, w tym możliwość rozłożenia ceny nieruchomości na raty, możliwość udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości oraz alternatywne formy rozliczenia ceny nieruchomości poprzez przekazanie lub wynajęcie gminie części lokali mieszkalnych powstałych w ramach realizowanej inwestycji,

– możliwość ubiegania się przez gminy udzielające bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach oddolnych inicjatyw mieszkaniowych o grant na infrastrukturę na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Prosimy o wyrażenie opinii do projektu ustawy do 10 sierpnia 2021 r., a w przypadku uwag o przedstawienie ich w załączonej tabeli i przekazanie (również w wersji edytowalnej) na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl

Projekt ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwag

SM „Górnik” w Będzinie poszukuje osoby na stanowisko – Administrator osiedla

ADMINISTRATOR OSIEDLA

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie techniczne,
 2. Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 3. Znajomość przepisów dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych.
 4. Kreatywność,
 5. Dyspozycyjność,
 6. Umiejętność nawiązywania kontaktów,
 7. Umiejętność pracy w zespole,
 8. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 9. Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 10. Umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 11. Posiadanie zdolności komunikacyjnych.

Wymagane dokumenty:          

 1. CV, w tym wykształcenie i ukończone kursy, przebieg pracy zawodowej ze wskazaniem czasu i rodzaju wykonywanej pracy
 2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Miejsce składania dokumentów:

 1. Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik: Będzin, ul. Siemońska 9 – sekretariat
 2. e – miał: biuro@smgornik.bedzin.pl w tytule Rekrutacja Administrator

Informacje o ofercie:

 1. Zatrudnienie na umowę o pracę,
 2. Wymiar czasu pracy – pełny etat,
 3. Praca jednozmianowa według harmonogramu obowiązującego w Spółdzielni,
 4. System wynagradzania: miesięczny,
 5. Planowane zatrudnienie: wrzesień 2021r.

Informujemy, że na rozmowę będą zaproszone osoby wybrane spośród kandydatów, którzy złożą aplikacje. Po zakończeniu rekrutacji wszystkie oferty zostaną trwale usunięte

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie

„Jesteśmy dla mieszkańców” rozmowa z Wiolettą Bielawską, dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich powstał w 1991 roku, przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie zarządu i administracji nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność lub współwłasność gminy Piekary Śląskie.

Zakładem kieruje jednoosobowo dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, od 2013 roku stanowisko to piastuje Wioletta Bielawska.

Poniżej rozmowa z Panią Dyrektor:

– Pani Dyrektor 30 lat istnienia ZGM …..minęło, jak jeden dzień. Jak Pani ocenia te lata?

Funkcję dyrektora pełnię tu od 2013 roku więc już 8 lat i rzeczywiście bardzo szybko ten czas minął. Jesteśmy dosyć małym zakładem w porównaniu z innymi zakładami o podobnej branży w ościennych miastach. Nie znaczy to jednak, że mamy mniej pracy. No i co ważne, my pracy się nie boimy. Dużo się dzieje i dużo dziać się u nas nadal będzie. Zaczynając tu pracę starałam się, jak najlepiej dostosować zakład  do realiów życia, potrzeb rynku i obowiązujących przepisów prawa  a dokładniej  dostosować  ZGM do standardów XXI wieku. Nastąpiła więc duża reorganizacja. Powołano stanowisko zastępcy Dyrektora, Dział Windykacji, czy też Dział Informatyczno – Rozliczeniowy. Wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania, które służą mieszkańcom, bo to dla nich tu jesteśmy.

– Zakład stawia sobie wciąż nowe wyzwania          

Cały czas. W 2016 roku rozpoczęliśmy kompleksową termomodernizację 79 budynków. W dobie występującego obecnie smogu oraz jego negatywnych skutków dla życia i zdrowia  inwestycja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców Piekar Śląskich. Realizujemy w chwili obecnej program likwidacji niskiej emisji.
Teraz priorytetem jest uporządkowanie gospodarki odpadami. Sukcesywnie odchodzimy od budowy klasycznych wiat śmietnikowych. Stawiamy pojemniki półpodziemne do segregacji odpadów. Do tej pory postawiono ich 12. W planach na lata 2021 – 2022 jest zakup i montaż ponad 30 sztuk. Sukcesywnie wprowadzamy także monitoring na poszczególnych budynkach. Trochę się więc u nas dzieje.
Warto też dodać, że umożliwiliśmy mieszkańcom dostęp do informacji o płatnościach bez konieczności wychodzenia z domu. Uruchomiono bowiem Internetową Obsługę Kontrahenta. Zamontowaliśmy liczniki do zdalnego odczytu wody i  CO, które dają możliwość odczytu  bez konieczność wejścia do mieszkań lokatorów. Dzięki temu nie opieramy się na prognozach, a rachunki dotyczą tylko faktycznego zużycia . No i ciągle prowadzimy inwestycje.

– No właśnie metamorfozę przechodzi też wiele budynków…

Oczywiście. Zwracamy  uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale także na estetykę budynków i otoczenia. Dlatego też przeprowadzamy liczne termomodernizacje i renowacje. Wiele budynków ma odnowioną już elewacje. W najbliższych planach są inwestycje porządkujące otoczenie wokół budynków – chodniki, parkingi i zieleń. W dalszej kolejności mówiąc wprost zabierzemy się  za klatki schodowe.

– Sukcesów dużo, a porażki też bywają ?

Ten, kto nie pracuje nie popełnia błędów. Porażki też zdarzają się, ale mamy cywilną odwagę, by do nich się przyznać. ZGM prowadzi działalności w zakresie zarządu i administracji nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność lub współwłasność gminy Piekary Śląskie oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu gminy. Trudno więc odnotowywać same sukcesy.  Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że to my jesteśmy dla mieszkańców. Staramy się, być jak najbardziej otwarci na wszystkie zgłoszenia bądź zapytania dlatego zachęcamy, by zwracać się do nas, w każdej sprawie.

– Czego życzyć na kolejne lata?

Kolejnych 30 lat –  na innowacje i dalszej chęci do rozwoju w dziedzinie zarządzania nieruchomościami . Rynek mieszkaniowy stawia wciąż nowe wyzwania, a tym samym popycha do ciągłej pracy. Czego można jeszcze życzyć ? Na pewno takiej załogi, takich ludzi, którzy obecnie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pracują. Tu też chciałabym im bardzo podziękować i pogratulować siły, wiary i wielkiego zaangażowania w pracę zawodową.

 

 

Spółdzielnia Energetyczna. Pismo do Ministra Jarosława Gowina

Szanowni Państwo Zarządcy Nieruchomości,

ograniczenia działalności gospodarczej spółdzielni energetycznej do obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich spowodowane brzmieniem obecnej definicji spółdzielni energetycznej zapisanej w ustawie o odnawialnych źródłach energii, w powiązaniu z zapisem art. 38e, dyskryminuje zarządców nieruchomości zamierzających prowadzić działalność energetyczną w ramach spółdzielni  na obszarach miejskich. Jest także sprzeczna  z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. Zaproponowany przez nas zarządców nieruchomości nowy zapis definicji spółdzielni energetycznej oraz zmiana zapisu art. 38e, umożliwia tworzenie spółdzielni energetycznych także na terenach miejskich.

Pismo w przedmiotowej sprawie do Ministra Jarosława Gowina

 

 

Projekt z dnia 22 kwietnia 2021 r. USTAWA o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z § 36 Uchwały Rady Ministrów nr 190 z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.),w załączeniu przekazuję projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali, wraz z uzasadnieniem i OSR (numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UB2).
Uprzejmie proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, również w wersji edytowalnej na adres: sekretariatDM@mrpit.gov.pl. – Uwagi można przesłać na maila biuro@kign.pl do dnia 21 maja – zostaną wszystkie zebrane i przesłane przez nas do Ministerstwa. 
Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 14 marca 2018 r., sygn. akt P 7/16 oraz z dnia 10 czerwca 2020 r., sygn. akt K 3/19. Projekt wprowadza także rozwiązania służące poprawie pozycji prawnej członków spółdzielni mieszkaniowych oraz jawności funkcjonowania spółdzielni.
Wprowadzone rozwiązania zakładają też realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, tj. priorytetu C: „Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań – aktywizacja nowego budownictwa lokatorskiego”, instrumentu: „Poprawa dostępności mieszkań przez usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i zwiększenie możliwości realizacji przez spółdzielnie nowych inwestycji zwiększających podaż mieszkań użytkowanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego”. Projektowana ustawa, realizując założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, ma na celu eliminację barier w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Projekt doprecyzowuje również przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz.11).
Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak uwag w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako akceptacja przedmiotowego projektu.
Z poważaniem,
z upoważnienia Anna Kornecka Podsekretarz Stanu

Projekt z dnia 22 kwietnia 2021 USTAWA o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali

Uzasadnienie projektu Ustawy z dnia 22.04.2021

OSR 22.04.21

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Szanowni Państwo,
stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz upoważnienia Pana
Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
17 lutego 2021 r. (znak: MRPiT/46 – UM/21) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny
został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 45) wraz
z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii do ww. projektu
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Ewentualne uwagi lub opinie proszę
przekazywać również drogą elektroniczną na adresy: j.kozlowski@gunb.gov.pl oraz
e.grabowska@gunb.gov.pl. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak odpowiedzi w ww. terminie
pozwolę sobie potraktować jako uzgodnienie projektu.
Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w znowelizowanym art. 32
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).
Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia jest podyktowana zmianą przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia
2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz.
11), która w zakresie art. 32 ust. 5 wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie
inwestorom załatwiania spraw (uregulowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane) przez Internet poprzez określenie wzoru ww. oświadczenia.

Projekt Rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Załącznik do rozporządzenia

UZASADNIENIE

Ocena Skutków Regulacji

Tabela uwaga do projektu Rozporządzenia

Konsultacje publiczne KE dotyczące rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE (EPBD)

Szanowni Państwo,
Jak zapowiedziano w Europejskim Zielonym Ładzie, Komisja Europejska przyjęła w dniu 14 października 2020 r. komunikat strategiczny „Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy,
poprawa jakości życia ”. Cele określone w komunikacie wymagają rewizji odpowiednich aktów prawnych UE, w tym dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE (EPBD).
Rewizja ta skupi się m.in na następujących elementach:
– stopniowym wprowadzaniu obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej (MEPS) dla wszystkich typów budynków;
– aktualizacji ram dla świadectw charakterystyki energetycznej (EPC), w tym rozważeniu jednolitego formatu danych do odczytu;
– paszportach renowacji budynków;
– wprowadzeniu standardu „głębokiej renowacji”.

Uprzejmie informujemy, że do dnia 22 czerwca 2021r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przeglądu dyrektywy 2010/31/UE.
Konsultacje dostępne są pod adresem:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPBDConsultation

Poniżej przedmiotowy kwestionariusz:

Kwestionariusz

Upraszczanie prawa europejskiego

Komisja Europejska w ramach prac nad ograniczeniem obciążeń regulacyjnych i upraszczaniem prawa UE powołała Platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (Fit for Future Platform).
Platforma jest grupą ekspertów, w skład której wchodzą państwa członkowskie, Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i partnerzy publiczni reprezentujący wspólne interesy z różnych sektorów.
Platforma pomaga Komisji uprościć obowiązujące przepisy, zmniejszyć obciążenia regulacyjne i zapewnić, aby przepisy UE były dostosowane do przyszłych wyzwań.  Platforma działa w oparciu o roczny program prac, który zawiera tematy, w odniesieniu do których Komisja podjęła inicjatywę na rzecz uproszczenia i zmniejszenia obciążeń.

Roczny program prac na 2021 r. obejmuje 15 tematów, takich jak konkurencja, finanse, zdrowie, środowisko, statystyka, transport, cła i rynek wewnętrzny (lista tematów na rok 2021 w załączeniu).

W ramach portalu „Have your say!”, każdy obywatel UE lub organizacja może wnieść swój wkład w prace Platformy (publicznie albo anonimowo) zgłaszając uwagi do ww. tematów lub proponując zupełnie nowe tematy i problemy z funkcjonowaniem prawa UE. Opinia jest niezwłocznie publikowana, dlatego musi być zgodna z określonymi przez KE zasadami.

Sugestie otrzymane przed 30 kwietnia 2021 r. zostaną przeanalizowane w kontekście programu prac Platformy na rok 2021. Sugestie dotyczące dodatkowych tematów zostaną rozważone w ramach programu prac na przyszły rok. Wszystkie zgłoszenia otrzymają odpowiedź.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify. Jako przedstawiciel Polski w Platformie zachęcam Państwa do aktywnego udziału w tych pracach.

Chciałam Państwa również poinformować o możliwości zgłoszenia organizacji w Rejestrze służącym przejrzystości Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego: https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pl#pl. Wszystkie organizacje chcące brać udział w europejskich konsultacjach publicznych są zachęcane do zgłaszania się w rejestrze, gdyż dzięki temu ich opinie zyskują na wiarygodności.

Więcej o europejskich konsultacjach publicznych można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wez-udzial-w-konsultacjach-europejskich

Lista tematów na rok 2021

Wesołych Świąt Wielkanocnych !!!

Zmiana adresu !!!

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI zmienia dotychczasowy adres.
Od 01.04.2021 mamy nową siedzibę:

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice