Projekt rozporządzenia-uzgodnienia

Uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny umieszczony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem RD243.

Proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, również w wersji edytowalnej na adres: sekretariatDM@mib.qov.pl oraz KowalczykA@mib.gov.pl.

Skrócenie terminu do zajęcia stanowiska jest podyktowane faktem, że celem projektodawcy jest planowane wdrożenie projektowanych rozwiązań, tak aby objęły zakresem swojego działania jesienną edycję składania wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Przedłożone zmiany aktu normatywnego są konsekwencją zmian ustawy z dnia 26 października 1995 r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79), która w dniu 22 czerwca br. została przyjęta przez Sejm RP, a następnie w dniu 15 lipca br. przez Senat RP oraz stanowią realizację postulatów zgłaszanych przez inwestorów społecznego budownictwa czynszowego, uczestniczących w dwóch dotychczasowych edycjach programu, a także realizatora programu, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego. Biorąc pod uwagę, że zmiany rozporządzenia mają co do zasady charakter techniczny i doprecyzowująco-porządkujący, który ułatwić ma zarówno kredytobiorcom, jak i kredytodawcy przebieg procedury ubiegania się i przyznawania finansowego wsparcia zasadnym jest, aby objęły one swym działaniem najbliższą edycją programu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak uwag w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako akceptacja przedmiotowego projektu.

 

Plik PDFPismo Przewodnie

Plik PDFI. Projekt ustawy

Plik PDFII. Uzasadnienie

Plik PDFIII. OSR

Polub nas