Kodeks urbanistyczno-budowlany - konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,

przekazuję do konsultacji publicznych projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany wraz z załącznikami.

Na wstępie należy zaznaczyć, że rozwiązania zaproponowane w Kodeksie będą wprowadzane stopniowo, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach  zabudowy i pozwoleń na budowę. Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu Kodeksu w życie lecz będą obowiązywały kilka lat.  Okres ten zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej Kodeks, która zostanie zaprezentowana odrębnie i również poddana szerokim konsultacjom publicznym. Dodatkowo w przepisach ustawy wprowadzającej, wprowadzona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie Kodeksu.

Projekt w sposób kompleksowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.

Kodeks stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez Premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała stworzenie kompleksowej regulacji obejmującej procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, stanowiącej jedną z podstaw realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w tym przyjętego w dniu 27 września 2016 r. przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Mieszkaniowego”.

Dodatkowo, regulacja stanowi realizację priorytetów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r., w tym przede wszystkim Celu nr 6: „Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego”. W powyższym dokumencie zwrócono uwagę na szereg problemów występujących w procesie gospodarowania przestrzenią, między innymi postępującą chaotyczną suburbanizację i jej negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i dla ogółu społeczeństwa, a także kwestię jakości planowania przestrzennego.

Głównymi celami Kodeksu są:

  1. Skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli.
  2. Przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.
  3. Efektywny i transparentny proces  lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych.

Ze względu na zakres przyjętych w Kodeksie zmian, Minister Infrastruktury i Budownictwa zdecydował o wydłużeniu konsultacji publicznych, co gwarantuje możliwość pełnej partycypacji społecznej w procesie legislacyjnym. Działania resortu ukierunkowane będą  na przeprowadzenie rzetelnych i realnych konsultacji. Ponieważ projekt regulacji został już zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, jak również z treścią uzasadnienia i oceny skutków regulacji  i aktywnego udziału w procesie konsultacji publicznych.

 

Z poważaniem

Małgorzata Godzimirska
Sekretariat Departamentu Polityki Przestrzennej

 

Ministerstwo Infrastruktury I Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

tel.  22 522 56 00
fax. 22 522 56 03

 

Załączniki:

Plik PDFDPP.IV.0210.7.2016.JK.8 - przewodnie konsultacje publiczne

Plik PDFKUB 30.09.2016 r. do publikacji

Plik PDFKUB 30.09.2016 r. do publikacji

Plik PDFOSR KUB 30.09.2016 publikacja RCL

Plik PDFTabela uwag

Plik PDFUzasadnienie KUB 30.09.2016 do publikacji

Polub nas