Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 42) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin wydania rozporządzenia to 1 lipca 2022 r.

Uprzejmie prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 10 maja 2022 r. również w wersji edytowalnej – w formie załączonej tabeli na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl

OSR

Projekt rozporządzenia DFG

Tabela uwag

Uzasadnienie DFG

 

„Mieszkanie do wynajęcia? Ofert, jak na lekarstwo” – artykuł w Tygodniku Polityka

Na łamach Polityki ukazał się ciekawy artykuł

„Mieszkanie do wynajęcia? Ofert, jak na lekarstwo”

Artykuł dotyczy aktualnej sytuacji związanej z rynkiem wynajmu mieszkań w dużych polskich miastach m. in. Warszawa, Kraków, jak sytuacja  w Ukrainie wpłynęła na nasz rynek nieruchomości

Znajdziecie w nim wypowiedzi trzech przedstawicieli KIGN:

Marek Urban – Wiceprezesem Zarządu KIGN Delegatury Kraków,

Rafał Szczeponek – Członek Sądu Koleżeńskiego KIGN

Agata Stradomska – szkoleniowiec ściśle współpracujący z KIGN

Cały artykuł możecie przeczytać tutaj:

Mieszkanie do wynajęcia? Ofert jak na lekarstwo (polityka.pl)

Manager Najmu Nieruchomości – Kurs licencyjny – II edycja

Kurs stacjonarny na licencję Managera Najmu Nieruchomości – Autorski program KIGN

Rozpoczęcie : 26 listopada 2022 rok
Zakończenie : 21 stycznia 2023 roku
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków

Koszt kursu:

wpłata do 20 października 2022 – 1.750,00 zł.
cena regularna (wpłata po 20 października 2022) – 1.900,00 zł.
Dla członków KIGN – 1.700,00 zł.

 

Zagadnienia opracowywane podczas kursu:

 1. Procedury Obsługi klientów
 2. Budowanie wizerunku firmy
 3. Aspekty prawne cz. I
 4. Aspekty prawne cz.II
 5. Podatki i rachunkowość
 6. Finansowanie zakupu nieruchomości
 7. Ubezpieczenia
 8. Utrzymanie i eksploatacja techniczna nieruchomości
 9. Fundusz mieszkań na wynajem
 10. Narzędzia informatyczne
 11. Social media, budowanie marki
 12. Rola architekta; projektowanie wnętrz
 13. Najem w praktyce
 14. Przygotowanie nieruchomości
 15. System zarządzania Nieruchomością
 16. Zespół pracowników Managera Najmu Nieruchomości
 17. Wizyta na nieruchomości
 18. Usługi dodatkowe
 19. Najczęstsze błędy wynajmujących
 20. Egzamin

Miejsce kursu: Kraków

 • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Licencja Managera Najmu Nieruchomości jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Managerów Najmu prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
e-mail: biuro@kignkrakow.pl tel: +48 537 463 333

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 20.10.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
ul. T. Kościuszki 45/5
30-114 Kraków
PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać na adresbiuro@kignkrakow.pl

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków KIGN

Niniejszym zawiadamiamy, iż w dniu  25 maja 2022 r. o godz. 11.00 w naszej siedzibie (miejsce: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29) odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 2. Przyjęcie porządku obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 3. Powołanie Przewodniczącego Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 4. Powołanie Komisji:
  1. Wnioskowej,
  2. Mandatowo-Skrutacyjnej,
  3. Wyborczej – zatwierdzenie listy wyborczej.
 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz projektowane kierunki działań Izby na lata 2022 – 2026;
 2. Podjęcie uchwały nr 1/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 4. Podjęcie uchwały nr 2/2022 w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Programowej;
 6. Podjęcie uchwały nr 3/2022 w sprawie udzielenia Radzie Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji
 7. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego;
 8. Podjęcie uchwały nr 4/2022 w sprawie udzielenia Sądowi Koleżeńskiemu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie trwania kadencji;
 9. Sprawozdanie Komisji wyborczej – ogłoszenie i prezentacja kandydatów;
 10. Podjęcie uchwały nr 5/2022 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 11. Podjęcie uchwały nr 6/2022 w sprawie powołania pozostałych Członków Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 12. Podjęcie uchwały nr 7/2022 w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej;
 13. Podjęcie uchwały nr 8/2022 w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 14. Podjęcie uchwały nr 9/2022 w sprawie powołania Sądu Koleżeńskiego Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 15. Podjęcie uchwały nr 10/2022 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 16. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.
 17. Dyskusja;
 18. Zakończenie obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Izby zostaną wyłożone materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym projekty uchwał, udostępnione do wglądu dla Członków KIGN.

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy zgłosić swój udział w Zgromadzeniu mailowo na adres biuro@kign.pl najpóźniej do 18 maja 2022 r., podając: nazwę firmy, imię i nazwisko oraz stanowisko przedstawiciela. Na zgromadzenie prosimy pamiętać o zabraniu pełnomocnictwa od reprezentowania firmy (dot. firm, w których sposób reprezentacji jest wieloosobowy).

Z poważaniem,

Zarząd KIGN 

wzór pełnomocnictwa

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD306), wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

W toku stosowania ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pojawiły się liczne postulaty w dużej mierze dotyczące nowego obowiązku składania sprawozdań o praktykach płatniczych. Wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom proponuje się zmiany, które uproszczą proces składania sprawozdań oraz wyeliminują wątpliwości interpretacyjne. Ponadto, istnieje potrzeba wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania
ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Uprzejmie proszę o przekazanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 04 kwietnia 202 r. również w wersji edytowalnej – w formie załączonej tabeli na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl

OSR

Projekt ustawy

Tabela uwag

Uzasadnienie

Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami na podstawie § 29 pkt Statutu reaktywował zespół ekspertów pod nazwą „Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych” (dawniej: Forum Dyrektorów).
Głównymi celami powołania „Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych” są przede wszystkim: wzajemna wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych, poszerzanie wiedzy oraz integracja naszego środowiska.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Forum Zarządców gminnych zasobów mieszkaniowych”

Właścicielu, zarządco budynku!

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania w budynkach.

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego),

masz ustawowy  obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wejdź na stronę:

www.ceeb.gov.pl

i złóż deklarację online!

ulotka

 

 

Gorący temat – nasza aktywna „samoobrona energetyczna”

Mgr Zbigniew Olejniczak – Wiceprezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami o naszej aktywnej „samoobronie energetycznej”

Trudno nie uznać, że lawinowo rosnące koszty nośników energii elektrycznej, gazu i ciepła to obecnie temat nawet bardziej niż gorący, ponieważ waga tych kosztów dla indywidualnego odbiorcy, a także dla rozmiaru ponoszonych wydatków w ramach naszej wspólnej spółdzielczej gospodarki, jest ogromna. Są to koszty bezpośrednie, wynikające z cen zużywanych mediów, ale i pośrednie zawarte w większości towarów oraz usług dostarczanych i świadczonych na rzecz mieszkańców zarządzanych przez Spółdzielnię zasobów mieszkaniowych i niemieszkalnych.

Ceny nośników energii mają decydujący wpływ na wysokość ponoszonych comiesięcznie opłat na pokrycie kosztów eksploatacji, remontów i zużytych mediów, a więc na wszystkie składowe tych opłat. Oczywistym jest wobec tego, że aktywne i wielokierunkowe działania realizowane przez pracowników i działaczy samorządowych – zmierzające do ograniczanie zużycia energii i jej nośników – to od ponad ćwierć wieku priorytetowy cel długofalowo realizowany w różnych obszarach, za pomocą wszelkich dostępnych działań technicznych, ekonomicznych, prawnych itd.

Bieżące i okresowe (sprawozdawcze) informacje o podejmowanych i zrealizowanych działaniach kierowane do właścicieli praw do lokali (odrębnych, spółdzielczych i innych) zarządzanych przez naszą Spółdzielnię przekazywane są wielokanałowo, bo i poprzez miesięcznik „Wspólne Sprawy”, drukowane materiały (tzw. dodatki do „WS”) zawierające plany i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Rad i Administracji Osiedli, poprzez Zebrania Osiedlowe, Walne Zgromadzenie i in., a w ostatnich latach także przez stronę internetową www.ksm.katowice.pl i Facebooka.

Awizowaliśmy…

Nie cofając się zbyt daleko, bo tylko do kwietnia i czerwca ubiegłego roku, można zapoznać się treścią moich felietonów poświęconych działaniom energooszczędnym,  zrealizowanym, zaplanowanym i podejmowanym przez Katowicka Spółdzielnię Mieszkaniowa, amortyzującym wzrosty kosztów zużycia energii przy ich stale rosnących cenach. Warto w tym miejscu posłużyć się cytatami – co prawda obszernymi z konieczności oddania istoty rzeczy – z tych materiałów:

(WS4/362/2021r.)

Planowane i podejmowane strategiczne zadania remontowe oraz modernizacyjne realizowane od tego okresu (do nadal) mają założony za priorytetowy cel stałe zmniejszanie energochłonności budynków. Zakres podejmowanych działań obejmował i obejmuje szerokie spektrum działań Spółdzielni w zakresie inwestycji proekologicznych, zmierzających nie tylko do poprawy życia mieszkańców, ale również do zmniejszenia zużycia energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej, a w efekcie końcowym do zmniejszenia kosztów eksploatacji domów. Ze względu na ogrom inwestycji, realizowanych w skali poszczególnych osiedli należących do KSM, proces ten jest niewątpliwie długotrwały i może być mało dostrzegalny patrząc przez pryzmat jednego osiedla czy też pojedynczego budynku. Wśród podejmowanych działań należy wskazać na wysoce kosztowne inwestycje, polegające na poprawie parametrów izolacji termicznej spółdzielczych zasobów mieszkalnych oraz na modernizację systemów grzewczych.

W zakresie działań mających bezpośredni wpływ na zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków należy też zwrócić uwagę na długotrwały (i niestety bardzo kosztowny) proces modernizacji urządzeń dźwigowych, wentylacyjnych itp., jak również na zadania inwestycyjne o mniejszej skali typu wymiana oświetlenia żarowego na systemy energooszczędne oparte na technologii LED. Skutkiem tych działań, wielokrotnie opisywanych na łamach miesięcznika Wspólne Sprawy”, ale i przytaczanych w okresowych sprawozdaniach Rad Osiedli, Zarządu i Rady Nadzorczej, jest obniżenie o około 60% zapotrzebowania na energię cieplną oraz zmniejszenie licząc od 2016 roku o około 20% zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości (przy czym nadal kontynuowane są działania zmierzające do np. wymiany źródeł oświetlenia na LED-owe).

Bonusem podjętych przez nas działań dla ochrony środowiska jest pomniejszenie emisji CO² i pyłów zawieszonych liczone w setkach ton/rok. Ponadto dla wszystkich naszych członków bezpośrednią korzyścią jest zmniejszenie kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na zrealizowanie robót modernizacyjnych dzięki uzyskaniu (w trudnych procedurach) tzw. „białych certyfikatów”. Nie bez znaczenia dla obniżania kosztów energii elektrycznej są także wdrożone i stosowane wybory oraz dalsze negocjacje z dostawcami cen zapotrzebowanej energii elektrycznej. Procedury te wdrożyliśmy niezwłocznie po powstaniu takich możliwości po 2014 roku. (…)

(WS– 6/364/2021r.)

Sejmowe komisje, kierując się sprawdzonymi już rozwiązaniami z Niemiec, Danii, Austrii, Szwecji, Holandii i innych krajów europejskich (gdzie funkcjonuje dotąd łącznie przeszło ok. 12 tys. spółdzielni energetycznych) proponują w pracach na ustawą o OZE umożliwienie także tworzenia na terenie naszego kraju spółdzielni energetycznych, których przedmiotem działalności by była możliwość wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby tejże spółdzielni energetycznej i jej członków (czyli np. wspomnianych spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych), przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV, sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej.

Jest to niewątpliwie olbrzymia szansa dla budynków wielolokalowych, szansa, którą wspólnie powinniśmy dobrze wykorzystać z korzyścią dla mieszkańców. Jeżeli tego nie uczynimy, to wypadniemy bezpowrotnie z całej transformacji energetycznej i obszar ten zostanie całkowicie zagospodarowany przez przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, które staną się względem nas jeszcze większymi monopolistami. Z dostępnych informacji wynika, że do 2025 r. ilość spółdzielni energetycznych w niektórych krajach Unii Europejskiej zostanie podwojona, a nawet potrojona. Należy więc skorzystać ze sprawdzonych wzorów zagranicznych zarządców nieruchomości poprzez wdrożenie podobnych projektów i rozwiązań.

Zgodnie z przygotowywanymi nowymi przepisami priorytetem dla spółdzielni energetycznych będzie zapewnienie członkom infrastruktury, jej serwisu, ale również w zarządzanie wyprodukowaną energią – tworzenie systemów zarządzania i monitorowania tej energii powstającej i konsumowanej w ramach, na przykład, spółdzielni energetycznej. Jeżeli spółdzielnie mieszkaniowe i inni zarządcy nieruchomości działający w ramach spółdzielni energetycznej dysponują łącznie dużymi powierzchniami dachów (również gruntów do wykorzystania pod ten cel) i same nie skonsumują tej wytworzonej we własnych instalacjach energii elektrycznej i cieplnej, to będą mogły zachęcać do wejścia do takiej spółdzielni energetycznej inne jeszcze podmioty prawa gospodarczego i z nimi rozliczać te wyprodukowane przez siebie nadwyżki.

W związku z powyższym, jak i również w związku z nieuniknioną koniecznością tworzenia bezpiecznych technicznie i ekonomicznie rozwiązań energetycznych dla mieszkańców budynków wielolokalowych, podjęcie proponowanej uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej stworzy możliwość podjęcia działań przez Zarząd i Radę Nadzorczą zmierzających do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków i lokali poprzez obniżanie kosztów dzięki wytworzonej i zużytej na zasadach prosumenckich energii wytwarzanej z zastosowaniem OZE oraz ograniczenie w ten sposób ubóstwa energetycznego wśród odbiorców finalnych. Mam nadzieję, że członkowie obecni na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uznają ten nowy kierunek rozwoju Spółdzielni za właściwy i poprą go swoimi głosami w dobrze pojętym własnym interesie, ponieważ tylko wtedy otworzą się dla KSM nowe możliwości łagodzenia rosnących kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych związanych z kosztami energii. (…)

No i stało się…

Uczestniczący we wszystkich częściach czerwcowego Walnego Zgromadzenia KSM niemal jednogłośnie uznali za właściwy ten kierunek działań upoważniając Zarząd i Radę Nadzorczą do przystąpienia do istniejącego lub stworzenia nowego podmiotu gospodarczego który poprzez swoje działania da szansę ograniczania wzrostu kosztów energii z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Z nieukrywaną satysfakcją pragnę Państwa w imieniu Zarządu poinformować, iż 16 grudnia 2021 roku został złożony do sądu wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielni Energetycznej HELIOS, jako spółdzielni osób prawnych. Członkiem założycielem SE HELIOS jest m.in. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa reprezentowana przez Zarząd KSM, działający z upoważnienia członków wyrażonego w formie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia. W imieniu Zarządu wyrażam nadzieję na szybką rejestrację, umożliwiającą podjęcie kolejnych niezbędnych działań, uruchamiających już nie tylko formalną, ale i rzeczywistą działalność przynoszącą realne korzyści naszym członkom i użytkownikom lokali zarządzanych przez KSM.

W dobie szalejących podwyżek cen energii, jak również w wyniku stopniowo zainicjowanej już przez ustawodawcę transformacji energetycznej naszego kraju, postanowiliśmy, że nie możemy być bierni na drastyczne dla nas zmiany cen nośników energetycznych. Nasza bierność w obszarze transformacji energetycznej wpłynęłaby w efekcie bardzo niekorzystnie na odbiorców finalnych, którymi są mieszkańcy lokali zarządzanych przez KSM. Spółdzielnia Energetyczna HELIOS, to z założenia bezpieczna inicjatywa z bardzo dużym potencjałem, mająca na celu rozwój energetyki rozproszonej, z wykorzystaniem m.in. instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), służących produkcji energii do zaspokajania potrzeb członków i użytkowników naszej Spółdzielni. Niezaprzeczalną korzyścią tej inicjatywy jest stworzenie możliwości uzyskania częściowej niezależności energetycznej od podwyżek cen energii. od zewnętrznych dostawców poprzez tańszą własną energię, co z kolei będzie zwiększać bezpieczeństwo energetycznego oraz ewentualnie możliwy dodatkowy przychód dla członków utworzonej spółdzielni.

W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa o OZE), wprowadzono do niej definicje prosumenta zbiorowego oraz prosumenta wirtualnego. Wobec powyższego, zaistniała ustawowa możliwość i celowość utworzenia wspólnego przedsięwzięcia jakim jest Spółdzielnia Energetyczna HELIOS. W myśl tejże ustawy o OZE, spółdzielnia energetyczna może być dla swoich członków prosumentem zbiorowym, a także prosumentem wirtualnym (dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego). Dlatego właśnie  Spółdzielnia Energetyczna HELIOS będzie inicjowała, realizowała oraz wspierała finansowo, technicznie i logistycznie podejmowane przez jej członków zamierzenia, a także prowadzenie inwestycji związanych z produkcją energii m.in. na dachach budynków swoich członków, natomiast ewentualne powstałe nadwyżki energii u jednego członka będzie mogła przekierowywać do jego innych budynków lub do innego członka należącego również do SE Helios. Dla członków zapewniona będzie transparentność działań Spółdzielni oraz ich podmiotowe uczestnictwo w przyjmowaniu kierunków i planów a także uczestnictwo w realizowanych przedsięwzięciach.

Wracając do tytułu tego felietonu, wyrażam przekonanie, że tylko dzięki podejmowanym i realizowanym wielokierunkowym działaniom w różnych obszarach możemy – na ile to tylko jest możliwe teraz i w przyszłości – aktywnie ograniczyć rosnące koszty energii koniecznej dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania zasobów mieszkaniowych i niemieszkalnych pozostających w zarządzie naszej KSM. Wierzę również, a także liczę na Państwa życzliwe wsparcie, dla realizacji wielu niełatwych działań służących temu celowi.