Krajowy Zasób Nieruchomości: ostatnie dni na przesłanie wykazów

10 listopada starostom oraz prezydentom miast na prawach powiatu upływa termin na sporządzenie pierwszych wykazów nieruchomości należących do Skarbu Państwa, którymi gospodarują.

Chodzi o grunty, na których mogłyby powstać inwestycje w ramach rządowego programu Mieszkanie +.

W pierwszej transzy znaleźć mają tereny położone w granicach gmin miejskich, w miastach w gminach miejsko-wiejskich, a także w dzielnicach m.st. Warszawy. Opóźnienie w przesłaniu zestawień wiązać się będzie z koniecznością zapłaty kary pieniężnej - 500 złotych za każdy dzień zwłoki.

Po 10 listopada samorządy będą miały jeszcze 120 dni na przygotowanie kolejnych ewidencji. Tym razem dotyczących państwowych nieruchomości leżących poza granicami miast, które można wykorzystać na realizację inwestycji mieszkaniowych (kluczowe w tym względzie będą ustalenia planów miejscowych, a w razie ich braku, zapisy w studium).

Więcej informacji: „Krajowy Zasób Nieruchomości: ostatnie dni na przesłanie wykazów"

Źródło: Rzeczpospolita

Polub nas