Istotne zmiany w przyznawaniu „białych certyfikatów” (świadectw efektywności energetycznej) dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych inwestorów.

Istotne zmiany w przyznawaniu „białych certyfikatów" (świadectw efektywności energetycznej) dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych inwestorów.

Nastąpiły istotne zmiany w procedowaniu i podejściu do przyznawania białych certyfikatów dla zarządców nieruchomości (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, inni inwestorzy). Zmiany dotyczą w szczególności:

  1. przeprowadzonych już wcześniej inwestycji energooszczędnych
  2. planowanych dopiero do przeprowadzenia inwestycji energooszczędnych

Typowymi inwestycjami, które USTAWOWO podlegają zwrotowi są:

  • Docieplenie budynków biurowych, mieszkaniowych oraz przemysłowych (docieplenie ścian, stropów, wymiana okien)
  • Wymiana starych urządzeń i sieci przesyłowych na energooszczędne (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne etc.)
  • Modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych sieci c.o., cwu, modernizacja kotłowni, wymienników, wind, chłodni etc.
  • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
  • Wymiana starych maszyn i urządzeń związanych z produkcją (tokarki, suwnice, szlifierki, wtryskarki etc.)

Możliwość odzyskania poniesionych lub planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych wynika z przyjętej przez Sejm RP w dn. 20 maja 2016 r. nowej ustawy o efektywności energetycznej (ustawa weszła w życie 1 października 2016 r.).

Ad. 1 Możliwość pozyskania białych certyfikatów za przeprowadzone już wcześniej inwestycje energooszczędne.

Zgodnie z zapisami tejże ustawy każdy Inwestor (w tym również spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, szpital, szkoła, urząd miasta i gminy etc.) ma pełne prawo do odzyskania dużej części poniesionych WCZEŚNEJ nakładów inwestycyjnych   w obszarze wykonanych różnych działań termomodernizacyjnych i energooszczędnych, byleby działania te były zakończone pomiędzy 01.01.2014 r. a 30.09.2016 r.  Zatem w tym pierwszym przypadku ustawa premiuje tych Inwestorów, którzy już wykonali działania energooszczędne, ale tylko w przedziale czasu pomiędzy 01.01.2014 r. a 30.09.2016 r.

Zwracamy również uwagę na istotny fakt, iż ustawowa możliwość pozyskania białych certyfikatów za wykonane wcześniej pomiędzy 01.01.2014 r. a 30.09.2016 r. inwestycje energooszczędne, istnieje tylko do dnia 30.09.2017 r. Po upływie tego okresu nie będzie już takiej możliwości.

Ad. 2 Możliwość pozyskania białych certyfikatów w ramach planowanych dopiero do przeprowadzenia inwestycji energooszczędnych.

Ustawa premiuje także tych Inwestorów, którzy dopiero planują wykonanie działań energooszczędnych. Premiowanie wówczas polega na wydaniu Inwestorowi „z góry/zaocznie" przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) tzw. białych certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej), które następnie można spieniężyć na Towarowej Giełdzie Energii S.A. W przypadku planowanych inwestycji, które zamierzacie Państwo w swojej spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej wykonać, należy posiadać wykonany audyt efektywności energetycznej. Audyt ten musi zostać złożony do URE przed podpisaniem umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych.  Brak zachowania niniejszej kolejności, będzie skutkował odrzuceniem złożonego wniosku do URE i nie przyznaniem białych certyfikatów, gdyż URE potraktuje Państwa inwestycję jako inwestycję już rozpoczętą, a nie planowaną.

W obydwu powyżej opisanych przypadkach, białe certyfikaty to swego rodzaju bezzwrotna ustawowa dodatkowa premia (zazwyczaj do 20% poniesionych nakładów inwestycyjnych) za to, że Inwestor wykonał (lub planuje wykonać) działania energooszczędne i dzięki temu zmniejszona została emisja CO2 do atmosfery, oraz zostało (bądź też zostanie) zmniejszone zużycie energii cieplnej i elektrycznej (pozytywny efekt klimatyczny, wynikający z narzuconych wymogów i dyrektyw UE).

Jeśli zatem wykonaliście (lub planujecie wykonać) Państwo działania energooszczędne, to bezdyskusyjnie kwalifikujecie się do pozyskania białych certyfikatów, nawet jeśli zrealizowana inwestycja energooszczędna została wykonana z kredytów komercyjnych, środków unijnych, środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nadmieniamy, że białe certyfikaty nie przysługują Inwestorowi, jeśli w ramach inwestycji energooszczędnej korzystał lub zamierza korzystać z premii termomodernizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Nowa ustawa o efektywności energetycznej zakłada co roku niestety ograniczony limit wydawanych białych certyfikatów, którymi dysponuje Prezes URE, zatem białe certyfikaty będą wydawane do wyczerpania ich wolumenu (działa to na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy").

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, całość spraw związanych z pozyskaniem dla Państwa białych certyfikatów wykonujemy kompleksowo, na nasz koszt, oraz całkowicie na nasze ryzyko (w tym niezbędne do przedłożenia Prezesowi URE audyty efektywności energetycznej, analizy i wyliczenia, dokumentacje, wnioski, deklaracje etc.). Nie pobieramy absolutnie żadnych zaliczek lub tym bardziej zadatków za wykonaną niezbędną dokumentację i audyty.

Nasze wynagrodzenie jest nam wypłacane tylko i wyłącznie po pozyskaniu od Prezesa URE dla Państwa białych certyfikatów i ich sprzedaży w Państwa imieniu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. W załączeniu poglądowa kopia białego certyfikatu. Jesteśmy oczywiście do Państwa pełnej dyspozycji, w celu złożenia dodatkowych ewentualnych merytorycznych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Prosimy o kontakt mailowy w przedmiotowej sprawie: biuro@ign.org.pl  lub kontakt telefoniczny tel.: 32/ 203 89

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPACY

 

Poglądowa kopia białego certyfikatu (kliknij by powiększyć):

 

Biały certyfikat

 

 

Polub nas